Åpen prosjektstøtte

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om åpen prosjektstøtte 2019

Please scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Åpen prosjektstøtte
​Søknadsadgang
Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon
​Tildelingsperiode
​3 år (dersom vitenskapelige stillinger er inkludert: inntil 6 år)
​Tildelingsbeløp
​1 - 3 mill. kr. per år
​Budsjettramme
​10 - 15 prosjekter forutsatt tilstrekkelig høy kvalitet
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2019

Denne søknadskategorien skal gi rom for finansiering av ett forskerinitiert prosjekt av høy vitenskapelig kvalitet.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved et annet helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon. 


Finansiering og varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler 1-3 mill. kr pr år i inntil 3 år i kategorien åpen prosjektstøtte. Det tildeles inntil 9 mill. kr totalt for hele prosjektperioden.

Doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater kan ansettes enten for 3 år i 100 % stilling eller for 6 år i 50 % stilling. Prosjektperioden tilpasses varigheten til stillingene. Dersom det kun tildeles midler til drift kan ikke prosjektperioden forlenges utover tre år.

Søknadsbeløpet skal spesifiseres for hvert år i budsjettmodulen i eSøknad. Det er viktig å påse at budsjettet i søknaden samsvarer med prosjektets mål og innhold. 

Hva kan det søkes om?

Forskningsmidlene kan benyttes til ulike tiltak, f.eks:

 • Lønn til vitenskapelig personell:
  • Doktorgradsstipendiater
  • Postdoktorstipendiater

Merk! Det er ikke anledning til å søke om forskerstipend i denne kategorien.

Navnene på ev. doktorgrads- og/eller postdoktorkandidater skal ikke oppgis i søknaden. Helse Sør-Øst RHF tildeler maks. 3 årsverk for en doktorgrads- eller postdoktorkandidat. Ved tilslag om støtte til søknaden kan det derfor ikke ansettes doktorgrads- eller postdoktorkandidater med tidligere finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Jf. føringer for doktorgradsstipend og postdoktorstipend.

 • Støttepersonell:
  • Teknisk personell, forskningssykepleiere etc.
 • Drift:
  • Mindre utstyr (totalt min. 100 000 - maks. 250 000 kr)
  • Kostnadskrevende analyser
  • Databaseløsninger, biobank etc.

Det kan ikke søkes om midler til godtgjørelse for prosjektleder eller for veiledning av doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater. 

Ansettelse av stipendiater

Eventuelle doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater i forskningsprosjektet skal ansettes ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden. 

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF kan gi tilskudd til utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. doktorgrads- eller postdoktorkandidat i løpet av tildelingsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknaden om åpen prosjektstøtte. Totalrammen for prosjektet kan da økes tilsvarende aktuell sats og varighet for utenlandsopphold. Det er også mulig å søke om utenlandsstipend etter prosjektstart.

 Jf. føringer for utenlandsstipend.


Forventninger til prosjektledere med tildeling i åpen prosjektstøtte

Det forventes at prosjektledere som har oppnådd stor tildeling (mer enn 6 millioner kroner for prosjektperioden på tre år) søker større internasjonale, konkurranseutsatte kilder i løpet av prosjektet, f.eks. ERC Consolidator eller Advanced Grants, Marie Sklodowska-Curie actions, EUs Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund osv.

Dersom prosjektleder søker om midler innen kategorien åpen prosjektstøtte for en ny periode, skal det gjøres rede for søknadsaktiviteten til internasjonale kilder.

Prosjektmidler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF vil ikke avkortes som følge av tildeling fra en internasjonal kilde.

Obligatoriske vedlegg til søknader om åpen prosjektstøtte


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. CV/publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse og ev. invitasjon fra utenlandsk fagmiljø må være engelsk.  

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
CV for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan CV for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonslister
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan publikasjonslister for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste  skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend
Invitasjonen skal skrives på engelsk. 
Samarbeidsavtale ekstern prosjektleder
Hvis prosjektleder er ansatt ved annen institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en samarbeidsavtale. Se mal 

Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale. Se mal In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence

Summary
Type of funding:
Open project support
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds
Duration:
3 years (if scientific positions are included: up to 6 years)
Amount:
1-3 mill NOK per year, up to 9 million NOK in total
Expected number of grants awarded: 
10-15 grants provided sufficiently high quality. A distribution between the subject groups may be considered.
Latest possible start date:
December 1st 2019


This application category is aimed at researcher-initiated projects of high scientific quality. 

Principal investigator

The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. 

A principal investigator may be employed by a hospital / private, ideal hospital in the health region other than the applicant institution. If this is the case, a separate written agreement between the institutions involved stating the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project included.


Funding and duration

Helse Sør-Øst RHF awards up to 9 million NOK to projects in the application category Open Project support, of which 1 - 3 million NOK per year for up to three years.

PhD and / or postdoctoral fellows may be employed either for 3 years in a 100% position or for 6 years in a 50% position. The project period will be adjusted accordingly. If only running costs are awarded, the project period cannot be extended beyond three years.

The budget should be specified for each year in eSøknad. It is important to ensure that the budget in the application corresponds to the project objectives and content. 


What is funded?

Research funding may be used for different purposes, for example:

 • The salaries of research personnel:
  • PhD fellows
  • Postdoctoral fellows

Note! It is not possible to apply for researcher grants in the category Open project support.

Names of PhD and / or postdoctoral candidates should not be stated in the application. Helse Sør-Øst RHF awards max. 3 years (FTE) for a PhD or postdoctoral candidate. Candidates with previous funding from Helse Sør-Øst RHF cannot be employed. See Guidelines for PhD fellowships and postdoctoral fellowships.

 • Support staff:
  • Technical personnel, research nurses etc.
 • Running costs:
  • Equipment (total min. 100 000- max 250 000 NOK)
  • Costly assays
  • Database solutions, biobanking etc. 

Appointment of PhD/postdoctoral fellows

Any PhD and / or postdoctoral fellows funded by the project should be employed by the applicant institution during the entire project period. 


Research abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding for one research stipend for 3-12 months per PhD or post-doctoral candidate during the project period. Applications for grants to perform research abroad can be included in the application for Open project support. Total budget for the project is increased according to the current rate and duration of study abroad. Cf. Guidelines for overseas fellowships


Expectations of Open project support grantees

It is expected that grantees of large awards (more than 6 mill. NOK s during a three-year project period), will apply for funding from large, international funding sources during this period (such as ERC Grants, Marie Sklodowska-Curie actions, EUs Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund etc.). If the principal investigator has submitted such an application, this should be clarified in any applications for renewal of the support.

Any grants from Helse Sør-Øst RHF will be continued if international funding is secured. 


Mandatory attachments for applications for Open Project support 

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 point/Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.

Attachments
Requirements
Format
CVs
The principal investigator's CV should be enclosed. In addition, CVs for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.
Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
List of publications should be included for the principal investigator. In addition, the publication lists for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Project description
Please view template for the project description
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references. 
Invitation from an international research group
If the application contains funding for overseas research, an invitation from the international research group should be included. Cf. Guidelines for overseas fellowships.

Collaboration agreement- external principal investigator
If the principal investigator is employed by another institution in the region other than the applicant institution  a written agreement between the institutions involved should be attached. See template 

Confirmation of transfer of principal investigator responsibility
If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.

Agreement of commitment
If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.