Regionale forskningsnettverk

Føringer og obligatoriske vedlegg for regionale forskningsnettverk 2020

Scroll down for English text

Tilbake
Sammendrag​

​Type støtte:
​Regionale forskningsnettverk 
​Søknadsadgang:
​Ansatte med doktorgrad og minst 20 % fast stilling i søknadsberettiget institusjon
​Tildelingsperiode:
​3 år
​Tildelingsbeløp:
​1,5 mill. kr årlig. Totalt 4,5 mill. kr for hele nettverksperioden
​Budsjettramme
​2 - 3 tildelinger
Senest mulig oppstartsdato:
​1. desember 2020


Definisjon og formål

Et regionalt forskningsnettverk er et strategisk virkemiddel for å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av forskningen innen et avgrenset fagområde i regionen utover det som kan oppnås av ett enkelt forskningsmiljø alene.  


Målsetting med regionale forskningsnettverk

Målsetting:

 • Kompetansebygging gjennom felles aktiviteter i nettverket (f.eks. kunnskapsdeling gjennom seminarer og møter, deling av metodekunnskap, felles kurs osv.)
 • Økt tverrfaglig samarbeid mellom flere profesjoner
 • Økt forskningsproduksjon av høy kvalitet (målt f.eks. ved publisering, siteringer osv.)
 • Økt konkurranseevne (innhenting av ekstern/ internasjonal forskningsfinansiering, rekruttering av forskere nasjonalt/internasjonalt)
 • Økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, f.eks. gjennom økt deltagelse i internasjonalt finansierte / EU-prosjekter
 • Bedre ressursutnyttelse og større kritisk masse


Krav til regionale forskningsnettverk

Kjernen og hovedtyngden av nettverket må befinne seg i Helse Sør-Øst, men nettverket kan gjerne samarbeide med andre forskningsmiljøer både nasjonalt og/eller internasjonalt for å knytte til seg nødvendig kompetanse.

Nettverket skal bestå av aktivt deltagende forskningsmiljøer ved tre eller flere helseforetak/sykehus i regionen, hvorav minst to av miljøene må være ved ikke-universitetssykehus.

Merk! Et regionalt forskningsnettverk i Helse Sør-Øst skal bidra til å bygge opp forskningskompetansen, koordinere forskningsinnsatsen og styrke forskningen innen et fagområde gjennom økt strategisk samarbeid og ev. flere samarbeidsprosjekter. Samarbeid om ett felles multisenterstudie anses ikke som et regionalt forskningsnettverk.

Det regionale forskningsnettverket skal ha brukermedvirkning på strategisk nivå (f.eks representasjon i styrings- eller referansegruppe) og/ eller i forskningsprosjekter tilknyttet nettverket.


Relevante aktiviteter

Et regionalt forskningsnettverk bør:

 • Legge til rette for samarbeid regionalt/ nasjonalt/ internasjonalt
 • Arrangere strategiske og faglige seminarer, møter og/eller kurs for sine medlemmer som medvirker til kompetanseheving
 • Samarbeide om utnyttelse av relevant infrastruktur
 • Legge til rette for brukermedvirkning i forskningen tilknyttet nettverket
 • Legge til rette for forskerutveksling i regionen
 • Opprette nettside med informasjon om nettverket og dets aktiviteter


I tillegg forventes det at nettverket arbeider for tilrettelegging for søknader til større, konkurranseutsatte forskningsmidler fra internasjonale finansieringskilder. 


Organisering og oppgaver

Leder for det regionale forskningsnettverket skal ha doktorgrad og minst 20 % fast ansettelse ved søkerinstitusjonen. 

a. Organisering:

 • Forskningsnettverket skal ha et kjernemiljø med overordnet ansvar for koordinering og drift

 b. Oppgaver for koordinerende kjernemiljø:

 • Arrangere og lede strategiske og faglige nettverksmøter
 • Lede utvikling og implementering av nettverkets faglige strategi
 • Legge til rette for å delta i samarbeidsprosjekter
 • Drifte egen nettside for nettverket og bidra til synliggjøring av forskningsområdet
 • Koordinere brukermedvirkning i forskningsprosjektene som inngår i nettverket og/ eller på strategisk nivå i en styringsgruppe/referansegruppe. 

 c. Referansegruppe/styringsgruppe, fagråd
 • Nettverket bør ha en referansegruppe/ styringsgruppe som inkluderer relevante brukerrepresentanter.

For større nettverk og/ eller for nettverk knyttet til mindre etablerte forskningsområder kan det også være hensiktsmessig å etablere et fagråd sammensatt av eksterne forskere (nasjonalt og internasjonalt) med spisskompetanse på området. Fagrådet bør f.eks. kunne bidra under utvikling av en forskningsstrategi for fagområdet.

Hva kan det søkes om støtte til?

Helse Sør-Øst RHF tildeler årlig inntil 1,5 mill. kr i inntil tre år til regionale forskningsnettverk. 

Regionale forskningsnettverk kan søke om støtte til:

 • Administrasjon og koordinering av forskningsnettverket (koordinator)
 • Nettverksaktiviteter (jf. avsnitt relevante aktiviteter)


Det er ikke anledning til å søke om midler til:

 • Generell drift av forskningsprosjekter, vitenskapelige stillinger eller innkjøp av utstyr . Slike prosjektaktiviteter skal fortrinnsvis dekkes gjennom ordinære forskningsmidler.

