Prosjektmidler til klinisk forskning

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om prosjektmidler til klinisk forskning for 2020

​Please scroll down for English text

​Sammendrag
Type støtte:​
​Prosjektmidler til klinisk forskning
​Søknadsadgang:
​Ansatte med doktorgrad og minst 50 % klinisk stilling i søknadsberettiget institusjon 
​Tildelingsperiode:
​1 - 3 år
​Tildelingsbeløp:
​Inntil 750 000 kr pr år, hvorav inntil 250 000 kr kan benyttes til drift pr år. 
​Budsjettramme:
​6-12 tildelinger: forutsatt tilstrekkelig høy kvalitet 
​Senest mulig oppstartsdato:
​1. desember 2020
​Søknadsbegrensning:
​Inntil 2 søknader pr. klinikk for universitetssykehusene og inntil 2 søknader fra hver av de øvrige søkerinstitusjonene. 

Formål

Formålet med denne kategorien er å gi ansatte i klinisk virksomhet mulighet til å kombinere forskning med utvikling av klinisk kompetanse. Kategorien er satt opp som et virkemiddel for styrking av medisinsk og klinisk forskningskompetanse og -aktivitet, og stipendet ansees som et personlig stipend som ikke kan overføres til andre. Forskeren skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden. 

Prosjektleder

Stipendet er personlig. Prosjektleder kan ikke søke om stipendmidler til andre enn seg selv.  

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 50 % klinisk stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. 

Det gjøres oppmerksom på at kategorien er åpen for ulike profesjoner tilknyttet klinikk (lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog osv.).  


Finansiering og varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler forskningsmidlene øremerket prosjektet. Budsjettperioden er fleksibel og kan strekke seg over en tidsperiode på 1-3 år.  
 
Det tildeles inntil 750 000 kr pr år, hvorav inntil 250 000 kr kan benyttes til drift pr år. For hele prosjektperioden tildeles det inntil 2,25 millioner kroner totalt. Stipendet inkluderer lønn til prosjektleder (frikjøp), sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. Stipendet følger ikke ordinære satser for stipend til vitenskapelige stillinger i Helse Sør-Øst.  



Obligatoriske vedlegg for søknad om prosjektmidler til klinisk forskning


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.

​Vedlegg
​Krav
​Formatkrav
CV

​Kun prosjektleders CV skal vedlegges. 

Ev. lovbestemte permisjoner skal oppgis (f.eks. foreldrepermisjoner).

Mal for CV

​CVen skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk. 
​Publikasjonsliste
​Kun prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges.

Søkere som har hatt foreldrepermisjon i løpet av de siste fem årene kan utvide perioden for publikasjonslisten tilsvarende lengden på permisjonen(e).

​Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.


​Prosjektbeskrivelse
​Se mal for prosjektbeskrivelsen 
​Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.




In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary
Type of funding:
Support for clinical research projects
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 50% clinical employment at an institution with application access to regional research funds. 
Duration:
1-3 years
Amount:
Up to 750 000 NOK per year, of which up to 250 000 NOK can be used for running costs per year
Expected number of grants awarded: 
6-12 grants if sufficient high quality
Limitation on the number of grant applications:
University hospitals may submit up to two applications per clinic, while other applicant institutions may submit up to two applications each
Latest possible start date:
December 1st 2020

The purpose of this category is to provide clinicians with the opportunity to combine research with the development of a clinical career. The category is set up as a tool for strengthening medical and clinical research expertise and activity. The grant is considered personal and can not be transferred to others. The researcher should be employed at the applicant institution throughout the project period.

Candidates with prior funding from Helse Sør-Øst RHF for researcher- or career fellowships can not apply. 


Principal investigator

The award is personal and the principal investigator may not apply for funding for other candidates.

The principal investigator must have a doctoral degree and be employed in at least 50% clinical position at an institution with application access to regional research funds by the time of submission and throughout the project period.

The category is open to various clinical professions (medical doctor, nurse, physiotherapist, psychologist, etc.).

 

Duration and funding

The funding is earmarked the project and may be used with flexibility over a period of 1-3 years.

The award includes up to 750 000 NOK per year, of which up to 250 000 NOK can be used for running costs per year. For the entire project period, a total of up to 2.25 million NOK may be awarded. The grant may be used for salary for the principal investigator, social costs and running costs. Not that the funds awarded do follow ordinary rates for fellowships in Helse Sør-Øst.

The category cannot be linked to overseas fellowships from Health Sør- Øst RHF.


Mandatory attachments for applications for clinical research projects

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. The review committee will not consider any other  attachments.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.

Attachment
Requirements
Format
CV

Enclose the CV of the principal investigator.

Please include any statutory leaves (e.g. maternity leave).

Suggested CV template

The CV should be maximum 2 pages and written in English. 
List of publications

The principal investigator's list of publications should be included. 

Candidates who have had parental leave over the last five years may extend the period for publication list corresponding length of the leave(s).

The list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Project description
Please view template for the project description.


The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.








Fant du det du lette etter?