Åpen prosjektstøtte

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om åpen prosjektstøtte 2022

Please scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Åpen prosjektstøtte 
​Søknadsadgang
Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon
​Tildelingsperiode
Inntil ​3 år
​Tildelingsbeløp
​1 - 3 mill. kr per år
​Innhold
​Vitenskapelige stillinger og/eller støttepersonell og/eller driftsmidler
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2022

Formål

Denne søknadskategorien skal gi rom for finansiering av et større forskerinitiert prosjekt av høy vitenskapelig kvalitet.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Vær oppmerksom på at prosjektleder har mulighet til å søke om midler til egen stilling i form av forskerstipend i kategorien åpen prosjektstøtte. 


Vitenskapelige stillinger

Det er mulig å søke om doktorgrads-, postdoktor og/eller forskerstipend. Kandidater som ansettes i forskerstillinger bør kunne gjennomføre selvstendig forskning uten å være underlagt veiledning.

Det vises til føringene for doktorgrads- og postdoktorstipend. Merk f.eks. at doktorgradsstipend som en hovedregel skal ha en varighet tilsvarende tre årsverk, mens nye postdoktorstipend skal tilsvare minst to årsverk. For forskerstipend er det ikke lagt begrensning på antall årsverk hver kandidat kan motta støtte fra Helse Sør-Øst RHF. 

Alle personer i vitenskapelige stillinger i forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF skal ansettes og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele perioden. Navn på kandidater til vitenskapelige stillinger skal som hovedregel ikke oppgis i søknaden, men meldes inn til Helse Sør-Øst RHF så snart disse er ansatt.  

Søknader om eget forskerstipend
Det er anledning til å søke om midler til eget forskerstipend i kategorien åpen prosjektstøtte. Merk at det for slike søknader stilles ulike krav dersom:

 • Alternativ 1: 
  forskerstillingen inngår i en etablert forskningsgruppe hvor prosjektleder eller en annen person er gruppeleder. Det skal da kun sendes inn de samme vedleggene som for andre søknader om åpen prosjektstøtte.

 • Alternativ 2: 
  forskerstillingen skal benyttes for å bygge opp en egen forskningsgruppe.  Søknaden skal da i tillegg inkludere følgende vedlegg: 
  • Plan for etablering av egen, selvstendig forskningsgruppe
  • Anbefaling fra søkerinstitusjonen  

I begge tilfeller skal prosjektleders egen forskerstilling i prosjektet tilsvare minst 1,5 årsverk. Stillingsandelen kan ikke være lavere enn 50 %.  


Finansiering og varighet

Det kan søkes om 1-3 mill. kr per år i inntil 3 år for kategorien åpen prosjektstøtte. 

Merk at søknadens budsjett må være innenfor den gitte årlige rammen for kategorien. Det skal gis utfyllende beskrivelser av de ulike kostnadselementene, enten i søknadsskjemaet eller i prosjektbeskrivelsen. 

Regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF kan ikke benyttes til innkjøp eller ansettelser/avlønning av personer i andre helseregioner eller utlandet. Nødvendige forskningstjenester kan kjøpes eksternt, i så tilfelle skal dette synliggjøres i budsjettet og redegjøres for i søknaden. 

Etter tilsagn på en søknad, kan vitenskapelige stillinger omgjøres fra 100 % ned til min. 50 % ved at prosjektleder sender inn søknad om endring i pågående forskningsprosjekt til Helse Sør-Øst RHF


Kostnadselementer i budsjettet

Stillinger 
Det kan søkes om midler til vitenskapelige stillinger (doktorgrads-, postdoktor- og/eller forskerstillinger). 

For doktorgradsstipend gis støtten kun som en rundsum som inkluderer lønnskostnader og driftsmidler. For postdoktor- og forskerstillinger i åpen prosjektstøtte kan kostnader enten oppgis som en rundsum eller med angivelse av lønnskostnader for den aktuelle stillingen. For 2022 er rundsumsbevilgningen på 1 187 000 kr for alle disse stillingstypene. 

Det er også mulig å søke om midler til støttepersonell for forskning, f.eks. teknisk personell, forskningssykepleiere, prosjektkoordinatorer etc. For hver stilling skal det oppgis stillingstittel, stillingsandel, lønnskostnader og varighet i budsjettet. Prosjektbeskrivelsen skal synliggjøre behovet for alle stillinger og deres rolle(r) i prosjektet. 

Det er ikke anledning til å søke om annen godtgjørelse for prosjektleder eller om kompensasjon for veiledning av stipendiater.

Driftsmidler
Det kan søkes om støtte til driftskostnader som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. Dette kan f.eks. være kostnadskrevende analyser, databaseløsninger, biobank, monitorering etc. 

Dersom prosjektet inkluderer rekruttering av pasienter, kan det inkluderes kostnader basert på kompensasjon av rekrutteringskostnader per pasient. Det skal redegjøres for dette i prosjektbeskrivelsen. 

Publiseringskostnader kan inngå som et kostnadselement, men skal ikke overskride 50 000 kr per år. 

Utstyr
Det kan søkes om midler til mindre utstyr (inntil 300 000 kr totalt sett for hele prosjektperioden)

Det er ikke anledning til å søke om støtte til større/tungt utstyr. Obligatoriske vedlegg til søknader om åpen prosjektstøtte


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.


Obligatoriske vedlegg for alle søknader om åpen prosjektstøtte


Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
CV for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan CV for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. 

Mal for CV: PDF  Word
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonsliste
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg kan publikasjonslister for inntil 2 andre sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere i prosjektet vedlegges. Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner, og hver liste  skal ikke overstige 3 sider.

