Åpen prosjektstøtte

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om åpen prosjektstøtte 2020

Please scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Åpen prosjektstøtte
​Søknadsadgang
Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon
​Tildelingsperiode
​3 år
​Tildelingsbeløp
​1 - 3 mill. kr. per år
​Innhold
​Vitenskapelige stillinger og/eller støttepersonell og/eller driftsmidler
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2020

Formål

Denne søknadskategorien skal gi rom for finansiering av et større forskerinitiert prosjekt av høy vitenskapelig kvalitet.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved et annet helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon. 

Finansiering og varighet

Søknadsrammen er 1-3 mill. kr pr år i inntil 3 år for kategorien åpen prosjektstøtte.
 
Søknadens budsjett skal være innenfor den gitte rammen og være realistisk for gjennomføring av prosjektet.  Det skal gis utfyllende beskrivelser av de ulike kostnadselementene, enten i søknadsskjemaet eller i prosjektbeskrivelsen.

Regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF kan ikke benyttes til godtgjørelse/lønn til personer, drift, utstyr e.l. i andre helseregioner eller utlandet. Det er imidlertid mulig å kjøpe nødvendige forskningstjenester eksternt. I slike tilfeller skal dette synliggjøres i budsjettet og redegjøres for i søknaden. 

Mulige budsjettelementer

Stillinger
Det kan søkes om midler til vitenskapelige stillinger (doktorgrads-, postdoktor- og forskerstillinger).
 
For doktorgradskandidater gis støtten kun som en rundsum som inkluderer lønn, sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. For postdoktor og forsker kan støtten gis enten som en rundsum eller med angivelse av lønn som også skal inkludere sosiale utgifter/indirekte kostnader for den aktuelle stillingen. For 2020 er rundsumsbevilgningen på 1 125 000 kr for alle disse stillingstypene. 
 
Søker kan søke om midler til egen vitenskapelig stilling i Åpen prosjektstøtte. Betingelsen for dette er at stillingen utgjør minst 2 årsverk. Videre skal stillingen tas ut som minst en 50 % stilling i prosjektet. Det er ikke anledning til å søke om godtgjørelse for prosjektleder utover dette eller om annen kompensasjon for veiledning av stipendiater.

Det er også mulig å søke om midler til støttepersonell for forskning, f.eks. teknisk personell, forskningssykepleiere, prosjektkoordinatorer etc. For hver stilling skal det oppgis stillingstittel, stillingsandel, lønn og varighet i budsjettet. Det presiseres at lønn også skal inkludere sosiale utgifter/indirekte kostnader for den aktuelle stillingen. Prosjektbeskrivelsen skal synliggjøre behovet for disse stillingene og deres rolle(r) i prosjektet.
 
Driftsmidler
Det kan søkes om midler til f.eks. mindre utstyr (totalt min. 100 000 - maks. 250 000 kr), kostnadskrevende analyser, databaseløsninger, biobank etc.

Publiseringskostnader skal synliggjøres i budsjettet dersom dette inngår som kostnadselement i prosjektet. Helse Sør-Øst RHF støtter kostnader til publisering på 50 000 kr pr år. 


Ansettelser i prosjektet

Alle personer i vitenskapelige stillinger i forskningsprosjektet skal ansettes ved søkerinstitusjonen i hele perioden.  
 
Søknaden skal ikke navngi kandidater utover søkers navn. Navn på doktorgrads-, postdoktor- og/eller forskerkandidater meldes inn til Helse Sør-Øst RHF så snart disse er ansatt.
Vitenskapelige stillinger kan etter tilsagn på søknad omgjøres fra 100 % ned til min. 50 % etter søknad om endring i pågående prosjekt til Helse Sør-Øst RHF.

Det gjøres oppmerksom på at ansettelse i vitenskapelige stillinger må være i henhold til lov og avtaleverk, herunder avtale om midlertidige ansettelser mellom Forskerforbundet, Tekna og Spekter.


Forventninger til prosjektledere med tildeling i åpen prosjektstøtte

Det forventes at prosjektledere som har oppnådd stor tildeling (mer enn 6 millioner kroner for prosjektperioden på tre år) søker større internasjonale, konkurranseutsatte kilder i løpet av prosjektet.  Prosjektmidler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF vil ikke avkortes som følge av tildeling fra en internasjonal kilde.

