Beredskap

Regional helseberedskap er nødvendig for at innbyggerne i Helse Sør-Øst skal tilbys nødvendige og forsvarlige helsetjenester, også  når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.

​Regional beredskapsplan i Helse Sør-Øst RHF

 • bidrar til å utnytte regionens samlede spesialisthelsetjenesteressurser mest mulig effektivt ved en krise eller katastrofe
 • tydeliggjør hvilke roller og hvilket ansvar det regionale helseforetaket, helseforetakene og relevante samarbeidsparter har
 • tilrettelegger for en tydelig beredskapsledelse
 • bidrar til å sikre og styrke samordningen innen helsetjenesten og med samarbeidende etater 

 

Beredskapsplaner

Regionale beredskapsplaner

​Den regionale beredskapsplanen bygger på nasjonal helseberedskapsplan, og gir føringer for det regionale og de lokale foretakene. I tillegg er det egne planer for IKT, smittevern og tuberkulose.

Rapport ROS- og beredskapsanalyse forsyning av medisinsk utstyr.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Rapport ROS- og beredskapsanalyse forsyning av medisinsk utstyr.pdfRapport ROS- og beredskapsanalyse forsyning av medisinsk utstyr.pdf
Rapport nasjonal legemiddelberedskap.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Rapport nasjonal legemiddelberedskap.pdfRapport nasjonal legemiddelberedskap.pdf
Regional IKT-beredskap i Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Regional IKT-beredskap i Helse Sør-Øst RHF.pdfRegional IKT-beredskap i Helse Sør-Øst RHF.pdf
Regional beredskapsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Regional beredskapsplan.pdfRegional beredskapsplan.pdf
Smittevernplan regional plan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Smittevernplan regional plan.pdfSmittevernplan regional plan.pdf
Tuberkulosekontrollprogram Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Tuberkulosekontrollprogram Helse Sør-Øst.pdfTuberkulosekontrollprogram Helse Sør-Øst.pdf
Veileder IKT-beredskap i Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Veileder IKT-beredskap i Helse Sør-Øst.pdfVeileder IKT-beredskap i Helse Sør-Øst.pdf
Veileder om legemiddelberedskap20120806.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Veileder om legemiddelberedskap20120806.pdfVeileder om legemiddelberedskap20120806.pdf

Nasjonal beredskapsplan

Nasjonal beredskapsplan utgjør grunnlaget for helsesektorens håndtering av alle typer kriser og katastrofer. Formålet med planen er å gi en samlet oversikt over helse- og omsorgssektorens beredskap, inkludert beredskap for ulike sosiale tjenester. Planen beskriver lov- og plangrunnlag, aktørene i helseberedskapen, deres rolle, ansvar, oppgaver og ressurser i forebygging, beredskapsplanlegging og krise- og katastrofer.

Aktører som er omtalt i planen skal ta utgangspunkt i denne planen når de lager egne beredskapsplaner for sin krisehåndtering. Aktørene skal jevnlig evaluere og oppdatere sine beredskapsplaner. Læring fra øvelser og hendelser innarbeides i planene gjennom et systematisk forbedringsarbeid.

Les nasjonal beredskapsplan (regjeringen.no)

Andre beredskapsplaner


Nasjonal pandemiplan er en beredskapsplan for pandemisk influensa og beskriver aktører, roller, ansvar og tiltak under ulike faser av pandemiutviklingen.

Les nasjonal pandemiplan (regjeringen.no)


Rapport om nasjonal legemiddelberedskap omtaler utfordringsbilde og strategier for nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten for nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble behandlet av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene 18. mai 2015. De administrerende direktører sluttet seg til anbefalingene i rapporten og implementeringen av disse.

Les rapport om nasjonal legemiddelberedskap


Informasjon om infeksjonssykdommer, smittespredning og forebygging av infeksjoner i helsetjenesten er samlet på et eget nettsted.

Les mer om infeksjonskontroll (infeksjonskontroll.no)

Relaterte dokumenter

Veileder om legemiddelberedskap

Veileder for IKT-beredskap og kontinuitet for helseforetak i Helse Sør-Øst
 


 

Se også...

 • Nådde målet om null fristbrudd

  Ringerike sykehus arbeidet systematisk for å redusere fristbrudd og lyktes med det. - Dersom vi ikke holder fristen, begår vi et lovbrudd, fastslår klinikkdirektør Per Bleikelia.

 • Kuttet ventetiden ved å droppe skippertak

  Hjertepoliklinikken på Ahus hadde landets tredje lengste ventetid på henvisninger. Så gjorde de et enkelt grep ved at de begynte å vurdere henvisningene hver dag i stedet for å ta et ukentlig skippertak.

 • Oslo universitetssykehus satte pasienten i sentrum

  Ventetiden for kvinner med kul i brystet gikk kraftig ned som følge av et unikt designprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Løsningen de valgte var å sette pasientens møte med sykehuset i sentrum.  

 • Elektronisk viderehenvisning mellom sykehus

 • Nyfødte skal få fødselsnummer automatisk

 • Hjertesykepleiere avlaster kardiologene

  Hjertepoliklinikken ved Sykehuset Telemark i Skien satset på kompetanse. Flere sykepleiere videreutdannet seg for å kunne følge opp pasienter med hjertesykdom bedre. Slik avlastet sykepleierne noe av presset på kardiologene.

 • Effektivisering ga økt pasientsikkerhet

  Et krafttak ved Nevrologisk seksjon på Drammen sykehus i Vestre Viken førte til at ventetidene på poliklinikken er betydelig redusert. Målet var å dreie behandlingsforløpet fra døgn til dag.

 • Miljø

  Spesialisthelsetjenesten setter et "miljøfotspor" gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og lev...

 • Tidligere foretaksmøter med HF

 • Innkjøp

  Ved alle anskaffelser om lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter følges. Dette regelverket bidrar til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunntjenlig måte

 • Tidligere styremøter

 • 2008

  Positiv utvikling på ventetiden og Nye Ahus tatt i bruk

 • 2009

  Flere pasienter enn tidligere behandlet og økonomien bedre.

 • 2010

  Økonomisk positivt resultat. Forprosjekt for nytt østfoldsykehus klart

 • 2011

  Kvalitet og pasientsikkerhet i fokus. Stor forskningsaktivitet.

 • 2012

  Utvikling av felles etiske retningslinjer. Planlegging av samhandlingsreformen.

 • 2015

  Ny adm.dir i Helse Sør-Øst og innflytting i nytt sykehus i Østfold

 • 2014

  I gang med pakkeforløpene. Etablerer pensjonskasse.

 • Etikk

 • 2007

  Helse Sør-Øst RHF etablert. Positivt første år.

 • 2013

  Høy aktivitet på innovasjonsområdet.Satsing på digitalisering.

 • Fornye, forenkle og forbedre

  Dette var gjennomgangstemaet da Helse Sør-Øst holdt sin konferanse 5.-6. april med overskriften "Pasienter - de viktigste endringsagentene". 102 deltakere - representanter fra brukerutvalgene, ledere og fagpersoner fra hele helseregionen -...

 • Brukerutvalgets medlemmer

  Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF ble utnevnt i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF, desember 2015.

 • Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF

  Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er den strategiske og administrative enheten som har det overordnede ansvaret for sykehustilbudet i regionen. Helse Sør-Øst RHF har om lag 160 medarbeidere og har hovedkontor i Hamar med kontorsted...

 • Personvern

 • Informasjonskapsler

 • Om nettstedet

 • Vi kunne ikke finne siden (404)