Utlysning av regionale forskningsmidler

Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til helseforskning i regionen.



Scroll down for English text. 

Søknadsfrist torsdag 5. september 2019 kl. 16.00


For 2020 vil det være mulig å søke om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:

Se egne utlysninger for henholdsvis regionale forskningsnettverk og utenlandsstipend.

Merk at for 2020 er det mulig å søke midler til egen vitenskapelig stilling (f.eks. forskerstilling) i kategorien åpen prosjektstøtte.


Generelle føringer 

Hvem kan søke om forskningsmidler?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/ privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang. Spesifikke krav til prosjektleder er angitt under hver enkelt søknadskategori.
 
Prosjektleder kan være ansatt ved et annet helseforetak/ privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter til prosjektet presiseres i en egen avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjonen. Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet mal for avtale som kan benyttes. Avtalen skal vedlegges søknaden.
 
Forskningsmidler tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes forskningsprosjektet som må ha oppstart før 1. desember 2020.
 
Merk at det for utlysningen av forskningsmidler for 2020 er gjort endringer i føringene for søknadskategoriene. Disse endringene vil ikke ha tilbakevirkende kraft for prosjekter allerede finansiert av Helse Sør- Øst RHF. Dette vil f.eks. bety at innehavere av forskerstipend vil kunne søke om midler til egen stilling i kategorien åpen prosjektstøtte, men institusjonen må da påse at ansettelsen av forsker er i henhold til avtale mellom Forskerforbundet, Spekter og Tekna

Øvre aldersgrense for prosjektleder

Personer over 70 år (f. 1949 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men kan bidra i prosjektet. Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søknaden vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer. Benytt mal for bekreftelse.



Øvre grense for årlig tildelingsbeløp per prosjektleder

Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp pr. prosjektleder på 4,5 mill. kr for 2020. Denne inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter og gjelder totalt for alle kategoriene i denne utlysningen.  

Økt ramme for eksterne prosjektledere for prosjekter ved ikke-universitetssykehus

Søker kan være prosjektleder for prosjekt ved annen søknadsberettiget institusjon (ekstern prosjektleder). Maksimalrammen for årlig tildelingsbeløp for prosjektleder økes da med inntil 3 mill. kr, forutsatt at det eksterne prosjektet utgår fra et ikke-universitetssykehus. Stipendiater skal ansettes ved søkerinstitusjonen. Tiltaket skal styrke forskning ved ikke-universitetssykehus, og økt maksimalramme gjelder derfor ikke ved prosjektledersamarbeid mellom to universitetssykehus.


Begrensning på antall søknader/tildelinger

Følgende begrensninger er satt for antall søknader og tildelinger:

 • Antall søknader

En prosjektleder kan innlevere inntil to søknader om støtte til individuelle forskningsprosjekter, hvorav kun én søknad innen hver av kategoriene karrierestipend og åpen prosjektstøtte. Hvis to søknader om doktorgrads- og/eller postdoktorstipend inngår som deler av samme overordnede forskningsprosjekt, bør de fortrinnsvis samles i én søknad om åpen prosjektstøtte. 

Det er ikke tillatt å sende inn to søknader med identiske eller svært likelydende prosjektbeskrivelser. I slike tilfeller kan begge søknader bli avvist. 

 • Prosjektmidler til klinisk forskning

  I kategorien prosjektmidler til klinisk forskning kan det kun sendes inn inntil to søknader pr. klinikk fra universitetssykehusene og inntil to søknader fra hver av de øvrige søkerinstitusjonene. 

 • Karrierestipend

  Prosjektledere som søker om karrierestipend kan ikke samme år søke om doktorgradsstipend, postdoktorstipend eller åpen prosjektstøtte

 • Åpen prosjektstøtte

  Prosjektledere som oppnår full tildeling i åpen prosjektstøtte, får ikke samme år innvilget andre søknader om forskningsprosjekter ved samme institusjon. 

 • Spesielt for eksterne prosjektledere

Eksterne prosjektledere kan sende inn opptil tre søknader, hvorav kun én søknad om åpen prosjektstøtte. Inntil to av søknadene kan utgå fra ekstern institusjon. Dette tiltaket er innført for å styrke forskning ved ikke-universitetssykehus og omfatter ikke forskningssamarbeid mellom to universitetssykehus. 


Søknadsskjema og klassifisering av forskningsprosjektet/-tiltaket

Søknadene skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad

I eSøknad skal søknaden klassifiseres av søker i en av følgende faggrupper:

 • Klinisk somatisk forskning, inkl. pasientrettet translasjonsforskning
 • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus/avhengighet
 • Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenester m.m.
 • Biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv*
  *Faggruppen inkluderer forskning på molekylære, cellulære og biokjemiske sykdomsmekanismer samt metodeutvikling innen alle fagområder inkludert psykisk helse og rus/avhengighet

  Vi ber om at søkerne spesielt legger merke til faggruppenes sammensetning for korrekt klassifisering av søknadene. Prosjektleder er selv ansvarlig for å plassere sin søknad i rett faggruppe.

Søknadsvurdering og avvisning

  Vurderingsprosessen for søknader i Helse Sør-Øst RHF er nærmere beskrevet her.

  De regionale helseforetakene har utarbeidet felles vurderingskriterier, se oversikt her.

