Åpen prosjektstøtte

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om åpen prosjektstøtte 2021

Please scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Åpen prosjektstøtte (inndeles i ordinær åpen prosjektstøtte og åpen prosjektstøtte inkludert personlig forskerstipend)
​Søknadsadgang
Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon
​Tildelingsperiode
Inntil ​3 år
​Tildelingsbeløp
​1 - 3 mill. kr. per år
​Innhold
​Vitenskapelige stillinger og/eller støttepersonell og/eller driftsmidler
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2021

Søknadskategorien åpen prosjektstøtte inndeles i to undergrupper:

  1. Ordinær åpen prosjektstøtte
  2. Åpen prosjektstøtte inkludert personlig forskerstipend.

Prosjektleder må krysse av for hvilken undergruppe søknaden gjelder i det elektroniske søknadsskjemaet.


Formål

Denne søknadskategorien skal gi rom for finansiering av et større forskerinitiert prosjekt av høy vitenskapelig kvalitet.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. 

Ved søknad om ordinær åpen prosjektstøtte kan prosjektleder eventuelt være ansatt ved en annen søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon.  

Ved søknad om åpen prosjektstøtte inkludert personlig forskerstipend, må kandidaten selv stå som prosjektleder. Personlige forskerstipend kan ikke overføres til andre kandidater.


Vitenskapelige stillinger knyttet til prosjektet

Navn på kandidater til vitenskapelige stillinger skal ikke oppgis i søknaden, men meldes inn til Helse Sør-Øst RHF så snart disse er ansatt. Unntaket er navn på prosjektleder i søknader som inkluderer personlige forskerstipend. I slike søknader vil forskerkandidatens kvalifikasjoner som prosjektleder inngå i vurderingen.

Kandidater som ansettes i forskerstillinger skal som hovedregel kunne gjennomføre selvstendig forskning uten å være underlagt veiledning slik det er forventet for kandidater i stilling som postdoktor. For forskerstipend er det ikke lagt begrensning på antall årsverk hver kandidat kan motta støtte fra Helse Sør-Øst RHF. Dette gjelder både personlige forskerstipend og andre forskerstipend som inngår i prosjektet. Kandidater som tidligere har innehatt personlige forskerstillinger finansiert av Helse Sør-Øst RHF kan derfor søke om en ny periode.

Det vises til føringene for doktorgrads- og postdoktorstipend. Merk f.eks. at doktorgradsstipend som en hovedregel skal ha en varighet tilsvarende tre årsverk, mens nye postdoktorstipend skal tilsvare minst to årsverk.

Alle personer i vitenskapelige stillinger i forskningsprosjektet finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal ansettes og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele perioden. Etter tilsagn på en søknad, kan vitenskapelige stillinger omgjøres fra 100 % ned til min. 50 % ved at prosjektleder sender inn søknad om endring i pågående forskningsprosjekt til Helse Sør-Øst RHF.

Det er lagt ut et eget skjema for melding av endringer i pågående prosjekter på våre nettsider. 


Finansiering og varighet

Det kan søkes om 1-3 mill. kr per år i inntil 3 år for kategorien åpen prosjektstøtte.  

Merk at det er et krav at søknadens budsjett skal være innenfor den gitte årlige rammen for kategorien. Det skal gis utfyllende beskrivelser av de ulike kostnadselementene, enten i søknadsskjemaet eller i prosjektbeskrivelsen.

Regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF kan ikke benyttes til ansettelser/avlønning av personer eller til drift, utstyr e.l. i andre helseregioner eller utlandet. Det er imidlertid mulig å kjøpe nødvendige forskningstjenester eksternt. I så tilfelle skal dette synliggjøres i budsjettet og redegjøres for i søknaden.

Ved søknad om åpen prosjektstøtte inkludert personlig forskerstipend, skal prosjektleders egen stilling i prosjektet tilsvare minst 2 årsverk, og stillingsandelen kan ikke være lavere enn 50 %.


Kostnadselementer i budsjettet

Stillinger
Det kan søkes om midler til vitenskapelige stillinger (doktorgrads-, postdoktor- og/eller forskerstillinger).

For doktorgradsstipend gis støtten kun som en rundsum som inkluderer llønnskostnader, indirekte kostnader og driftsmidler. For postdoktor og forsker kan støtten gis enten som en rundsum eller med angivelse av lønnskostnader for den aktuelle stillingen. For 2021 er rundsumsbevilgningen på 1 156 000 kr for alle disse stillingstypene. 

Det er også mulig å søke om midler til støttepersonell for forskning, f.eks. teknisk personell, forskningssykepleiere, prosjektkoordinatorer etc. For hver stilling skal det oppgis stillingstittel, stillingsandel, lønnskostnader og varighet i budsjettet. Prosjektbeskrivelsen skal synliggjøre behovet for alle stillinger og deres rolle(r) i prosjektet.

Det er ikke anledning til å søke om annen godtgjørelse for prosjektleder eller om kompensasjon for veiledning av stipendiater.

Driftsmidler
Det kan søkes om støtte til driftskostnader som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. Dette kan f.eks. være midler til mindre utstyr (totalt min. 100 000 - maks. 250 000 kr), kostnadskrevende analyser, databaseløsninger, biobank, monitorering etc.