Obligatoriske vedlegg til søknader om åpen prosjektstøtte


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
CV for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan CV for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 

Mal for CV
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonslister
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan publikasjonslister for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste  skal ikke overstige 3 sider.

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Samarbeidsavtale ekstern prosjektleder
Hvis prosjektleder er ansatt ved annen institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en samarbeidsavtale. Se mal 

Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Se mal.

Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale. Se mal 
In English

Summary
Type of funding
Open Project support
Application access
The applicant should have a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds

Duration
3 years
Amount
1 - 3 mill. NOK per year
Content
Scientific personell and/or support personnel and/or running costs
Latest possible start date
December 1st 2020

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Aim
The category is aimed at researcher-initiated projects of size and high scientific quality.


Principal investigator
The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission and throughout the project period.
 
A principal investigator may be employed by a hospital / private, ideal hospital in the health region other than the applicant institution. If this is the case, a separate written agreement between the institutions involved stating the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project included.


Funding and duration
Helse Sør-Øst RHF awards 1-3 million NOK per year for up to three years in the catery Open project support.

The budget for the application should be within the given limits and should be realistic for implementation of the project. Descriptions of the various cost elements must be provided, either in the application form itself or in the project description.

Regional research funding from Helse Sør-Øst RHF cannot be used for remuneration / salaries for personnel, operations, equipment etc. in other health regions or abroad. However, it is possible to purchase necessary research services externally. In such cases, this must be made visible in the budget and explained in the application.


 
Available budget elements

Positions
Funding is available for scientific positions (doctoral, postdoctoral and researcher positions).

For doctoral candidates, the award is given as a lump sum, incl. salary, social / indirect costs and running costs. For postdoctoral and researcher positions, the grant can be awarded either as a lump sum or as actual costs relating to salary only incl. social expenses / indirect costs for the position in question. For 2020, the lump sum is 1 125 000 NOK for all these positions.

Applicants may apply for funding of their own scientific position in Open Project Support. Such a position should amount to at least 2 full-time equivalents (FTEs). Furthermore, the position must be taken out as at least a 50% position in the project. It is not possible to apply for compensation for the PI in excess of this this or for any other compensations, such as for the supervision of PhD candidates.

The application can also request funding for technical/support staff, e.g. technical personnel, research nurses, project coordinators etc. For each position, the title of the position title, % share, salary and duration must be stated. Please note that any salaries should include social / indirect costs for the position in question. The project description should highlight the need for these positions and their role (s) in the project.


Running costs
Funding is available for smaller equipment (min. 100 000 - max. 250,000), costly analyzes, database solutions, biobank etc.
 
Publication costs should be made visible in the budget if this is included as a cost element in the project. Health Sør-Øst RHF supports costs for publishing 50 000 NOK per year.


Appointments
Any candidates in positions funded by the project should be employed by the applicant institution during the entire project period.
 
The application should not name any candidates other than the name of the applicant. The names of doctoral, postdoctoral and / or researcher candidates are reported to Helse Sør-Øst RHF as soon as they are employed.
 
Scientific positions can be converted from 100% down to min. 50% after the project has commenced.
 
The institution should ensure that appointments to scientific positions must be according to current regulations, including the established agreement concerning temporary positions made between the Researchers' Union (Forskerforbundet), Tekna and Spekter.


Mandatory attachments for applications for Open Project support
All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. 

Attachment
Requirements
Format
CVs

The principal investigator's CV should be enclosed.
In addition, CVs for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.

See suggested CV template


Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications

List of publications should be included for the principal investigator.  In addition, the publication lists for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.


Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages. 

Project descriptionPlease view template for the project description 

The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.


Collaboration agreement - external principal investigator


If the principal investigator is employed by an institution in the region other than the applicant institution a written agreement between the institutions involved should be attached. See template 

Confirmation of transfer of principal investigator responsibility

If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.

See template
Agreement with the Norwegian cancer registry

If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template Fant du det du lette etter?