  Ufullstendig utfylte søknader og søknader som mangler eller ikke oppfyller formatkravene for vedleggene kan bli avvist. Se oversikt over avvisningskriterier for søknader.


Brukermedvirkning i forskningsprosjektene

Utenlandsstipend

  Utenlandsstipend utlyses med to årlige søknadsfrister og er tilgjengelig for pågående forskningsprosjekter med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF eller søkerinstitusjonen. 


Kontaktinformasjon

  Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. 

  Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no. E-post blir i hovedsak besvart i løpet av påfølgende dag.

  Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.





In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

The South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør-Øst RHF) hereby announces a call for applications for health research in this region. 

Application deadline is Thursday, September 5th 2019, 16:00. 

The following research categories are available for funding of projects starting in 2020: 

See also separate call for regional research networks  and mobility grants. 

Please note that funding  of a scientific position for the applicant (e.g. researcher position) is available within the Open project support category.


Who may apply?

All applications must be submitted through an applicant institution, i.e. a hospital (helseforetak) or private, ideal institution in the South-Eastern Norway health region or an institution with approved access to application. Any specific requirements relating to the principal investigator are stated under each application category.

A principal investigator may be employed by a hospital / private, ideal institution in the South-Eastern Norway health region other than the applicant institution. In such cases, the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project should be specified in a separate written agreement between the institutions involved. Helse Sør-Øst RHF has drafted a template for this agreement.
 
All grants are awarded the applicant institution and are earmarked the specified research projects / activities, which must commence before December 1st 2020.
 
Note that specific changes have been made to the application guidelines for projects starting in 2020. These changes however, do not have a retroactive effect on projects already funded by Helse Sør- Øst RHF. This means e.g. that grant holders of Researcher fellowships may apply for funding for their own position in the Open project support category announced in this call. Consequently, the institution must ensure that the appointment in a researcher position is in accordance with an agreement between the Researchers' Union (Forskerforbundet), Spekter and Tekna 

Upper age limit for principal investigators

Principal investigators over the age of 70 years (b. 1949 or earlier) are not granted access to the application process; however, they are welcome to contribute as project collaborators or co-supervisors. If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs. Use this template for confirmation


Upper limit - annual funding to principal investigators

Helse Sør-Øst RHF has limited the annual allocation of research funds to a principal investigator upwards to 4.5 million NOK for 2020. This sum includes funds for both ongoing and new research projects and concerns all categories.

Increased allocation – annual funding to principal investigators for external projects at non-university hospitals
An applicant may be a principal investigator for a project located to another institution in the South-Eastern Norway health region (external PI). This arrangement increases the annual allocation for the principal investigator by up to 3 million NOK, provided that the external project is allocated to a non-university hospital. Any positions awarded by these project grants must also be employed by the applicant institution. This is a strategic measure aimed at strengthening research in non-university hospitals, and an increased annual allocation is consequently not obtainable for project collaborations between two university hospitals.


Limitation on the number of grant applications

The following limitations have been set for the number of grant applications:

 • Number of applications

  A principal investigator may submit a maximum of two applications for funding of individual research projects, of which only one application within each of the categories Career fellowships and Open project support.. If two applications for PhD and/or postdoctoral fellowships are related to an overarching research project, they should be merged and submitted as an application for Open project support.

  Submission of two identical or very similar applications is not permitted. If this is the case, the applications may be rejected.

 • Support for clinical research projects

  University hospitals may submit up to two applications per clinic, while other applicant institutions may submit up to two applications each.

 • Career fellowships

  Principal investigators applying for
  Career fellowships may not apply for PhD fellowships, Postdoctoral fellowships or Open project support during the same year.

 • Open project support

  Principal investigators awarded funding in the
  Open project support category, will not be awarded funds for other research projects located to the same applicant institution.

 • Principal investigators for external projects 

  Principal investigators for external projects may submit up to three applications for funding of individual research projects, of which only one application in the category Open project support. A maximum of two of these applications may originate from external institutions.

The application form and classification of research projects / activities

Applications must be submitted online via a web-based solution called eSøknad.


Within eSøknad, it is important that the application is classified in one of the following research groups:
  • Clinical somatic research, incl. patient- centered translational research
  • Clinical research in mental health and addiction
  • Research in public health, epidemiology, health services etc.
  • Biomedical research with a translational perspective*
* Includes research on molecular, cellular and biochemical disease mechanisms as well as method development in all disciplines including mental health and substance abuse / addiction.

We ask that applicants specifically note the composition of the research groups for the correct classification of the applications. The applicant is responsible for placing his/her application in the correct group.  

Application assessment and rejection

The peer-review process in Helse Sør-Øst RHF is described on this website.
The regional health authorities have developed common guidelines and criteria for this process; see overview here.

   Incomplete applications and applications that fail to meet the format requirements for the attachments may be rejected. See list of rejection criteria here.





   User involvement in health research

   In the project description, the principal investigator must outline a plan for user involvement, and / or describe the extent to which users are already involved in the planning and implementation of the project, alternatively, why this is not relevant. The plan for user involvement is a part of the peer-review. See the website on user involvement in health research here to access national guidelines for user involvement.


   Contact information

   Under FAQ, you will find answers to many common questions regarding applications for research funding. If you have any additional questions, please contact forskningsmidler@helse-sorost.no by e-mail, or contact:


   Fant du det du lette etter?