Nato-øvelsen - behandling av militært personell

Norge skal i løpet av oktober og november 2018 være vertsland for NATOs øvelse, Trident Juncture. Rundt 40 000 soldater fra over 30 land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge. Det er utarbeidet egne retningslinjer for behandling av pasienter fra øvelsen ved landets helseforetak.

Forsvaret

Foto: Forsvaret

De aller første mannskapene og materiell kom til Norge allerede i august i år og de siste reiser tilbake til sine respektive hjemland sent i desember.

Ordinære rutiner

Med så mye ekstra kjøretøy på veiene og 40.000 soldater over et lite område, er mulighetene for at det skjer reelle hendelser som vil involvere helsevesenet til stede. For alle ulykker som skjer eller redningsaksjoner som eventuelt skal iverksettes er ansvaret for å gjennomføre disse hos de etater som normalt har ansvaret for dette ved tilsvarende sivile hendelser.

De enkelte helseforetak ivaretar kommunikasjon rundt eventuelle pasienter som er kommet til sykehuset i tråd med ordinære rutiner. Utover det er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har kommunikasjonsansvaret for hendelser som inntreffer under øvelsen.

Skrives ut til forsvaret

Alt militært personell som skrives ut fra sykehus, skal skrives ut til Forsvaret, som så eventuelt. sender de hjem. Epikriser og polikliniske notater på tjenestegjørende militært personell skal også sendes til forsvaret.

Forsvarets sanitet ivaretar dokumentasjon av all helsehjelp til norske og utenlandske soldater i eget elektronisk pasientjournalsystem, drevet i henhold til norsk sivil lovgivning. For å sikre at helsehjelp utført av sivil helsetjeneste blir fulgt opp videre av Forsvaret, er det avgjørende at epikriser og polikliniske notater på tjenestegjørende militært personell sendes elektronisk (evt. per post) til Forsvarets Sanitet.

Helseøvelsen

Samtidig med denne øvelsen gjennomføres Nasjonal helseøvelse 2018. I Helse Sør-Øst vil det være øvingsaktivitet i Tynset og Elverum. Sykehuset Innlandet blir spesielt berørt sammen med Oslo universitetssykehus. Også de andre helseforetakene deltar med ambulanseressurser og kriseledelsen vil i noen grad bli involvert fra det regionale helseforetaket. For øvrig vil ikke øvelsen merkes i særlig grad.

Det er utarbeidet et dokument som beskriver viktige elementer som spesialisthelsetjenesten må ivareta mens NATO-øvelsen pågår. AMK-sentralene er koordinerende ledd og har nær kontakt med Forsvaret. Evt. spørsmål om NATO-øvelsen vil kunne rettes til helseforetakenes beredskapskoordinatorer eller AMK.

Les mer:

Forsvaret om øvelsen