Åpen prosjektstøtte

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om Åpen prosjektstøtte 2018

Denne søknadskategorien skal gi rom for finansiering av ett forskerinitiert prosjekt av høy vitenskapelig kvalitet.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst.


Finansiering og varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler totalt inntil 9 mill. kr for hele prosjektperioden i søknadskategorien Åpen prosjektstøtte, hvorav 1 – 3 mill. kr. pr år i inntil tre år.

Doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater kan ansettes enten for 3 år i 100 % stilling eller for 6 år i 50 % stilling. Prosjektperioden tilpasses varigheten til stillingene. Dersom det kun tildeles midler til drift kan ikke prosjektperioden forlenges utover tre år.

Søknadsbeløpet skal spesifiseres for hvert år i budsjettmodulen i eSøknad. Det er viktig å påse at budsjettet i søknaden samsvarer med prosjektets mål og innhold.

Hva kan det søkes om?

Forskningsmidlene kan benyttes til ulike tiltak, f.eks:

 • Lønn til vitenskapelig personell:
  • Doktorgradsstipendiater
  • Postdoktorstipendiater

Merk! Det er ikke anledning til å søke om forskerstipend i kategorien Åpen prosjektstøtte.

Navnene på ev. doktorgrads- og/eller postdoktorkandidater skal ikke oppgis i søknaden. Helse Sør-Øst RHF tildeler maks. 3 årsverk for en doktorgrads- eller postdoktorkandidat. Ved tilslag om støtte til søknaden kan det derfor ikke ansettes ev. doktorgrads- eller postdoktorkandidater med tidligere finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Jf. føringer for doktorgradsstipend og postdoktorstipend.

 • Støttepersonell:
  • Teknisk personell, forskningssykepleiere etc.
 • Drift:
  • Mindre utstyr (totalt min. 100 000 - maks. 250 000 kr)
  • Kostnadskrevende analyser
  • Databaseløsninger, biobank etc.

Ansettelse av stipendiater

Eventuelle doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater i forskningsprosjektet skal være ansatt ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden.

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. doktorgrads- eller postdoktorkandidat i løpet av tildelingsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknaden om åpen prosjektstøtte. Totalrammen for prosjektet kan da økes avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsopphold.  Jf. føringer for utenlandsstipend.

Forventninger til prosjektledere med tildeling i åpen prosjektstøtte

Det forventes at prosjektledere som har oppnådd stor tildeling (mer enn totalt 6 millioner kroner for prosjektperioden på tre år) søker større internasjonale, konkurranseutsatte kilder i løpet av prosjektet, f.eks. ERC Consolidator eller Advanced Grants, Marie Sklodowska-Curie actions, EUs Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund osv.

Dersom prosjektleder søker om åpen prosjektstøtte for en ny periode, skal det gjøres rede for søknadsaktiviteten til internasjonale kilder. Dette vil bli vektlagt i vurdering av søknaden.

Prosjektmidler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF vil ikke avkortes som følge av tildeling fra en ekstern kilde.

Obligatoriske vedlegg til søknader om åpen prosjektstøtte


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.  


CVer

CV for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan CV for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 

Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.


Publikasjonslister

Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan publikasjonslister for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 

Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste  skal ikke overstige 3 sider.


Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.


Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø

Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.