Kontoret for Fritt sykehusvalg

- Ring for veiledning i helsevesenet! 

Kontoret for fritt sykehusvalg i Helse Sør-Øst har tatt i mot 12.000 henvendelser så langt i år. Dette er en liten økning fra samme periode i fjor. Pasienter som skal til spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus. Kontoret gir råd og veiledning blant annet om hvor det er kortest ventetid for nettopp din behandling.

 

Tallene viser også at 77% av alle henvendelsene kommer fra pasienter direkte, 12% fra pårørende og kun 5% fra fastleger. - Det ligger trolig et stort potensial i utjevning av ventetider og bedre ressursutnyttelse i spesialisthelsetjenesten, hvis flere fastleger tok kontakt før de sender henvisning, sier Trude Hirgum, rådgiver i Fritt Sykehusvalg. Når Helse Sør-Øst intensiverer arbeidet for å korte ned ventetider og unngå fristbrudd, er ønske mer aktiv bruk av Kontoret for fritt sykehusvalg, som kan hjelpe fastleger, sykehus, pasienter og pårørende til å finne raskere alternativer for utredning og behandling.

3000 telefonhenvendelser om psykologspesialister
Kontoret for fritt sykehusvalg har i tillegg til sykehustilbud, også en god oversikt over alle avtalespesialister i Helse Sør Øst. Det innhentes informasjon fra avtalespesialister innen somatikk og psykisk helsevern. – Vi jobber nå med å få dataene og systemene enda bedre slik at vi kan gi pasienter og fastleger best mulig hjelp fra kontoret for fritt sykehusvalg ved valg av psykolog/psykiater, sier Hirgum.

Kontoret har fra 1. januar til 31. august 2012 mottatt nær 3000 telefonhenvendelser med spørsmål som omhandler behandlingstilbud innen psykisk helse.

Raskere tilbake
Det statlig finansierte prosjektet Raskere Tilbake hadde sin oppstart i 2007. Dette prosjektet har til hensikt å hjelpe pasienter som er sykmeldte eller som står i fare for å bli sykmeldte fra sitt arbeid ”raskere tilbake” i jobb. Gjennom midler gitt til dette har sykehusene opprettet ulike type tilbud hvor hovedvekten av behandlingstilbudene er konsentrert om muskel/skjelett-plager, ortopedi og psykiske lidelser. Kontoret for fritt sykehusvalg innhenter ventetidsinformasjon hver måned og har til enhver tid oversikt over tilbudene. Det er kjøpt tjenester fra private sykehus for vurdering og dagkirurgi på fot, hånd, kne og skulder.  På flere av tilbudene, spesielt innen ortopediske lidelser er det god kapasitet og korte ventetider.

Gode og likeverdige helsetjenester
Kontoret for fritt sykehusvalg for helseregion Sør-Øst skal bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet, og bidra til å utjevne ventetiden og optimalisere ressursutnyttelsen i den samlede sykehussektoren, også den private delen. Kontoret skal videre bidra til å øke pasientenes mulighet til medbestemmelse på helseområdet ved å gi dem rett til å velge hvilket sykehus de skal behandles på. Tjenesten er organisert nasjonalt gjennom grønt nummer 800 41 004 og nettstedet www.frittsykehusvalg.no

Alle rådgiverne på tjenesten er sykepleiere og holder fokus på høy grad av service, faglig dyktighet og tilgjengelighet. Telefonen er betjent hverdager mellom kl 08-15.

Oppgradering av nettstedet
På nettsiden www.frittsykehusvalg.no finnes 130 diagnoser med ventetider. Kontoret har i tillegg oversikt over 150 diagnoser med behandlingstilbud som ikke ligger på nettstedet. I samarbeid med Helsedirektoratet arbeides det nå aktivt med en revidering av fagområdene og en videreutvikling av nettsiden.


Publisert 05.10.2012 10:30 | Endret 05.10.2012 13:27 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 Se også...

2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968