Forskerstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om forskerstipend 2019

Please scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte:
​Forskerstipend
​Søknadsadgang:
​Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon (ev. må det vedlegges en bekreftelse på ansettelse ved prosjektstart)
​Tildelingsperiode:
​4 år - 100 % eller 8 år - 50 %
​Tildelingsbeløp:
​Årlig rundsum (1 095 000 kr. for 2019)
​Budsjettramme:
​6-12 tildelinger; forutsatt tilstrekkelig høy kvalitet. Det vil kunne bli gjennomført en fordeling av tildelingene  på flere faggrupper.
​Senest mulig oppstartsdato: 
​1. desember 2019

Forskerstipend er et personlig stipend som ikke kan overføres til andre. Forskeren skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet. 

Kandidater som tidligere har hatt forsker- eller karrierestipend finansiert av Helse Sør-Øst RHF kan ikke søke om forskerstipend.

 

Prosjektleder

Forskerkandidaten må selv stå som prosjektleder.

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. Eventuelt må søknaden vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektleder vil bli ansatt der ved prosjektstart.

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler forskerstipend á 4 årsverk pr kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 4 år i en 100 % stilling eller over 8 år i en 50 % stilling.  

 

Finansiering

Satsen for forskerstipend følger Norges forskningsråds sats for postdoktorstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. For 2019 er satsen til Norges forskningsråd på 1 095 000 kr for postdoktorstipend. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler. 

 

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF kan gi tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av tildelingsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om forskerstipend. Totalrammen for forskerstipendet kan da økes tilsvarende aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Det er også mulig å søke om utenlandsstipend etter prosjektstart.

Utenlandsoppholdet må grunngis og være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Jf. føringer for utenlandsstipend.


Obligatoriske vedlegg for søknad om forskerstipend.


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil. 

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. 

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. CV/publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse og ev. invitasjon fra utenlandsk fagmiljø må også være engelsk.

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
Kun prosjektleders CV skal vedlegges. 

Ev. lovbestemte permisjoner skal oppgis (f.eks. foreldrepermisjoner) 
CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonsliste
Kun prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges. 

Søkere som har hatt foreldrepermisjon i løpet av de siste fem årene kan uvide perioden for publikasjonslisten tilsvarende lengden på permisjonen(e)
Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og listen  skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen

For denne søknadskategorien er det spesielt viktig med en redegjørelse av forskerkandidatens selvstendige forskningsprosjekt. 
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelskDen skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 


Jf. føringer for utenlandsstipend.

Invitasjonen skal skrives på engelsk. 

Bekreftelse på ansettelse
Hvis prosjektleder ikke er ansatt ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at vedkommende vil bli ansatt ved prosjektstart.


Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale. Se mal
In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.


Summary

Type støtte
Researcher grant
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds
Duration:
4 FTEs; either 4 years at 100% or 8 years at 50% employment
Amount:
1 095 000 NOK a year (2019)
Expected number of grants awarded: 
6-12 grants provided sufficiently high quality. A distribution between the subject groups may be considered.
Latest possible start date: 
December 1st 2019

The grant holder must be employed by the applicant institution during the entire project period (exemption:  any research term spent abroad).

Candidates who have previously held Helse Sør-Øst research or career fellowships awards may not apply.


Principal investigator

The candidate must apply him-/herself as principal investigator. 

The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. If not, a written statement must accompany the application confirming his / her employment at the applicant institution in time for project start. 


Duration

Helse Sør-Øst RHF awards researcher grants  for up to 4 years (FTEs) per candidate. These grants may be set up as a 100% position for 4 years or as a 50% position for 8 years. 


Funding

Helse Sør-Øst RHF awards researcher grants a lump sum as used by the Norwegian Research Council for postdoctoral fellowships. The lump sum includes salary and social costs as well as running costs. It is not possible to apply for funding of additional running costs.  


Research abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding for a research term abroad for 3-12 months per candidate during a project period. Applications for these grants can be included in the application. The total grant awarded is increased accordingly depending on the current rate and duration of the stay broad. It is also possible to apply for an overseas grant after project start.

It is imperative that the research term abroad must bring value to the research project, and it should take place in an internationally recognized research environment.

Cf. Guidelines for overseas fellowships.

 


Mandatory attachments when applying for researcher fellowships


All documents must be converted to PDF format prior to uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged into a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. The peer-review committees will not consider any additional attachments. 

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables 9 pt may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.  


Attachment
Requirements
Format
CV
Enclose the CV of the applicant only.

Please include any statutory leaves (e.g. maternity leave). 
The CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications

Enclose the list of publications for the applicant only.

Candidates who have had parental leave over the last five years may extend the period for publication list corresponding length of the leave(s).

The list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages.
Project descriptionPlease view template for the project description.


For this application category, the description of the applicant's individual research project is particularly important. 


The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Invitation from an international research group 
If the application contains funding for overseas research, an invitation from the international research group should be included.

Cf. Guidelines for overseas fellowships.
The invitation should be written in English.
Confirmation of employment
If the principal investigator is not employed at the applicant institution by the time of submission, a written statement confirming his / her employment at the applicant institution at project start should be enclosed 

Agreement of commitment
If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template 


Fant du det du lette etter?