Etikk 

Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetjenesten vi ønsker å tilby. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten. For å gjøre dette trenger vi generelle retningslinjer innen de ulike fagområdene for at alle ansatte skal være seg dette bevisst. Disse er i hovedsak av generell karakter, ikke detaljerte regler. Dette krever refleksjon av den enkelte ansatt.

Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er bygget på Helse Sør-Østs visjon og verdier.

 

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Helse Sør-Øst vil drive sin virksomhet verdibasert.

 

Lover og regelverk

Det er mange rettsregler som har innvirkning på de etiske verdier og normer i vår virksomhet.  Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon og har selv en plikt til å kjenne til, sette seg inn i og følge de lover som kan berøre den enkeltes arbeidsoppgaver.

 

Lover, instrukser og regler kan aldri alene sikre en høy etisk standard. Ansatte må selv sette standarden ved å rette oppmerksomheten mot de etiske aspektene ved sine handlinger. Det betyr at hver enkelt selv kontinuerlig og kritisk må vurdere sine egne interesser og engasjement i forhold til etiske konfliktsituasjoner.

 
 Etiske retningslinjer

 Varsling

 Se også

 Innspill

Disse sidene vil bli oppdatert og utviklet løpende. Om du har innspill som kan være aktuelle i dette arbeidet, send en epost til Bjørn Svensen

 Trykksaker

Last ned pdf
Etisk handel i Helse Sør-Øst
Last ned pdf
2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968