Åpen prosjektstøtte

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om Åpen prosjektstøtte 2018

Please scroll down for English text


Denne søknadskategorien skal gi rom for finansiering av ett forskerinitiert prosjekt av høy vitenskapelig kvalitet.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst.


Finansiering og varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler totalt inntil 9 mill. kr for hele prosjektperioden i søknadskategorien Åpen prosjektstøtte, hvorav 1 – 3 mill. kr. pr år i inntil tre år.

Doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater kan ansettes enten for 3 år i 100 % stilling eller for 6 år i 50 % stilling. Prosjektperioden tilpasses varigheten til stillingene. Dersom det kun tildeles midler til drift kan ikke prosjektperioden forlenges utover tre år.

Søknadsbeløpet skal spesifiseres for hvert år i budsjettmodulen i eSøknad. Det er viktig å påse at budsjettet i søknaden samsvarer med prosjektets mål og innhold.

Hva kan det søkes om?

Forskningsmidlene kan benyttes til ulike tiltak, f.eks:

 • Lønn til vitenskapelig personell:
  • Doktorgradsstipendiater
  • Postdoktorstipendiater

Merk! Det er ikke anledning til å søke om forskerstipend i kategorien Åpen prosjektstøtte.

Navnene på ev. doktorgrads- og/eller postdoktorkandidater skal ikke oppgis i søknaden. Helse Sør-Øst RHF tildeler maks. 3 årsverk for en doktorgrads- eller postdoktorkandidat. Ved tilslag om støtte til søknaden kan det derfor ikke ansettes ev. doktorgrads- eller postdoktorkandidater med tidligere finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Jf. føringer for doktorgradsstipend og postdoktorstipend.

 • Støttepersonell:
  • Teknisk personell, forskningssykepleiere etc.
 • Drift:
  • Mindre utstyr (totalt min. 100 000 - maks. 250 000 kr)
  • Kostnadskrevende analyser
  • Databaseløsninger, biobank etc.

Ansettelse av stipendiater

Eventuelle doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater i forskningsprosjektet skal være ansatt ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden.

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. doktorgrads- eller postdoktorkandidat i løpet av tildelingsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknaden om åpen prosjektstøtte. Totalrammen for prosjektet kan da økes avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsopphold.  Jf. føringer for utenlandsstipend.

Forventninger til prosjektledere med tildeling i åpen prosjektstøtte

Det forventes at prosjektledere som har oppnådd stor tildeling (mer enn totalt 6 millioner kroner for prosjektperioden på tre år) søker større internasjonale, konkurranseutsatte kilder i løpet av prosjektet, f.eks. ERC Consolidator eller Advanced Grants, Marie Sklodowska-Curie actions, EUs Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund osv.

Dersom prosjektleder søker om åpen prosjektstøtte for en ny periode, skal det gjøres rede for søknadsaktiviteten til internasjonale kilder. Dette vil bli vektlagt i vurdering av søknaden.

Prosjektmidler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF vil ikke avkortes som følge av tildeling fra en ekstern kilde.

Obligatoriske vedlegg til søknader om åpen prosjektstøtte


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.  

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
CV for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan CV for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonslister
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan publikasjonslister for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste  skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend


In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence


This application category is aimed at researcher-initiated projects of high scientific quality. 

Principal investigator

The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. 


Funding and duration

Helse Sør-Øst RHF awards up to 9 million NOK to projects in the application category Open Project support, of which 1 - 3 million NOK per year for up to three years.

PhD and / or postdoctoral fellows may be employed either for 3 years in a 100% position or for 6 years in a 50% position. The project period will be adjusted accordingly. If only running costs are awarded, the project period cannot be extended beyond three years.

The budget should be specified for each year in eSøknad. It is important to ensure that the budget in the application corresponds to the project objectives and content. 


What is funded?

Research funding may be used for different purposes, for example:

 • The salaries of research personnel:
  • PhD fellows
  • Postdoctoral fellows

Note! It is not possible to apply for researcher grants in the category Open project support.

Names of PhD and / or postdoctoral candidates should not be stated in the application. Helse Sør-Øst RHF awards max. 3 years (FTE) for a PhD or postdoctoral candidate. Candidates with previous funding from Helse Sør-Øst RHF cannot be employed. See Guidelines for PhD fellowships and postdoctoral fellowships.

 • Support staff:
  • Technical personnel, research nurses etc.
 • Running costs:
  • Equipment (total min. 100 000- max 250 000 NOK)
  • Costly assays
  • Database solutions, biobanking etc. 

Appointment of PhD/postdoctoral fellows

Any PhD and / or postdoctoral fellows funded by the project should be employed by the applicant institution during the entire project period. 


Research abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding for one research stipend for 3-12 months per PhD or post-doctoral candidate during the project period. Applications for grants to perform research abroad can be included in the application for Open project support. Total budget for the project is increased according to the current rate and duration of study abroad. Cf. Guidelines for overseas fellowships


Expectations of Open project support grantees

It is expected that grantees of large awards (more than 6 mill. NOK s during a three-year project period), will apply for funding from large, international funding sources during this period (such as ERC Grants, Marie Sklodowska-Curie actions, EUs Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund etc.). 

If the principal investigator has submitted such an application, this should be clarified in any applications for renewal of the support.

Any grants from Helse Sør-Øst RHF will be continued if international funding is secured. 


Mandatory attachments for applications for Open Project support 

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The font should be Arial 11 point/Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and figure legends, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.

Attachments
Requirements
Format
CVs
The principal investigator's CV should be enclosed. In addition, CVs for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.
Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
List of publications should be included for the principal investigator. In addition, the publication lists for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Project description
Please view template for the project description
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references. 
Invitation from an international research group
If the application contains funding for overseas research, an invitation from the international research group should be included. Cf. Guidelines for overseas fellowships.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.