Karrierestipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om for karrierestipend 2020

Scroll down for English text

​Sammendrag
Type støtte​
​Karrierestipend
​Søknadsadgang
​Søker skal ha doktorgrad og være under 45 år (født 1975 eller senere).
​Tildelingsperiode
​4 år – 100 % eller 8 år – 50 %
​Tildelingsbeløp
Totalt inntil 9 mill. kr for hele perioden. 
​Innhold

​Årlig rundsum til prosjektleder (1 300 000 kr for 2020), årlig rundsum til doktorgrads- eller postdoktorstipend (1 125 000 kroner for 2020) og totalt inntil 425 000 kr i driftsmidler.

​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2020

Forutsatt tilstrekkelig høy kvalitet, vil det kunne bli gjennomført en fordeling av tildelingene på flere faggrupper. 


Formål

Dette stipendet er beregnet på yngre (under 45 år - født 1975 eller senere), fremragende forskere, som ønsker å etablere en egen, selvstendig forskningsgruppe. Det stilles særlig høye kvalitetskrav til søknader innen denne kategorien.


Prosjektleder

Kandidaten skal ha doktorgrad og må selv stå som prosjektleder.

Prosjektleder skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet. Dette gjelder også for doktorgrads- eller postdoktorstipendiaten i prosjektet.

Karrierestipendet er et personlig stipend som ikke kan overføres til andre.


Varighet og finansiering

Søknad om karrierestipend omfatter:

 • Lønn til prosjektleder
 • Ett doktorgrads- eller postdoktorstipend
 • Ev. driftsmidler
 Det kan søkes om totalt inntil 9,0 mill. kr. for hele prosjektperioden. 

Mulige budsjettelementer
 

 • Lønn til prosjektleder

Lønn til prosjektleder tildeles som en rundsum som inkluderer lønn, sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. For 2020 er satsen på 1300 000 kr. Det kan søkes om inntil 4 årsverk som kan tas ut som en 50 % eller 100 % stilling.

 • Doktorgrads- eller postdoktorstipend

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for doktor- og postdoktorstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumsbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. For 2020 er satsen på 1 125 000 kr for begge typer stipend.

 • Driftsmidler

Det kan søkes om inntil 425 000 kr i driftsmidler samlet sett for hele prosjektperioden. I disse driftsmidlene kan det inngå publiseringskostnader på inntil 50 000 kr pr år.


Ansettelser

Det gjøres oppmerksom på at ansettelse i vitenskapelige stillinger må være i henhold til lov og avtaleverk, herunder avtale om midlertidige ansettelser mellom Forskerforbundet, Tekna og Spekter.
 
Navn på doktorgrads- eller postdoktorkandidaten skal ikke oppgis i søknaden, men meldes inn til Helse Sør- Øst RHF så snart disse er ansatt.
 

Dersom prosjektleder får innvilget internasjonal støtte i løpet av sitt karrierestipend vil hun/han fortsatt få beholde de tildelte midlene fra Helse Sør-Øst RHF. 

Obligatoriske vedlegg for søknad om karrierestipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal v
ære på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
Kun prosjektleders CV skal vedlegges. 


Ev. lovbestemte permisjoner skal oppgis (f.eks. foreldrepermisjoner)

Mal for CV

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk. 
Publikasjonsliste
Kun prosjektleders CV skal vedlegges.

Kandidater som har hatt foreldrepermisjon i løpet av de siste fem årene kan utvide perioden for publikasjonslisten tilsvarende lengden på permisjonen(e). 
Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner. 
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen

For denne søknadskategorien er det spesielt viktig med en redegjørelse av forskerkandidatens selvstendige forskningsprosjekt. 

Det må også gjøres rede for hvordan oppgavene for en doktorgrads- eller postdoktorstipendiat inngår i prosjektets helhet
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Etablering av egen forskningsgruppe

Det skal vedlegges en plan for etablering av egen selvstendig forskningsgruppe.

