Doktorgradsstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om doktorgradsstipend 2022

Scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Doktogradsstipend
​Søknadsadgang
​Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon 
​Tildelingspreiode
​3 år – 100 % eller 6 år – 50 %
​Tildelingsbeløp
​Årlig rundsum (1 187 000 kr for 2022) 
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2022
Antall tildelinger vil kunne bli vurdert opp mot antall tildelte postdoktorstipend.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. 

Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved en annen søknadsberettiget institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon. 

Prosjektleder er faglig ansvarlig for den daglige driften og gjennomføringen av prosjektet og skal være hoved- eller medveileder for doktorgradsstipendiaten. Det forutsettes at retningslinjer for hoved- og medveileder ved aktuelt universitet følges. 

 

Varighet og finansiering

Doktorgradsstipend skal som hovedregel ha en varighet tilsvarende tre årsverk. Stipendet kan tas ut som en 50 % eller 100 % doktorgradsstilling i prosjektet. 

Doktorgradsstipend av kortere varighet (min. 1 årsverk) tildeles kun dersom kandidaten allerede har påbegynt sitt doktorgradsarbeid uten finansiering fra andre kilder eller bare har mottatt interne midler tilsvarende inntil 2 årsverk fra søkerinstitusjonen. Det skal i så fall redegjøres for slik finansiering i prosjektbeskrivelsen. 

Helse Sør-Øst RHF gir ikke støtte til kandidater som allerede har avlagt doktorgrad eller som har mottatt annet doktorgradsstipend fra Helse Sør-Øst RHF eller andre finansieringskilder tidligere. Det er ikke tillatt å dele doktorgradsstipendet mellom flere kandidater.

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for doktorgradsstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumsbevilgning som inkluderer lønnskostnader og driftsmidler. For 2022 er satsen på 1 187 000 kr for doktorgradsstipend. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler i denne kategorien. 


Doktorgradskandidat

Søknader om doktorgradsstipend skal fremmes uten navngitt kandidat. Navnet på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF straks kandidaten er ansatt. 

Doktorgradskandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet. 

Doktorgradskandidaten kan ikke selv være prosjektleder.

Obligatoriske vedlegg ved søknad om doktorgradsstipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.   

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV

Prosjektleders CV skal vedlegges. Hvis prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders CV vedlegges. 

Se forslag til mal for CV: PDF  Word

Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk. 
Publikasjonsliste

Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Hvis prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges. 

Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner, og hver liste skal ikke overstige 3 sider. 

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen:
PDF  Word

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 
Intensjonsavtale om samarbeid - ekstern prosjektlederHvis prosjektleder er ansatt ved annen institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en intensjonsavtale om samarbeid.
Se mal: PDF   Word
Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Se mal: PDF  Word

Forankringsavtale

Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale.

Se mal: PDF  Word

In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary


Type of funding:
PhD fellowship
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional funding
Duration:
3 FTEs; either 3 years at 100% or 6 years at 50% employment
Award sum:
1 187 000 NOK a year (2022) 
Latest possible start date:

December 1st 2022

The number of grants awarded may be balanced towards the number of postdoctoral grants.


Principal investigator

The principal investigator must have a PhD/doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission and during the entire project period.  

A principal investigator may be employed by a hospital/private, ideal hospital in the health region other than the applicant institution. If this is the case, the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project should be specified in a separate written agreement between the institutions involved. 

The principal investigator is responsible for the implementation and daily operations of the research project and will be the academic supervisor or co-supervisor of the PhD candidate. It is expected that guidelines for supervision at the chosen university are followed.


Duration and funding

Helse Sør-Øst RHF awards PhD fellowships for up to 3 full time equivalents (FTEs) per candidate. The grant may be set up as a 100% position for 3 years or as a 50% position for 6 years.  

Candidates having started their doctoral degree without funding from other sources or who have received funding for a period <2 FTEs from their host institution may be awarded a PhD grant of a shorter duration (min. 1 FTE) to complete their degree. Please describe this funding situation clearly in the project description.

Helse Sør-Øst RHF does not provide support to candidates who hold a similar degree or have received a full doctoral fellowship from Helse Sør-Øst RHF or another funding agent previously. It is not possible to split a single PhD award among several candidates at the same time.

The award is provided as a lump sum equivalent to the award set by the Norwegian Research Council for PhD fellowships. The lump sum (1 156 000 NOK per FTE for 2021) includes salary and social costs as well as running costs for the project. It is not possible to apply for additional funding of running costs in this category.


The PhD Candidate

Candidates for the PhD fellowships should not be named. The name of the candidate should be reported to Helse Sør-Øst RHF immediately after appointment.  

The candidate must be employed and have his/her main work address at the applicant institution during the entire fellowship period (exemption:  any research term spent abroad).

The doctoral candidate him-/herself cannot be the principal investigator.


Mandatory attachments when applying for PhD fellowships


All documents must be converted to PDF format prior to uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged into a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. The peer-review committees will not consider additional attachments.

The format requirements are as follows: Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, a 9 pt or equivalent may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.  Norwegian can only be used when the templates are in Norwegian. 

Attachment
Requirements
Format
CV
Enclose the CV of the principal investigator. If the principal investigator is not the main supervisor, please attach the main supervisor's CV as well.

See suggested CV template: PDF  Word 

Each CV should be maximum 2 pages and written in English.

List of publications
Enclose a list of publications for the principal investigator. If the principal investigator is not the main supervisor, please attach the main supervisor's list of publications as well.
Each list must contain relevant publications and should not exceed 3 pages. 
Project description
Please view template for the project description: PDF   Word
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Collaboration agreement- external principal investigator

Enclose a written agreement between the institutions involved, if an institution in the region other than the applicant institution employs the principal investigator.  See template: PDF  Word 


Confirmation of transfer of principal investigator responsibility
If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.
See template: PDF  Word
Agreement with the Norwegian cancer registry
If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attach an agreement of commitment.     

See template: PDF  Word


Fant du det du lette etter?