Doktorgradsstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om doktorgradsstipend 2020

Scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Doktogradsstipend
​Søknadsadgang
​Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon 
​Tildelingspreiode
​3 år – 100 % eller 6 år – 50 %
​Tildelingsbeløp
​Årlig rundsum (1 125 000 kr. for 2020) 
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2020
Antall tildelinger vil kunne bli vurdert opp mot antall tildelte postdoktorstipend.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved et annet helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon.
 
Prosjektleder er faglig ansvarlig for den daglige driften og gjennomføringen av prosjektet og skal være hoved- eller medveileder for doktorgradsstipendiaten. Det forutsettes at retningslinjer for hoved- og medveileder ved aktuelt universitet følges. 


Varighet og finansiering

Det er kun anledning til å ansette en kandidat per doktorgradsstipend á 3 årsverk. Doktorgradskandidaten kan ansettes i en 50 % eller 100 % stilling. Det er ikke tillatt at ett og samme doktorgradsstipend deles mellom flere kandidater på samme tid.
 
Doktorgradsstipend av kortere varighet (min. 1 årsverk) tildeles kun dersom kandidaten allerede har påbegynt sitt doktorgradsarbeid uten finansiering fra andre kilder eller bare har mottatt internt stipend fra søkerinstitusjonen for et tidsrom tilsvarende mindre enn 2 årsverk. Det skal i så fall redegjøres for slik finansiering i prosjektbeskrivelsen.
 
Helse Sør-Øst RHF gir ikke støtte til kandidater som allerede har avlagt doktorgrad/PhD, eller som har mottatt annet doktorgradsstipend fra Helse Sør-Øst RHF eller andre finansieringskilder tidligere.
 
Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for doktorgradsstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumsbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. For 2020 er satsen på 1 125 000 kr for doktorgradsstipend. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler i denne kategorien. Doktorgradskandidat

Søknader om doktorgradsstipend skal fremmes uten navngitt kandidat.  Navn på kandidaten meldes inn til Helse Sør-Øst RHF straks kandidaten er ansatt.

Doktorgradskandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet.

Det gjøres oppmerksom på at ansettelse i vitenskapelige stillinger må være i henhold til lov og avtaleverk, herunder avtale om midlertidige ansettelser mellom Forskerforbundet, Tekna og Spekter.Obligatoriske vedlegg ved søknad om doktorgradsstipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.   

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
Prosjektleders CV skal vedlegges. Dersom prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders CV vedlegges. 

Se forslag til mal for CV
Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk. 
Publikasjonslister

Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Dersom prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges. 

Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider. 

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 
Samarbeidsavtale ekstern prosjektleder
Hvis prosjektleder er ansatt ved annen institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en samarbeidsavtale. Se mal 
Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Se mal

Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale. Se mal In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary


Type of funding:
PhD fellowship
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds 
Duration:
3 FTEs; either 3 years at 100% or 6 years at 50% employment
Award sum:
1 125 000 NOK a year (2020) 
Expected number of grants awarded: 
The number of grants awarded may be balanced towards the number of postdoctoral grants.
Latest possible start date:

December 1st 2020

Principal investigator

The principal investigator must have a PhD/doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission.
 
A principal investigator may be employed by a hospital / private, ideal hospital in the South-Eastern Norway health region other than the applicant institution. If this is the case, the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project should be specified in a separate written agreement between the institutions involved.
 
The principal investigator is responsible for the daily operations and implementation of the research project and will be the academic supervisor or co-supervisor of the PhD candidate.
 
It is expected that main and co-supervisors follow guidelines for supervision at the relevant university.


Duration and funding

Helse Sør-Øst RHF awards PhD fellowships for up to 3 full time equivalents (FTEs) per candidate. The grant may be set up as a 100% position for 3 years or as a 50% position for 6 years.
 
Exemption: Candidates having started their doctoral degree without funding from other sources or who have received a stipend for a period shorter than 2 FTEs from their host institution may be awarded a PhD grant of a shorter duration (min. 1 year/FTE). Please describe this funding situation clearly in the project description.

Helse Sør-Øst RHF does not provide support to candidates who already hold a similar degree or have received a full doctoral fellowship from Helse Sør-Øst RHF or another funding agent previously. It is not possible to split a single PhD fellowship among several candidates at the same time.
 
The award is lump sum equivalent to the award provided by the Norwegian Research Council for PhD fellowships. The lump sum includes salary and social costs as well as running costs. It is not possible to apply for additional funding of running costs in this category.


The PhD Candidate

Applications for PhD fellowships should be without a named candidate. The name of the candidate must be reported to Helse Sør-Øst RHF after appointment.
 
All PhD candidates must be eligible for admission to a university PhD/doctoral program.

The candidate must be employed by and have his/her main work address at the applicant institution during the fellowship period (exemption:  any research term spent abroad). The institution should ensure that appointment to scientific positions must be according to current regulations, including the established agreement concerning temporary positions made between the Researchers' Union (Forskerforbundet), Tekna and Spekter.Mandatory attachments when applying for PhD fellowships


All documents must be converted to PDF format prior to uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged into a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. The peer-review committees will not consider additional attachments.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, a 9 pt or equivalent may be used. 

Note! All document should be completed in English.  

Attachment
Requirements
Format
CVs
Enclose the CV of the principal investigator. If the principal investigator is not the main supervisor, please attach the main supervisor's CV as well.

See suggested CV template
Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
Enclose a list of publications for the principal investigator. If the principal investigator is not the main supervisor, please attach the main supervisor's list of publications as well.
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages. 
Project description
Please view template for the project description.
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Collaboration agreement- external principal investigator
Enclose a written agreement between the institutions involved, if an institution in the region other than the applicant institution employs the principal investigator. See template.
Confirmation of transfer of principal investigator responsibility
If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.

See template.
Agreement of commitment
If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template 


Fant du det du lette etter?