Postdoktorstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om postdoktorstipend 2020

Scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Postdoktorstipend
​Søknadsadgang
​Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i sønadsberettiget institusjon
​Tildelingsperiode
​3 år - 100 % eller 6 år - 50 %
​Tildelingsbeløp
​Årlig rundsum (1 125  000 kr. for 2020)
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2020
Antall tildelinger vil kunne bli vurdert opp mot antall tildelte doktorgradsstipend.

 

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.
 
Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved et annet helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon. 

 

Varighet og finansiering 

Prosjektleder kan kun ansette én kandidat per postdoktorstipend á 3 årsverk. Postdoktorkandidaten kan ansettes i en 50 % eller 100 % stilling. Stipendet kan ikke deles av flere kandidater på samme tid.
 
Det gjøres oppmerksom på at en postdoktorkandidat ikke kan ansettes med varighet lengre enn 4 årsverk ved samme institusjon uavhengig av finansieringskilde. Ansettelsesperioden for postdoktorkandidaten kan ikke være mindre enn 2 årsverk.
 
Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for postdoktorstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumsbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. For 2020 er satsen på 1 125 000 kr for postdoktorstipend. Det er ikke mulig å søke om ekstra driftsmidler.

 

Søknader uten navngitt kandidat

Prosjektleder skal fremme søknader om postdoktormidler uten navngitt postdoktorkandidat.
Navn på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF straks kandidaten er ansatt.

 

Ansettelse av postdoktorkandidat

Postdoktorkandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet. Disputasen må være godkjent før kandidaten ansettes i postdoktorstillingen. Det kan ikke ansettes kandidater som tidligere har hatt postdoktorstipend tilsvarende 3 årsverk finansiert av Helse Sør-Øst RHF.
 
Det gjøres oppmerksom på at ansettelse i vitenskapelige stillinger må være i henhold til lov og avtaleverk, herunder avtale om midlertidige ansettelser mellom Forskerforbundet, Tekna og Spekter.

Obligatoriske vedlegg for søknad om postdoktorstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.   

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV

Prosjektleders CV skal vedlegges. Se forslag til mal for CV 

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonsliste
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges.
Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Samarbeidsavtale ekstern prosjektleder
Hvis prosjektleder er ansatt ved annen institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en samarbeidsavtale. Se mal

Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Se mal.

Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale. Se mal 


In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary

Type of funding:
Postdoctoral fellowships
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds
Tildelingsperiode:
3 FTEs; either 3 years at 100% or 6 years at 50% employment
Tildelingsbeløp:
1 125 000 NOK a year (2020)
Expected number of grants awarded:

The number of grants awarded may be balanced towards the number of PhD fellowships

Latest possible start date:

December 1st 2020


Principal investigator

The principal investigator must have a PhD/doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission.
 
A principal investigator may be employed by a hospital / private, ideal hospital in the South-Eastern Norway health region other than the applicant institution. If this is the case, the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project should be specified in a separate written agreement between the institutions involved.
Duration and funding

Helse Sør-Øst RHF awards postdoctoral fellowships for up to 3 full time equivalents (FTEs) per candidate. The grant may be set up as a 100% position for 3 years or as a 50% position for 6 years.

It should be noted that a candidate can not be employed in a temporary postdoctoral position for more than 4 FTEs at the same institution, independent of funding source. The employment period can not be less than 2 FTEs.
 
The award is lump sum equivalent to the award provided by the Norwegian Research Council for PhD fellowships. The lump sum includes salary and social costs as well as running costs. It is not possible to apply for additional funding of running costs in this category.


Postdoctoral candidate

Applications for postdoctoral fellowships should be without a named candidate. The name of the candidate must be reported to Helse Sør-Øst RHF after appointment. 


Appointment

The candidate must be employed by and have his/her main work address at the applicant institution during the fellowship period (exemption:  any research term spent abroad). Appointment of the candidate in a postdoctoral position can only take place after approval of a PhD dissertation.

It is not possible to split a single postdoctoral fellowship among several candidates at the same time.
 
Postdoctoral candidates must have submitted their thesis prior to the application deadline. If the candidate has not completed his/her dissertation prior to the application deadline, a confirmation of submission of the PhD thesis must accompany the application. A candidate previously awarded a postdoctoral fellowship funded by Helse Sør-Øst RHF equivalent to 3 FTEs cannot be employed.

The institution should ensure that appointment to scientific positions must be according to current regulations, including the established agreement concerning temporary positions made between the Researchers' Union (Forskerforbundet), Tekna and Spekter.
Mandatory attachments for applications for postdoctoral fellowships

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file.

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. 

Attachments
Requirements
Format
CV

Enclose the CV of the principal investigator.

See suggested CV template
The CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
Enclose the list of publications for the principal investigator.
The list should contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Project description
Please view template for the project description.
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Collaboration agreement- external principal investigator
Enclose a written agreement between the institutions involved, if an institution in the region other than the applicant institution employs the principal investigator. See template 

Confirmation of transfer of principal investigator responsibility
If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.

See template

Agreement of commitment
If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template Fant du det du lette etter?