Doktorgradsstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om doktorgradsstipend 2018

Føringer for doktorgradsstipend. 

Please scroll down for English text


Doktorgradskandidat

Helse Sør-Øst RHF tillater søknader om doktorgradsstipend både med og uten navngitt doktorgradskandidat. Ved søknad om doktorgradsstipend uten navngitt kandidat skal navnet på kandidaten meldes inn til Helse Sør-Øst RHF  rett etter ansettelse.

Alle doktorgradskandidater må være kvalifisert til opptak på et doktorgradsprogram ved et universitet. Kandidatens vitenskapelige kvalifikasjoner for øvrig vil ikke bli tillagt vekt ved den faglige vurderingen.

Doktorgradskandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden. Dette gjelder ikke ved eventuelle forskningsopphold i utlandet.

Helse Sør-Øst RHF gir ikke støtte til doktorgradsstipendiater som allerede har doktorgrad/PhD eller som har mottatt doktorgradsstipend fra Helse Sør-Øst RHF eller andre finansieringskilder tidligere.

Ett og samme doktorgradsstipend kan ikke deles av flere kandidater på samme tid.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst. Doktorgradskandidaten kan ikke selv være prosjektleder.


Veiledere

Prosjektleder er faglig ansvarlig for den daglige driften og gjennomføringen av prosjektet og vil som oftest være hoved- eller medveileder for doktorgradsstipendiaten. Veileder kan være ansatt ved annen institusjon i regionen, også utenfor Helse Sør-Øst. I slike tilfeller må forholdet til prosjektet presiseres i en egen, skriftlig avtale, som må foreligge ved prosjektstart.

 

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler doktorgradsstipend for inntil 3 årsverk pr. kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 3 år i en 100 % stilling eller over 6 år i en 50 % stilling.

Doktorgradsstipend av kortere varighet (min. 1 årsverk) tildeles kun kandidater som har påbegynt sitt doktorgradsarbeid uten finansiering fra andre kilder eller som kun har mottatt internt stipend for et tidsrom tilsvarende mindre enn 2 årsverk fra søkerinstitusjonen. Det må i så fall redegjøres for dette i prosjektbeskrivelsen. 

NB: Det er egne føringer vedr. varighet for strategisk utlysing av phd-stipend til ikke-universitetssykehus. Se utlysningstekst

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for doktorgrads-stipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2017 er satsen til Norges forskningsråd på 1 039 000 kr for doktorgradsstipend. Satsen for 2018 vil bli oppjustert (sannsynligvis med ca. 3 %) i henhold til statsbudsjettet som legges fram til høsten. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler. 

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av doktorgradsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om doktorgradsstipend. Totalrammen for doktorgradsstipendet økes da avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet.

Utenlandsoppholdet skal grunngis og må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. Jf. føringer for utenlandsstipend


Obligatoriske vedlegg ved søknad om doktorgradsstipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.  

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
Prosjektleders CV skal vedlegges. Dersom prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders CV vedlegges. 
Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk. 
Publikasjonslister
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Dersom prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges. 
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider. 
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for søknad om utenlandsstipend


In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

The PhD Candidate

Helse Sør-Øst RHF accepts applications for PhD fellowships with or without a named candidate. When applying for a PhD fellowship grant without a named candidate, the candidate's name must be reported to Helse Sør-Øst RHF after appointment.

All PhD candidates must be eligible for admission to a university PhD/doctoral program. The candidate's academic qualifications however, are not evaluated by the peer-review committee.

The candidate must be employed by and have his/her main work address at the applicant institution during the fellowship period. (Excemption: research term abroad.)

Helse Sør-Øst RHF does not provide support to candidates who already hold a doctorate / PhD or have received a full doctoral fellowship from Helse Sør-Øst RHF or another funding agent previously.

A single PhD fellowship award cannot be shared among several candidates at the same time. 


Principal investigator

The principal investigator must have a PhD/doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. The doctoral candidate him-/herself cannot be the principal investigator. 


PhD supervisors

The principal investigator is responsible for the daily operations and implementation of the research project and will normally be the academic supervisor or co-supervisor of the PhD candidate. Supervisors may be employed outside of the South-Eastern Norway health region. In these cases, the commitment to the project should be specified in a separate written agreement, which must be drawn up at the project start. 


Duration

Helse Sør-Øst RHF awards PhD fellowships for up to 3 years (FTEs) per candidate. The grant may be set up as a 100% position for 3 years or as a 50% position for 6 years.

PhD awards of a shorter duration (min. 1 year/FTE) are only given to candidates having started their doctoral degree without funding from other sources or who have received a stipend for a period shorter than 2 years/FTEs from the applicant institution. The conditions should be stated in the project description. 

NB: There are separate guidelines for duration of strategic announcement of PhD grant to non-university hospitals. See announcement text.


Funding

Helse Sør-Øst RHF awards lump sums as used by the Norwegian Research Council for PhD fellowships. For 2017, the Norwegian Research Council has set the rate at 1 039 000 NOKs for doctoral grants, while the rates for 2018 will be revised (probably increased by approx. 3%) according to the state budget to be presented in the autumn. The lump sum includes salary costs, social and overhead costs as well as running costs. It is not possible to apply for additional funding of running costs. 


Studying abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding to study abroad for 3-12 months per candidate during a project period. Applications for grants to study abroad can be included in the application for a PhD fellowship. The total grant awarded is increased accordingly depending on the current rate and duration of the stay.

To be awarded a grant for studying abroad, the stay must be vital to the research project and must take place in an internationally recognized research group. Cf. Guidelines for overseas fellowships 


Mandatory attachments when applying for PhD fellowships


All documents must be converted to PDF format prior to uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged into a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees. 

The font should be Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and figure legends, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.  

Attachment
Requirements
Format
CVs
The principal investigator's CV should be enclosed. If the principal investigator is not the main supervisor, the main supervisor's CV must be attached.
Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
A list of publications for the principal investigator should be attached. If the principal investigator is not the main supervisor, the supervisor's list of publications should also be enclosed.
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages. 
Project description
Please view template for the project description.
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Invitation from an international research group
If the application contains funding for overseas research, an invitation from the international research group should be included. Cf. Guidelines for overseas fellowships

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.