Vedlegget skal være på maks 1 side og skrives på engelsk. 


Bekreftelse fra søkerinstitusjonen

Det skal vedlegges en bekreftelse med anbefaling  fra søkerinstitusjonen hvor det fremgår hvilken betydning kandidatens kompetanse og etableringsplan har for realisering av institusjonens forsknings-strategi.


Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregistere, skal det vedlegges en forankringsavtale, se malIn English

Summary

Type of funding
Career fellowship
Application access
The applicant must have a PhD
Duration
4FTEs; eighter 4 years at 100 % or 8 years at 50 % employment
Amount
Up to 9 million NOK for the project period
Content
Annual lump sum for PI (1 300 000 kr; 2020); annual lump sum for PhD og postdoctoral candidate (1 125 000 kr; 2020) and up to 425 000 kr in running costs
Latest possible start date
December 1st 2020
Distribution of awards across subject groups may be considered, provided the scientific quality of the applications is sufficiently high.

The fellowship is intended for younger (born 1975 or later), excellent scientists, who wish to establishing an independent research group. Please note that there are high quality requirements for applications within this category. 


Principal investigator (PI)
The career awardee should have a PhD and must act as principal investigator for the project. A career fellowship is personal and cannot be transferred to others.
Any personnel funded by this award must be employed by the applicant institution during the entire project period.

Duration and funding
An application for a career fellowship award should include:

 • salary for the PI
 • one PhD or postdoctoral award for another candidate

In addition, the application may include running costs. The total amount funding available is 9.0 mill. kroner for the entire project period.

Budget elements:
 • Salary for the PI

  Salary for the PI is awarded as a lump sum incl. salary, social/indirect costs and running costs (1 300 000 kr per year; 2020).  The application can be for up to 4 full time equivalents (FTEs) and can be taken as a 50% or a 100% position.


 • PhD or postdoctoral fellowship
The award is lump sum equivalent to the award provided by the Norwegian Research Council for PhD and postdoctoral fellowships. The lump sum (1 125 000 kr per year; 2020) includes salary and social/indirect costs as well as running costs.


 • Running costs
Up to 425 000 kroner is available for running costs during the project period. Within these running costs, expenses relating to publication (up to 50 000 kr per year) may be included.


If the principal investigator is awarded international funding during the career fellowship, support from Helse Sør-Øst RHF will be not be discontinued.

Any PhD or postdoctoral candidates should not be named in the application, however, as soon as a candidate is appointed, Helse Sør-Øst RHF should be informed of the name. A PhD or postdoctoral candidate with prior funding from Helse Sør-Øst RHF can not be appointed. See separate guidelines for PhD  and postdoctoral fellowships.

The institution should ensure that appointment to scientific positions must be according to current regulations, including the established agreement concerning temporary positions made between the Researchers' Union (Forskerforbundet), Tekna and Spekter (link).


Mandatory attachments for applications for career fellowships
All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.
Attachment
Requirements
Format
CV
Include the CV of the applicant only.
 
Please include any statutory leaves (e.g. maternity leave).

See template for CV
The CV should be maximum 2 pages and written in English.

List of publicationsEnclose list of publications for the applicant only.
 
Candidates who have had parental leave over the last five years may extend the period for publication list corresponding length of the leave(s).

The list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Plan for establishing independent research group 

Applications for career fellowships must be accompanied by a plan for the establishment of an independent research group and building a research network with collaborators.
The plan should not exceed 1 page and must be written in English.

Project description

Please view template for the project description.
For this application category, the description of the applicant’s individual research project is particularly important. When applying for a career fellowship, details of the tasks for a PhD or post-doctoral researcher and their role in the project should be provided


The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Confirmation from the applicant institution

A written statement with a recommendation should be included. This should describe the significance of the candidate’s expertise and research plans for realization of the research strategy of the institution.

Agreement with the Norwegian cancer registry

If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template 


Fant du det du lette etter?