Forlengelse av nettverksperioden

Det er anledning til å søke om forlengelse for samme regionale forskningsnettverk slik at dette kan oppnå støtte i maks. 6 år til sammen. En slik forlengelse må inngå som ordinær søknad i en ny søknadsprosess.    

Obligatoriske vedlegg til søknad om regionalt forskningsnettverk

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Nettverkssbeskrivelsen lastes opp som egen fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk. 

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
CV for nettverksleder og sentrale samarbeidspartnere fra hvert helseforetak /sykehus i nettverket skal vedlegges. Minst to av samarbeidspartnerne må være fra aktivt deltagende forskningsmiljøer ved ikke-universitetssykehus  

Se forslag til mal for CV
Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk.
Forskningsproduksjon
Publikasjonslister for nettverksleder og sentrale samarbeidspartnere fra hvert helseforetak/ sykehus skal vedlegges.  Minst to av samarbeidspartnerne må være fra aktivt deltagende forskningsmiljøer ved ikke-universitetssykehus. 
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og skal ikke overstige tre sider
Beskrivelse av nettverket
Se mal for beskrivelse av nettverket
Beskrivelsen av nettverket skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 


In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary
Type of funding:
Regional research networks
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds
Duration:
3 years
Amount:
1,5 mill. NOK each year. A total of 4,5 mill. NOK for the network period
Expected number of grants awarded:
2 - 3
Latest possible start date:
December 1st 2020

Definition and purpose

A regional research network is a strategic effort for creating good collaborative relationships that contribute to strengthening of research within a limited field of study in the region beyond what can be achieved by a single research group alone. 


Objectives

 • Competence building through joint activities in the network (e.g sharing of knowledge through seminars and meetings, sharing of method knowledge, common courses, etc.)
 • Increased cross-disciplinary collaboration between several professions
 • Increased high- quality research production (measured, for example, by publishing, citations, etc.)
 • Increased competitiveness (obtaining external / international research funding, recruiting researchers nationally / internationally)
 • Increased national and international collaboration, e.g. through increased participation in internationally funded / EU projects
 • Improve resource utilization and critical mass

 


Requirements for regional research networks

The core activity of the network must be located in the Helse Sør-Øst region. The network may also collaborate with universities/colleges in the region, and other research groups nationally and internationally who have necessary expertise. 

The network should include actively participating research groups at three or more health care institutions/hospitals in the region, of which at least two must be located at non-university hospitals.

Note! A regional research network in Helse Sør-Øst should contribute to strengthening of research within a limited field of study in the region through strategic collaborative relationships, which may also include collaboration on several research projects within a discipline. Collaboration around one single multi-center study is not considered a regional research network.

User involvement must be included in the network structure. There may be user involvement in the research projects and / or at strategic level in the steering group / reference group for the network.

 


Relevant activities

A regional research network should:

 • Facilitate collaborative regional / national / international (eg: EU projects) 
 • Organize strategic and professional seminars, meetings and / or courses for its members that contribute to competence building
 • Facilitate optimal utilization of relevant infrastructure
 • Facilitate user involvement in research associated with the network
 • Facilitate researcher exchange in the region
 • Create website with information about the network and its activities

In addition, it is expected that the network will work to facilitate applications for larger, competitive research funds from international sources of funding.
Organization and responsibilities

The leader of the network must have a doctoral degree and hold at least 20% employment at the applicant institution. 

a. Organization

 • The research network shall have a coordinating research group with overall responsibility for the networks organization and activity. 

b. Responsibilities for the coordinating group

 • Arrange and lead strategic and professional networking meetings
 • Guide development and implementation of the network's professional strategy
 • Facilitate and participate in collaborative projects
 • Run the network's website and contribute to visibility of the research area
 • Coordinate user involvement in research projects that are part of the network and / or at   strategic level in a steering group / reference group.
c. Steering group/reference group

 • The network should have a reference group/steering group that includes relevant user representatives. 

For larger networks and/or for networks linked to less established research areas, it may also be appropriate to establish a professional board composed of external researchers (national and international) with expertise in the field. The board may for example contribute to the development of a research strategy for the subject area.What can you apply for?

Helse Sør-Øst RHF allocates 1,5 mill. NOK for up to three years for regional research networks.

Regional research networks can apply for support for:

 • Administration and coordination of the research network (coordinator)
 • Network activities (see relevant activities)

There is no opportunity to apply for funds for:

 • General project running costs, equipment purchases or scientific positions. Such project activities should preferably be covered by ordinary research funds.


Extension of the network period

After the first network period has expired, it is possible to apply for an additional 1.5 million NOK. Per year for up to 3 years in the ordinary application process. Helse Sør-Øst RHF allocates support for a maximum of 6 years to the same regional research network.

Mandatory attachments for application for regional research network


All documents must be converted to PDF format prior to uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged into a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered. 

The font should be Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and figure legends, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.  

Attachment
Requirements
Format
CVs
CV for network leader and key collaboration partners from each hospital/ health care institution in the network should be attached.  At least two of the partners must be from actively participating research groups at non-university hospitals.     

See template                                                                                                                   
Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
Publication lists for the network leader and key partners from each hospital / health care institution should be attached. At least two of the partners must be from actively participating research communities at non-university hospitals. 
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages. 
Network description
Please view template for the network description.
The network description should be written in English and be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Tilbake 

Fant du det du lette etter?