Utlysning av strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

Utlysning av strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus – forskerstipend


Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å styrke forskningen ved ikke-universitetssykehusene gjennom en øremerket avsetning av forskningsmidler til dette formålet (jf. styresak nr. 085-2015). Fra og med 2016 har det derfor årlig blitt utlyst egne midler til ikke-universitetssykehusene. For 2020 utlyses det totalt ca. 4 mill. kroner til strategiske forskerstipend.
 
Utlysningen er åpen for søknader fra følgende helseforetak/sykehus i regionen: 

 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF 
 • Sykehuset i Vestfold HF 
 • Sykehuset Østfold HF 
 • Sørlandet sykehus HF 
 • Vestre Viken HF 
 • Betanien Hospital 
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus 
 • Martina Hansens Hospital 
 • Revmatismesykehuset

Det kan kun sendes inn inntil to søknader fra hver institusjon. I tillegg kan de seks forsker-stipendiatene som fikk innvilget midler i 2016 søke om forlengelse i denne utlysningen.

Søknadsfrist  5. september 2019 kl. 16:00.


Særskilte føringer for denne utlysningen


Forskerkandidaten må selv stå som prosjektleder for et selvstendig prosjekt i søknaden.

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Det kan søkes om 50 % forskerstilling i 4 år. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. I tillegg kan det søkes om inntil 100 000 kr i ekstra driftsmidler for hele perioden.

Stipendet er personlig og kan dermed ikke overføres til andre.  

Kandidaten kan også søke om forskerstipend i den ordinære utlysningen av regionale forskningsmidler. Merk imidlertid at søknaden da må svare opp føringer for utlysningen av regionale midler. Tildeling av strategiske forskningsmidler holdes utenfor ordinær kvote for forskningsmidler i Helse Sør-Øst.  
Obligatoriske vedlegg


 1. CV og publikasjonsliste for prosjektleder/forsker - forslag til mal for CV 

 2. Prosjektbeskrivelse - mal 

 3. Erklæring fra søkerinstitusjonen med begrunnelse for støtte av prosjekt og kandidat. Det er viktig at begrunnelsen viser til forankring i helseforetakets forskningsstrategi og utvalgte satsingsområder der dette er relevant. Søkerinstitusjonen må selv legge til rette for en satsing innenfor fagområdet gjennom etablering av nødvendig forskningsinfrastruktur, begilgning av forskningstid osv.   

  Dette vedlegget kan skrives på norsk. Se mal 

Søknadskategorien følger ellers formatkrav, føringer og kriterier for søknader om regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF. 

Søknadene skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad 


Søknadsvurdering


Vurdering av søknader om strategikse forskningsmidler baseres på de samme kriteriene for kvalitet og forventet nytteverdi som i den ordinære utlysningen. I tillegg vil det bli foretatt en strategisk vurdering av en egen komité med medlemmer fra universitetssykehusene og forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst.
Kontaktinformasjon

Forskningsadministrasjonen i Helse Sør-ØSt RHF kan kontaktes på e-postadressen forskningsmidler(a)helse-sorost.no


Fant du det du lette etter?