Hva skjer med søknaden etter innlevering

Søknadene om regionale forskningsmidler vurderes etter gitte kriterier av internasjonale og nasjonale fagfeller i ulike komiteer.  

Etter innlevering gjennomgås først alle søknadene av forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF. Søknader som ikke oppfyller formatkravene, mangler obligatoriske vedlegg e.l., kan avvises på formelt grunnlag. Se liste over mulige årsaker til avvisning her.

Felles vurderingskriterier for alle regionale helseforetak

Alle søknadene vurderes ut fra de samme vurderingskriteriene, som er felles for alle de regionale helseforetakene. Det er i alt 10 hovedpunkter som omfatter både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi. Med nytteverdi menes her prosjektets forventede betydning/ nytteverdi for pasientbehandling på kort eller lang sikt og/eller sykdomsforebygging og/eller helsetjenestens organisering og kvalitet. I Helse Sør-Øst er det vurderingskomiteene som foretar vurderingen av både kvalitet og forventet nytteverdi. Hver søknad bedømmes av minst to medlemmer i komiteene, som begge har et likestilt ansvar for vurdering av søknaden. Søknadene fordeles tilfeldig til de ulike medlemmene i komiteen. Karaktergivningen for søknadene blir normalisert for å justere for eventuell ulik bruk av vurderingsskalaen blant vurderingskomitémedlemmene. 

Se oversikt over vurderingskriteriene her.

Sammensetning av vurderingskomiteene

Helse Sør-Øst benytter kun eksterne medlemmer i vurderingskomiteene, dvs. enten fra andre helseregioner i Norge eller fra utlandet. Komitémedlemmene byttes ut jevnlig slik at det stadig trekkes inn nye medlemmer. Samtlige medlemmer har høy vitenskapelig kompetanse.

Komiteene består totalt sett av 35-40 medlemmer, og av disse har mer enn en tredjedel internasjonal bakgrunn. 

Komiteene er satt opp ut fra følgende faggrupper: 

  • Klinisk somatisk forskning, inkl. translasjonsforskning
  • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus, inkl. translasjonsforskning
  • Basalmedisinsk forskning med translasjonsperspektiv
  • Annen helseforskning*
     *Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenesteforskning m.m.

Prosjektleder er selv ansvarlig for å klassifisere sitt prosjekt i rett faggruppe i søknadsskjemaet. Forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst omplasserer ikke søknader til en annen gruppe.

Prosess for innstilling av søknader

Etter at vurderingen av hver enkelt søknad er ferdigstilt avholdes det et fysisk møte i hver vurderingskomite for å utarbeide en omforent innstillingsliste i den aktuelle komiteen. Samtlige søknader blir gjennomgått på møtene. I de tilfeller hvor to av medlemmene har gitt en søknad relativt ulik poengskår diskuteres søknadene særlig nøye i plenum. Lederne av alle komiteene møtes deretter for å utarbeide en felles innstillingsliste. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF er også representert på dette møtet. Innstillingslisten fra dette møtet legges til grunn for styrets vedtak av tildeling.

Regionalt forskningsutvalg (RFU) gjennomgår vurderingsprosessen, men blir ikke forelagt innstillingslisten. Den godkjennes av Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo før styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar endelig tildeling. 

Oversikten over innvilgede søknader legges ut på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF rett i etterkant av styremøtet den 14. desember 2017. Prosjektlederne mottar samtidig mottar svar på sine søknader. 

Habilitet

Helse Sør-Øst RHF stiller strenge krav til habilitet i alle ledd i vurderingsprosessen

  • Medlemmene i vurderingskomiteene må erklære seg habile for hver enkelt søknad de skal bedømme
  • Regionalt forskningsutvalg deltar ikke i rangeringen av søknadene av habilitetsårsaker
  • Medlemmene i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo må vurdere sin habilitet i forhold til alle prosjekter som er innstilt til støtte. Det er utarbeidet gitte kriterier for dette.

 

Utlysning av forskningsmidler

Vurderingskriterier

Rutiner for avvisning av søknader

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.