Doktorgradsstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om doktorgradsstipend 2019

Please scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Doktogradsstipend
​Søknadsadgang
​Ansatte med avlagt doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon 
​Tildelingspreiode
​3 år – 100 % eller 6 år – 50 %
​Tildelingsbeløp
​Årlig rundsum (1 095 000 kr. for 2019) 
​Budsjettramme
​Antall tildelinger vil kunne bli vurdert opp mot antall tildelte postdoktorstipend  
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2019

Doktorgradskandidat

Helse Sør-Øst RHF tillater søknader om doktorgradsstipend både med og uten navngitt doktorgradskandidat, imidlertid vil kandidatens kvalifikasjoner  ikke bli tillagt vekt under søknadsvurderingen. Dersom det søkes uten navngitt kandidat skal navn på kandidaten meldes inn til Helse Sør-Øst RHF rett etter ansettelse.

Kandidaten må være kvalifisert til opptak på et doktorgradsprogram ved et universitet.

Doktorgradskandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet.

Helse Sør-Øst RHF gir ikke støtte til kandidater som allerede har avlagt doktorgrad/PhD eller som har mottatt annet doktorgradsstipend fra Helse Sør-Øst RHF eller andre finansieringskilder tidligere.

Ett og samme doktorgradsstipend kan ikke deles av flere kandidater på samme tid.

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ en søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst i hele prosjektperioden. Doktorgradskandidaten kan ikke selv være prosjektleder.

Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved et annet helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon.


Veiledere

Prosjektleder er faglig ansvarlig for den daglige driften og gjennomføringen av prosjektet og vil normalt også være hoved- eller medveileder for doktorgradsstipendiaten.

Det forutsettes at retningslinjer for hoved- og medveileder ved aktuelt universitet følges.

 

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler doktorgradsstipend for inntil 3 årsverk pr. kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 3 år i en 100 % stilling eller 6 år i en 50 % stilling.

Doktorgradsstipend av kortere varighet (min. 1 årsverk) tildeles kun kandidater som har påbegynt sitt doktorgradsarbeid uten finansiering fra andre kilder eller som kun har mottatt internt stipend fra søkerinstitusjonen for et tidsrom tilsvarende mindre enn 2 årsverk. Det skal redegjøres for slik finansiering i prosjektbeskrivelsen. 


Finansiering

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for doktorgradsstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. For 2019 er satsen til Norges forskningsråd på 1 095 000 kr for doktorgradsstipend. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler.  

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF kan gi tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av doktorgradsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om doktorgradsstipend. Totalrammen for doktorgradsstipendet økes da tilsvarende aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Det er også mulig å søke om utenlandsstipend for kandidaten etter prosjektstart.

Utenlandsoppholdet skal grunngis og må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Jf. føringer for utenlandsstipend


Obligatoriske vedlegg ved søknad om doktorgradsstipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. CV/publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse og ev. invitasjon fra utenlandsk fagmiljø må også være engelsk.  

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
Prosjektleders CV skal vedlegges. Dersom prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders CV vedlegges. 

Se forslag til mal for CV
Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk
Publikasjonslister
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Dersom prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges. 
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider. 
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for søknad om utenlandsstipend
Invitasjonen skal skrives på engelsk.
Samarbeidsavtale ekstern prosjektleder
Hvis prosjektleder er ansatt ved annen institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en samarbeidsavtale. Se mal 
Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.
Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale. Se mal 

In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary

Type of funding:
PhD fellowship
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds 
Duration:
3 FTEs; either 3 years at 100% or 6 years at 50% employment
Award sum:
1 095 000 NOK a year (2019) 
Expected number of grants awarded: 
The number of grants awarded may be balanced towards the number of postdoctoral grants  
Latest possible start date:
December 1st 2019

The PhD Candidate

Helse Sør-Øst RHF accepts applications for PhD fellowships with or without a named candidate. The peer-review committee does however, not consider the candidate's academic qualifications. When applying for a PhD fellowship grant without a named candidate, the name of the candidate must be reported to Helse Sør-Øst RHF after appointment. 

All PhD candidates must be eligible for admission to a university PhD/doctoral program.

The candidate must be employed by and have his/her main work address at the applicant institution during the fellowship period (exemption:  any research term spent abroad).

Helse Sør-Øst RHF does not provide support to candidates who already hold a similar degree or have received a full doctoral fellowship from Helse Sør-Øst RHF or another funding agent previously.

It is not possible to split a single PhD fellowship among several candidates at the same time.

 


Principal investigator

The principal investigator must have a PhD/doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. The doctoral candidate him-/herself cannot be the principal investigator.

A principal investigator may be employed by a hospital / private, ideal hospital in the South-Eastern Norway health region other than the applicant institution. If this is the case, the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project should be specified in a separate written agreement between the institutions involvedPhD supervisors

The principal investigator is responsible for the daily operations and implementation of the research project and will normally be the academic supervisor or co-supervisor of the PhD candidate. 

It is expected that main and co-supervisors follow guidelines for supervision at the relevant university.Duration

Helse Sør-Øst RHF awards PhD fellowships for up to 3 years (FTEs) per candidate. The grant may be set up as a 100% position for 3 years or as a 50% position for 6 years.

Exemption: Candidates having started their doctoral degree without funding from other sources or who have received a stipend for a period shorter than 2 FTEs from the applicant institution may be awarded a PhD grant of a shorter duration (min. 1 year/FTE). This condition should be clearly stated in the project description.Funding

Helse Sør-Øst RHF awards lump sums as used by the Norwegian Research Council for PhD fellowships. The lump sum includes salary and social costs as well as running costs. It is not possible to apply for additional funding of running costs.


Studying abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding for research terms abroad for 3-12 months per candidate during a project period. Applications for this kind of funding can be included in the application for a PhD fellowship. The total awarded sum is increased accordingly depending on the current rate and duration of the stay. It is also possible to apply for a grant to study abroad after project start. 

It is imperative that the research term abroad must bring value to the research project and it should take place in an internationally recognized research environment. Cf. Guidelines for overseas fellowships 


Mandatory attachments when applying for PhD fellowships


All documents must be converted to PDF format prior to uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged into a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. The peer-review committees will not consider additional attachments.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, a 9 pt or equivalent may be used. 

Note! All document should be completed in English.  

Attachment
Requirements
Format
CVs
Enclose the CV of the principal investigator. If the principal investigator is not the main supervisor, please attach the main supervisor's CV as well.
Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
Enclose a list of publications for the principal investigator. If the principal investigator is not the main supervisor, please attach the main supervisor's list of publications as well.
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages. 
Project description
Please view template for the project description.
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Invitation from an international research group
If the application contains funding for overseas research, please include an invitation from the international research group. Cf. Guidelines for overseas fellowships
The invitation should be written in English.
Collaboration agreement- external principal investigator
Enclose a written agreement between the institutions involved, if an institution in the region other than the applicant institution employs the principal investigator. See template.
Confirmation of transfer of principal investigator responsibility
If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.
Agreement of commitment
If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.