Utlysning av strategiske forskningsmidler til regionale forskningsnettverk

Helse Sør-Øst RHF utlyser strategiske forskningsmidler til regionale forskningsnettverk.

Søknadsfrist torsdag 5. september 2019 kl. 16.00

Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang. Nettverksleder må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % fast stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele nettverksperioden.
 
Forskningsmidler tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes forskningsnettverket, som
må ha oppstart før 1. desember 2020.
 
Øvre aldersgrense for nettverksleder
Personer over 70 år (f. 1949 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men de kan gjerne bidra som samarbeidspartnere. Hvis nettverksleder fyller 70 år i løpet av nettverksperioden, må det vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at lederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.


 

Krav til nettverket

Nettverket skal bestå av aktivt deltagende forskningsmiljøer ved tre eller flere helseforetak/sykehus i regionen, hvorav minst to av miljøene må være ved ikke-universitetssykehus. 

Kjernen og hovedtyngden av nettverket må befinne seg i Helse Sør-Øst. Nettverket bør også samarbeide med universiteter/høgskoler i regionen, samt andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å knytte til seg nødvendig kompetanse.

Se utfyllende føringer for regionale forskningsnettverk.

 

Brukermedvirkning i nettverket

Brukermedvirkning skal inngå i nettverksstrukturen. Det kan være brukermedvirkning i forskningsprosjektene og / eller på strategisk nivå i styringsgruppe/referansegruppe for nettverket.

Se nettside om brukermedvirkning i helseforskning her.

 

Søknadsskjema

Søknadene skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad

Søknadsvurdering

Søknader om regionale forskningsnettverk blir vurdert etter kriterier for denne kategorien. Det vil i tillegg bli lagt vekt på søknadskategoriens strategiske betydning for styrking av fagområdet i regionen. Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utlysning og søknadsprosess for regionale forskningsnettverk, kan disse primært rettes til Helse Sør-Øst HRF på denne e-postadressen: forskningsmidler@helse-sorost.no
 Fant du det du lette etter?