Forskerstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om forskerstipend 2018

Please scroll down for English text

Forskerstipend er et personlig stipend som ikke kan overføres til andre.         

Prosjektleder (forskerstipendiat) skal være ansatt ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden.

 

Prosjektleder

Forskerkandidaten må selv stå som prosjektleder.

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet. Eventuelt må søknaden vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektleder vil bli ansatt der ved prosjektstart.

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler forskerstipend á 4 årsverk pr kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 4 år i en 100 % stilling eller over 8 år i en 50 % stilling.  

 

Finansiering

Satsen for forskerstipend følger Norges forskningsråds sats for postdoktorstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2017 er satsen til Norges forskningsråd på 1 039 000 kr for postdoktorstipend. Satsen for 2018 vil bli oppjustert (sannsynligvis med ca. 3 %) i henhold til statsbudsjettet som legges fram til høsten. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler.

 

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av tildelingsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad forskerstipend. Totalrammen for et forskerstipend kan da økes avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Jf. føringer for utenlandsstipend [lenke].

Utenlandsoppholdet må grunngis og være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Obligatoriske vedlegg for søknad om forskerstipend.


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil. 

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. +Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
Kun prosjektleders CV skal vedlegges. 

Ev. lovbestemte permisjoner skal oppgis (f.eks. foreldrepermisjoner) 
CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonsliste
Kun prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges. 

Søkere som har hatt foreldrepermisjon i løpet av de siste fem årene kan uvide perioden for publikasjonslisten tilsvarende lengden på permisjonen(e)
Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og listen  skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen

For denne søknadskategorien er det spesielt viktig med en redegjørelse av forskerkandidatens selvstendige forskningsprosjekt. 
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelskDen skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 


Jf. føringer for utenlandsstipend.In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Researcher grants are personal and cannot be transferred to others.

A researcher grantee must be employed by the applicant institution during the entire project period.


Principal investigator

The candidate must apply him-/herself as principal investigator. 

The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. If not, a written statement must accompany the application confirming his / her employment at the applicant institution in time for project start. 


Duration

Helse Sør-Øst RHF awards researcher grants  for up to 4 years (FTEs) per candidate. These grants may be set up as a 100% position for 4 years or as a 50% position for 8 years. 


Funding

Helse Sør-Øst RHF awards ordinary researcher grants a lump sum as used by the Norwegian Research Council for postdoctoral fellowships. For 2017, the Norwegian Research Council has set the rate at 1 039 000 NOKs for postdoctoral grants, while the rates for 2018 will be revised (probably increased by approx. 3%) according to the state budget to be presented in the autumn. The lump sum includes salary costs, social and overhead costs as well as running costs. It is not possible to apply for funding of additional running costs. 


Research abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding to perform research abroad for 3-12 months per candidate during a project period. Applications for these grants can be included in the application, both for a researcher and a career fellowship award. The total grant awarded is increased accordingly depending on the current rate and duration of the stay broad.

To be awarded a grant for performing research abroad, the stay must be vital to the research project and must take place in an internationally recognized research group. Cf. Guidelines for overseas fellowships.

 


Mandatory attachments when applying for researcher fellowships


All documents must be converted to PDF format prior to uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged into a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees. 

The font should be Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and figure legends, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.  


Attachment
Requirements
Format
CV
Only CV of the applicant should be enclosed. Please include any statutory leaves (e.g. maternity leave). 


The CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publicationsOnly the applicant’s list of publications should be enclosed. 

Candidates who have had parental leave over the last five years may extend the period for publication list corresponding length of the leave(s). 


The list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages.
Project descriptionPlease view template for the project description.


For this application category, the description of the applicant's individual research project is particularly important. 


The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Invitation from an international research group 
If the application contains funding for overseas research, an invitation from the international research group should be included.

Cf. Guidelines for overseas fellowships.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.