Forskerstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om forskerstipend 2018

Forskerstipend er et personlig stipend som ikke kan overføres til andre.         

Prosjektleder (forskerstipendiat) skal være ansatt ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden.

 

Prosjektleder

Forskerkandidaten må selv stå som prosjektleder.

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet. Eventuelt må søknaden vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektleder vil bli ansatt der ved prosjektstart.

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler forskerstipend á 4 årsverk pr kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 4 år i en 100 % stilling eller over 8 år i en 50 % stilling.  

 

Finansiering

Satsen for forskerstipend følger Norges forskningsråds sats for postdoktorstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2017 er satsen til Norges forskningsråd på 1 039 000 kr for postdoktorstipend. Satsen for 2018 vil bli oppjustert (sannsynligvis med ca. 3 %) i henhold til statsbudsjettet som legges fram til høsten. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler.

 

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av tildelingsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad forskerstipend. Totalrammen for et forskerstipend kan da økes avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Jf. føringer for utenlandsstipend [lenke].

Utenlandsoppholdet må grunngis og være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Obligatoriske vedlegg for søknad om forskerstipend.


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil. 

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. +Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.


CV

Kun prosjektleders CV skal vedlegges. 

Ev. lovbestemte permisjoner skal oppgis (f.eks. foreldrepermisjoner) 

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.


Publikasjonsliste

Kun prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges. 

Søkere som har hatt foreldrepermisjon i løpet av de siste fem årene kan uvide perioden for publikasjonslisten tilsvarende lengden på permisjonen(e)

Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og listen  skal ikke overstige 3 sider.


Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen

For denne søknadskategorien er det spesielt viktig med en redegjørelse av forskerkandidatens selvstendige forskningsprosjekt. 

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.


Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø

Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.