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen:
PDF  Word
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.


Ekstra vedlegg for søknader hvor prosjektleder søker om midler til eget forskerstipend og etablering av egen forskningsgruppe

Vedlegg
Krav
Formatkrav
Etablering av egen forskningsgruppe
Hvis prosjektleder ønsker å bygge opp egen forskningsgruppe, skal det vedlegges en plan for etablering av egen, selvstendig forskningsgruppe. 
Vedlegget skal være på maks 1 side og skrives på engelsk.
Anbefaling fra søkerinstitusjonen
Hvis prosjektleder ønsker å etablere egen forskningsgruppe, skal det vedlegges en anbefaling fra søkerinstitusjonen. 
Vedlegget skal være på engelsk.


Andre obligatoriske vedlegg

Vedlegg
Krav
Formatkrav
Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar

Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.


Se mal: PDF  Word
Forankringsavtale

Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale.

Se mal: PDF  Word In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary
Type of funding
Open Project support
Application access
The applicant should have a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional funding
Duration
3 years
Amount
1 - 3 mill. NOK per year
Content
Scientific personell and/or support personnel and/or running costs
Latest possible start date
December 1st 2022

Purpose
The category is set up to fund researcher-initiated projects of size and high scientific quality.

Principal investigator
The principal investigator (PI) must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission and throughout the project period.

Note that the PI may apply for funding of his/her own position as a researcher in this category.

Scientific positions
The category includes stipends for PhD, postdoctor and/or researcher positions. Candidates employed as researchers should be capable of carrying out research independently, without supervision.

Formal guidelines for PhD and postdoctoral positions awarded by Helse Sør-Øst RHF should be followed. Note that PhD positions as a rule of thumb should encompass 3 FTEs, while any new postdoctoral positions should be equivalent to at least 2 FTEs. Researcher positions are not regulated in the same manner, and there are no limitations to FTEs funded by Helse Sør-Øst RHF.

Personnel in scientific positions funded by Helse Sør-Øst RHF should be employed and have their main work address at the applicant institution throughout the project period. Candidates in scientific postitions should as a rule not be named in the application, but should be reported to Helse Sør-Øst RHF as soon as they are engaged on the project.

Application for researcher position
A PI may apply for his/her own researcher stipend within this category. Note that for these applications, the following apply:

 • The researcher position is included in an already established group, headed by another group leader. Only attachments as for ordinary application within the category is required.
 • The researcher position will be used to establish an independent research group. The following attachments should be included:
  • Plan for establishment of an independent research group
  • Recommendation from the applicant institution


For both situations, the PI should include a researcher positions equivalent of at least 1,5 FTEs. The position should not be less than 50% employment.

Funding and duration
Helse Sør-Øst RHF awards 1-3 million NOK per year for up to three years in the category Open project support.
 
Note that the application budget must be within the given limits. Descriptions of the various cost elements must be provided, either in the application form itself or in the project description.

Regional research funding from Helse Sør-Øst RHF cannot be used for employment of personnel or procurement of equipment etc. in other health regions or abroad. However, it is possible to purchase research services from external parties. In such cases, this must be made visible in the budget and explained in the application.

It is possible to convert a scientific position (from 100% down to min. 50%) after an award has been received (see dedicated form: changes to research project).

Available budget elements

Positions
Funding is available for scientific positions (doctoral, postdoctoral and researcher positions).

For doctoral candidates, the award is given as a lump sum, incl. salary costs and running costs. For postdoctoral and researcher positions, the grant can be awarded either as a lump sum or as actual costs for the position in question. For 2022, the lump sum is 1 187 000 NOK.

The application may also include funding for technical/support staff, e.g. technical personnel, research nurses, project coordinators etc. Please state title, % share, costs and duration for each position. The project description should highlight the need for these positions and their role(s) in the project.

It is not possible to apply for compensation for the PI for project management or supervision of PhD candidates.

Running costs
Running costs essential for the project may be included. Funding is available for costly analyzes, database solutions, biobanking, monitoring etc.

If the project includes patients, compensation of patient recruitment may be included in the application, e.g. using a per patient-cost model. This should be reflected in the project description.

Publication costs should be made visible in the budget if this is included as a cost element in the project. If publication costs are included, these costs cannot exceed 50 000 NOK per year.

Equipment
Funding is available for equipment up to 300 000 NOK (in total for the project period).

It is not possible to apply for larger/expensive equipment. 


Mandatory attachments for applications for Open Project support

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file.

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font are as follows: Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. Norwegian can only be used when the templates are in Norwegian. 

Required attachments

Attachment
Requirements
Format
CVs

The principal investigator's CV should be enclosed.
In addition, CVs for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.

See suggested CV template: PDF  Word 


Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications

List of publications should be included for the principal investigator.  In addition, the publication lists for up to 2 other key scientific collaborators may be submitted.


Each list must contain relevant publications and should not exceed 3 pages. 

Project descriptionPlease view template for the project description: PDF  Word

The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.


Additional attachments, researcher position and establishment of independent research group

Attachment
Requirements
Format
Plan for establishing independent research group
If the PI wishes to establish his/her own group, a plan for these activities should be included.
The plan should not exceed 1 page and must be written in English.
Recommendation from the application institution
If the PI wishes to establish his/her own group, a recommendation should be included. 
In English.

Other mandatory attachments

Attachment
Requirements
Format
Confirmation of transfer of principal investigator responsibility

If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.

See template (Word)

Agreement with the Norwegian cancer registry

If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attach an agreement of commitment.

See template: PDF  Word

Fant du det du lette etter?