Brukermedvirkning i helseforskning

I alle søknader om regionale forskningsmidler skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig.

Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning i forskning  er forskning som planlegges, gjennomføres og formidles «sammen med» brukere/pasienter og ikke bare «for» eller «til» pasienter.

Brukere kan enten delta direkte i ulike faser av et forskningsprosjekt eller på et mer overordnet, strategisk nivå i besluttende organer/styringsgrupper tilknyttet forskning. 

Hvem er brukere?

I denne sammenheng er brukere de som drar nytte av forskningsresultatene, primært sett pasientene. Pårørende kan også være brukere i de tilfellene hvor de helt eller delvis ivaretar pasientens interesser, eksempelvis når pasienten er et barn, er bevisstløs eller dement.

Merk! Pasienter som inkluderes i kliniske studier anses ikke som brukere.


Hvorfor ha med brukere – hva kan de bidra med?

Det overordnede målet med brukermedvirkning er at det skal bidra til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen. Resultater fra forskning får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. I tillegg vil pasienter ha personlig kjennskap til en sykdom, og derav ofte kunne gi et mer generelt perspektiv på problemstillingene innen forskningsfeltet. Fageksperter vil kunne ha en annen vinkling og erfaring enn pasienter som bruker en tjeneste eller lever med en helsetilstand. Brukermedvirkning vil ikke minst også innebære en demokratisering av forskningen ved at de som den angår kan påvirke offentlig finansiert forskning.

Brukere kan f.eks:

  • Involveres i utvelgelsen av aktuelle forskningstema
  • være medlemmer av referansegrupper/styringsgrupper
  • delta i utvikling av spørreskjema
  • bidra til forbedret forskningsdesign
  • bidra til økt rekruttering av pasienter til studiene
  • bidra til bedre deltagelse av pasienter underveis i prosjektet
  • bidra med formidling av forskningsresultatene

Hvor finner man brukere?

Brukere til forskningsprosjekter kan innhentes fra en pasient- og brukerorganisasjon eller via brukerutvalget ved institusjonen. Hvis det ikke finnes noen aktuell pasientorganisasjon, kan f.eks en tidligere pasient delta som bruker i prosjektet. I slike tilfeller er det viktig at forespørselen skjer i henhold til retningslinjene for institusjonen og at brukerne får tilstrekkelig og tilpasset opplæring.

Generelle prinsipper

  • Planlegg brukermedvirkningen så tidlig som mulig
  • Gi tilstrekkelig med informasjon til brukerne
  • Vær tydelig på rollen og oppgavene til brukerne

I løpet av 2017 vil de regionale helseforetakene utarbeide en felles, nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning. 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.