Utlysning av utenlandsstipend

Utlysning av forskningsmidler til utenlandsstipend

Helse Sør-Øst RHF utlyser forskningsmidler til utenlandsstipend for doktorgrads-, postdoktor, forsker- og karrierestipendiater i pågående forskningsprosjekter ved en søknadsberettiget institusjon. Prosjektene må være finansiert av søkerinstitusjonen eller Helse Sør-Øst RHF.  

Utenlandsoppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø


Søknadsfrist 5. september 2019 kl. 16.00.

Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang til regionale forskningsmidler. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. Ved søknad om utenlandsstipend til forsker må kandidaten selv stå som prosjektleder. 

Ved søknad om utenlandsstipend for igangsatte prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF, skal prosjektleder for søknaden være den samme som for prosjektet stipendiaten er knyttet til. Prosjektnummeret for det pågående prosjektet skal da oppgis i prosjektbeskrivelsen.  

  

Føringer for utenlandsstipend

​Sammendrag
​Type støtte
​Utenlandsstipend
​Søknadsadgang
​Prosjektleder skal være ansatt ved søkerinstitusjonen og ha et pågående prosjekt finansiert fra Helse Sør- Øst RHF eller søkerinstitusjonen
​Tildelingsperiode
​3 - 12 mnd
​Tildelingsbeløp
​Avhenger av aktuell sats og varighet
​Senest mulig oppstartsdato 
​1. desember 2020

Tildeling av utenlandsstipend

Det kan søkes om midler til utenlandsopphold for doktorgrads-, postdoktor-, forsker eller karrierestipendiater i  pågående prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF eller søkerinstitusjonen. Når prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst RHF, skal prosjektleder for søknaden være den samme som for prosjektet kandidaten er knyttet til. Prosjektnummeret for dette prosjektet skal da oppgis i prosjektbeskrivelsen.  
 
Det er innført to søknadsfrister i året for søknader om utenlandsstipend.


Prosjektleder

Prosjektleder skal være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Varighet og finansiering

Helse Sør-Øst RHF tildeler ett utenlandsstipend for 3-12 måneder pr. kandidat i et prosjekt.   

Satsene for utenlandsstipend skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land.
 
Kandidater som har barn under 16 år og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes og legges ved andre vedlegg.
 
Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av stipend eller arbeidsgiver. 


Vurdering av søknader om utenlandsstipend som del av pågående forskningsprosjekt

Søknader om utenlandsstipend vil bli vurdert av en egen komité etter kriterier basert på begrunnelse for oppholdet. Dette vil gi kortere behandlingstid for disse søknadene.


Obligatoriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad.

Vedlegget med begrunnelse for oppholdet lastes opp som egen pdf-fil (i eSøknad skal det lastes opp under «Prosjektbeskrivelse»)  Alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.
 
Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Vedlegg
Krav
Formatkrav
​CVer
Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges.

Mal for CV
​Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.

Publikasjonslister Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonsliste for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges.
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.
Begrunnelse for oppholdet


Merk! Dette vedlegget skal lastes opp i eSøknad som egen pdf-fil i stedet for prosjektbeskrivelsen. 


  • Relasjon til hovedprosjektet
  • Faglige mål- og innhold for oppholdet
  • Merverdi av oppholdet for stipendiaten
  • Kompetanseutvikling
  • Betydning for forskningsmiljøet
  • Begrunnelse for valg av oppholdssted, utenlandsk samarbeidspartner
Begrunnelsen kan skrives på norsk eller engelskDen skal være på maks. 3 sider.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges. Kontaktinformasjon

Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler. 

Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no. E-post blir i hovedsak besvart i løpet av påfølgende dag.

Ved ev. uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende.


In English

Summary
​Type of funding
Mobility grant
Application access
​Researchers should be employed by an institution with application access to regional research funds and have an ongoing project funded by Helse Sør-Øst RHF or the applicant institution
Duration
​3 - 12 months
Amount
​Depending on the current rate and duration
Latest possible start date
​December 1st 2020

Mobility grants are available to candidates employed in an ongoing PhD, postdoctoral or career grant funded by Helse Sør-Øst RHF or the applicant institution. For a project funded by Helse Sør-Øst RHF, the applicant should be the same as for the awarded application. Please state the project number for the ongoing project when submitting the application.
 
There are two deadlines for mobility grants annually.
 
Principal investigator
The principal investigator should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission.

Duration
Helse Sør-Øst RHF awards one overseas grant for 3-12 months per candidate during a grant period.

Funding

The rates for overseas research grants cover documented costs and additional expenses incurred by a research term abroad. The application may include travel expenses (cheapest mode of travel). Helse Sør-Øst RHF provides funding for one return ticket for up to two destinations, given that the research term is conducted in two different countries.

Candidates who have children under the age of 16, and who will not be accompanied by their family, may apply for funding of several shorter stays and returns. The need for a flexible solution must be justified in the project description. A family is defined as a research fellow with partner/spouse and children.

Salaries during the stay abroad must be covered by an ordinary fellowship or by the candidate’s employer.

Evaluation of applications
Applications for mobility grants are evaluated by a separate committee based on criteria covering the added value of the stay. Thus, the turn-over for this procedure is shorter than for ordinary project applications.

Mandatory attachments for applications for overseas fellowships
All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. A description of the added value for the stay should be uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.


​Attachments
​Requirements
​Format

​CVs

​Enclose the CV of the principal investigator.
In addition, the CV for the PhD or postdoctoral candidate should be attached.


Template for CV
​Each CV should be maximum 2 pages and written in English.

​List of publications

​List of publications should be included for the principal investigator and the PhD or postdoctoral candidate should be enclosed.

​Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages.

Value of the research term abroad

​Note! The added value description should by uploaded under “project description”. 

​State the HSØ project number if relevant and describe the following in relation to the ongoing project:

  • Professional goals and scientific content
  • Added value and professional development for the candidate
  • Importance of the research environment
  • Reasons for the choice of location


​The rationale should be written in English.

Max. 3 pages

Invitation from an international research group 


​An invitation from the international research group should be included.

​The invitation should be written in English

Søknadsportal
Fant du det du lette etter?