Doktorgradsstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om doktorgradsstipend 2018

Føringer for doktorgradsstipend. 

Doktorgradskandidat

Helse Sør-Øst RHF tillater søknader om doktorgradsstipend både med og uten navngitt doktorgradskandidat. Ved søknad om doktorgradsstipend uten navngitt kandidat skal navnet på kandidaten meldes inn til Helse Sør-Øst RHF  rett etter ansettelse.

Alle doktorgradskandidater må være kvalifisert til opptak på et doktorgradsprogram ved et universitet. Kandidatens vitenskapelige kvalifikasjoner for øvrig vil ikke bli tillagt vekt ved den faglige vurderingen.

Doktorgradskandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden. Dette gjelder ikke ved eventuelle forskningsopphold i utlandet.

Helse Sør-Øst RHF gir ikke støtte til doktorgradsstipendiater som allerede har doktorgrad/PhD eller som har mottatt doktorgradsstipend fra Helse Sør-Øst RHF eller andre finansieringskilder tidligere.

Ett og samme doktorgradsstipend kan ikke deles av flere kandidater på samme tid.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst. Doktorgradskandidaten kan ikke selv være prosjektleder.


Veiledere

Prosjektleder er faglig ansvarlig for den daglige driften og gjennomføringen av prosjektet og vil som oftest være hoved- eller medveileder for doktorgradsstipendiaten. Veileder kan være ansatt ved annen institusjon i regionen, også utenfor Helse Sør-Øst. I slike tilfeller må forholdet til prosjektet presiseres i en egen, skriftlig avtale, som må foreligge ved prosjektstart.

 

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler doktorgradsstipend for inntil 3 årsverk pr. kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 3 år i en 100 % stilling eller over 6 år i en 50 % stilling.

Doktorgradsstipend av kortere varighet (min. 1 årsverk) tildeles kun kandidater som har påbegynt sitt doktorgradsarbeid uten finansiering fra andre kilder eller som kun har mottatt internt stipend for et tidsrom tilsvarende mindre enn 2 årsverk fra søkerinstitusjonen. Det må i så fall redegjøres for dette i prosjektbeskrivelsen. 

NB: Det er egne føringer vedr. varighet for strategisk utlysing av phd-stipend til ikke-universitetssykehus. Se utlysningstekst

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for doktorgrads-stipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2017 er satsen til Norges forskningsråd på 1 039 000 kr for doktorgradsstipend. Satsen for 2018 vil bli oppjustert (sannsynligvis med ca. 3 %) i henhold til statsbudsjettet som legges fram til høsten. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler. 

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av doktorgradsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om doktorgradsstipend. Totalrammen for doktorgradsstipendet økes da avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet.

Utenlandsoppholdet skal grunngis og må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. Jf. føringer for utenlandsstipend


Obligatoriske vedlegg ved søknad om doktorgradsstipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.  


CVer

Prosjektleders CV skal vedlegges. Dersom prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders CV vedlegges. 

Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.

Publikasjonslister

Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Dersom prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges. 

Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider. 

Prosjektbeskrivelse

 

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sier inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 


Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø

Hvis utenlandsoppholder er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

 Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.