Dersom prosjektet inkluderer rekruttering av pasienter, også fra andre søknadsberettigede institusjoner, kan det inkluderes kostnader basert på kompensasjon av rekrutteringskostnader per pasient. Det skal redegjøres for dette i prosjektbeskrivelsen.  

Publiseringskostnader kan inngå som et kostnadselement, men skal ikke overskride 50 000 kr per år.

Obligatoriske vedlegg til søknader om åpen prosjektstøtte


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
CV for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan CV for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 

Mal for CV: PDF  Word
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonsliste
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan publikasjonslister for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner, og hver liste  skal ikke overstige 3 sider.

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen:
PDF  Word
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Samarbeidsavtale ekstern prosjektleder

Hvis prosjektleder er ansatt ved annen institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en intensjonsavtale om samarbeid.

Se mal: PDF  Word


Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Se mal: PDF  Word

Forankringsavtale

Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale.

Se mal: PDF  Word 
In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary
Type of funding
Open Project support (ordinary award and award including personal researcher grant)
Application access
The applicant should have a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional funding
Duration
3 years
Amount
1 - 3 mill. NOK per year
Content
Scientific personell and/or support personnel and/or running costs
Latest possible start date
December 1st 2021

The category Open Project support has two options:

  1. Ordinary open project support
  2. Open project support including personal researcher award

The principal investigator should indicate choice of award in the application form (eSøknad). 

Purpose

The category is set up to fund researcher-initiated projects of size and high scientific quality.

Principal investigator

The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission and throughout the project period.  

A principal investigator that apply for an ordinary project support grant may be employed by a hospital / private, ideal hospital in the health region other than the applicant institution. If this is the case, a separate written agreement between the institutions involved stating the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project included.

Applicants for personal researcher awards should put themselves forward as principal investigator. The award cannot be transferred to another candidate at a later stage.

Scientific positions

Candidates for any scientific positions should not be named in the application, but must be reported to Helse Sør-Øst RHF immediately after employment. The exception is PIs applying for a personal award. Here, the qualifications of the candidate as a PI will be part of the evaluation.

Candidates employed as a researcher should generally be capable of performing independent research without the level of supervision expected for postdoctoral candidates. The award is not limited in duration, and researchers holding a personal award may reapply for a new grant.

Formal guidelines for PhD and postdoctoral positions awarded by Helse Sør-Øst RHF should be followed.

Personnel in scientific positions funded by Helse Sør-Øst RHF should be employed and have their main work address at the applicant institution throughout the project period. It is possible to convert a scientific position (from 100% down to min. 50%) after an award has been received (see dedicated form: changes to research project).

Funding and duration

Helse Sør-Øst RHF awards 1-3 million NOK per year for up to three years in the category Open project support.

Note that the application budget must be within the given limits. Descriptions of the various cost elements must be provided, either in the application form itself or in the project description.

Regional research funding from Helse Sør-Øst RHF cannot be used for employment of personnel or procurement of equipment etc. in other health regions or abroad. However, it is possible to purchase research services from external parties. In such cases, this must be made visible in the budget and explained in the application.

Applications for personal awards should include the researcher position for at least 2 FTEs, at min. 50% employment.

Available budget elements

Positions

Funding is available for scientific positions (doctoral, postdoctoral and researcher positions).

For doctoral candidates, the award is given as a lump sum, incl. salary costs and running costs. For postdoctoral and researcher positions, the grant can be awarded either as a lump sum or as actual costs for the position in question. For 2021, the lump sum is 1 156 000 NOK.

It is not possible to apply for compensation for the PI for project management or supervision of PhD candidates.

The application may also include funding for technical/support staff, e.g. technical personnel, research nurses, project coordinators etc. Please state title, % share, costs and duration for each position. The project description should highlight the need for these positions and their role(s) in the project.

Running costs

Funding is available for smaller equipment (min. 100 000 - max. 250,000), costly analyzes, database solutions, biobanking, monitoring etc.

If the project includes patients, also recruited from other institutions in the region, compensation of patient recruitment may be included in the application, e.g. using a per patient-cost model.

Publication costs should be made visible in the budget if this is included as a cost element in the project. If publication costs are included, these costs cannot exceed 50 000 NOK per year.

Mandatory attachments for applications for Open Project support

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. Norwegian can only be used when the templates are in Norwegian. 

Attachment
Requirements
Format
CVs

The principal investigator's CV should be enclosed.
In addition, CVs for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.

See suggested CV template: PDF  Word 


Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications

List of publications should be included for the principal investigator.  In addition, the publication lists for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.


Each list must contain relevant publications and should not exceed 3 pages. 

Project descriptionPlease view template for the project description: PDF  Word

The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.


Collaboration agreement - external principal investigator


If the principal investigator is employed by an institution in the region other than the applicant institution, a written agreement between the institutions involved should be attached. See template: PDF  Word

Confirmation of transfer of principal investigator responsibility

If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.

See template: PDF  WordAgreement with the Norwegian cancer registry

If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template: PDF  WordFant du det du lette etter?