Hva skjer med søknaden etter innlevering

Søknadene om regionale forskningsmidler vurderes etter gitte kriterier av internasjonale og nasjonale fagfeller i ulike komiteer.  

Etter innlevering gjennomgås først alle søknadene av forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF. Søknader som ikke oppfyller formatkravene, mangler obligatoriske vedlegg e.l., kan avvises på formelt grunnlag. Se liste over mulige årsaker til avvisning her.

Sammensetning av vurderingskomiteene 

Søknadene fordeles tilfeldig til medlemmene i vurderingskomiteene, som er inndelt i fire ulike faggrupper:  

  • Klinisk somatisk forskning, inkl. pasientrettet translasjonsforskning
  • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus/avhengighet
  • Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenester m.m.
  • Biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv*

*Faggruppen inkluderer forskning på molekylære, cellulære og biokjemiske sykdomsmekanismer samt metodeutvikling innen alle fagområder inkludert psykisk helse og rus/avhengighet

Prosjektleder er selv ansvarlig for å klassifisere sitt prosjekt i rett faggruppe i søknadsskjemaet. Forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst omplasserer ikke søknader til en annen komite.

Helse Sør-Øst benytter kun eksterne medlemmer i vurderingskomiteene, dvs. enten fra andre helseregioner i Norge eller fra utlandet. Komitémedlemmene byttes ut jevnlig slik at det stadig trekkes inn nye medlemmer. Samtlige medlemmer har høy vitenskapelig kompetanse.

Komiteene består totalt sett av ca. 40 medlemmer, og av disse har over halvparten internasjonal bakgrunn. 

Vurdering av søknadene

Alle søknadene vurderes ut fra de samme vurderingskriteriene, som er felles for de fire regionale helseforetakene. Det er i alt ti hovedpunkter som omfatter både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi. Med nytteverdi menes her prosjektets forventede betydning/ nytteverdi for pasientbehandling på kort eller lang sikt og/eller sykdomsforebygging og/eller helsetjenestens organisering og kvalitet.

Hver søknad vurderes av minst to medlemmer i komiteene, som begge har et likestilt ansvar for vurdering av søknaden. Karaktergivningen for søknadene blir normalisert for å justere for eventuell ulik bruk av vurderingsskalaen blant vurderingskomitémedlemmene.

Se oversikt over vurderingskriteriene her.

Innstilling av søknader

Etter at vurderingen av de enkelte søknadene er ferdigstilt avholdes det et fysisk møte i hver vurderingskomite for å utarbeide en omforent innstillingsliste i den aktuelle komiteen. Samtlige søknader blir gjennomgått på møtene. I de tilfeller hvor to av medlemmene har gitt en søknad relativt ulik poengskår diskuteres søknadene særlig nøye i plenum. Lederne av alle komiteene møtes deretter for å utarbeide en felles innstillingsliste for samtlige søknader. Denne listen godkjennes av Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo før styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar endelig tildeling.

Oversikten over innvilgede søknader legges ut på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF rett i etterkant av styremøtet i Helse Sør-Øst RHF i desember (se dato for styremøte). Prosjektlederne mottar samtidig mottar svar på sine søknader.

Habilitet

Helse Sør-Øst RHF stiller strenge krav til habilitet i alle ledd av vurderingsprosessen:

  • Medlemmene i vurderingskomiteene må erklære seg habile for hver enkelt søknad de skal bedømme
  • Regionalt forskningsutvalg gjennomgår vurderingsprosessen, men blir ikke forelagt innstillingslisten
  • Medlemmene i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo må vurdere sin habilitet i forhold til alle prosjekter som er innstilt til støtte. Det er utarbeidet gitte kriterier for dette. 

 

Utlysning av forskningsmidler

Vurderingskriterier

Rutiner for avvisning av søknader


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.