Behandling av søknader om forskningsmidler

Søknadsmottak og administrativ gjennomgang

Søknader om regionale forskningsmidler innleveres i portalen eSøknad. Den som har opprettet søknaden mottar kvittering på innsendt søknad, og i tillegg vil prosjektleder motta samme melding dersom dette er en annen person.

Forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomgår alle søknadene etter at søknadsfristen har gått ut. Søknader som ikke oppfyller formatkravene, mangler obligatoriske vedlegg, har overskredet den gitte budsjettrammen e.l. kan bli avvist på formelt grunnlag og vil dermed ikke gå videre til søknadsvurdering i fagkomiteene. Se liste over mulige årsaker til avvisning her. Søker vil bli orientert om avvisning av en søknad.

​​​Fagkomiteer

Søknadene vurderes av fagkomiteer med medlemmer rekruttert fra ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer med høy vitenskapelig produksjon. Fagkomiteene rekrutteres slik at de reflekterer tematisk profil og fagområder for søknadene i den aktuelle komiteen.

Helse Sør-Øst RHF rekrutterer kun eksterne medlemmer til vurderingskomiteene, dvs. enten fra andre helseregioner i Norge eller fra utlandet. Det etterstrebes en høy andel internasjonale komitémedlemmer og kjønnsbalanse innenfor hver komite. Komitémedlemmene byttes ut jevnlig slik at det stadig trekkes inn nye medlemmer.

Søknadsvurdering

Alle medlemmene i hver fagkomité må erklære habilitet for sin søknadsportefølje før vurderinger gjennomføres.  
Vurderingskriteriene er felles for alle søknader og omfatter kriterier knyttet til vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandling. Med nytteverdi menes her prosjektets forventede betydning/ nytteverdi for pasientbehandling på kort eller lang sikt og/eller sykdomsforebygging og/eller helsetjenestens organisering og kvalitet. Se oversikt over vurderingskriteriene her​.

Hver søknad vurderes av minst to medlemmer i komiteene, som har et likestilt ansvar for vurdering av søknaden. Etter individuell scoring av søknadene, normaliseres alle søknadskarakterene ved z-score standardisering innenfor hver fagkomité for å legge til rette for direkte sammenligning av vurderinger under komiteens diskusjon.  
 

Komi​​témøter

Etter at den individuelle søknadsvurderingen er ferdigstilt, avholdes det et fysisk møte i hver komite for å utarbeide en omforent innstillingsliste. Alle søknader blant de topp-50 % etter individuell vurdering diskuteres i komitemøtet. I tillegg diskuteres alle søknader der det er en større uenighet i den individuelle vurderingen. Dette medfører at 60-70 % av søknadene diskuteres i plenum. Disse søknadene får også en fullstendig tilbakemelding, mens en forenklet tilbakemelding (sluttkarakter) gis til søknader som ikke har nådd opp for videreføring til diskusjon.
Alle lederne av fagkomiteene møtes deretter for en endelig diskusjon hvor de utarbeider en felles innstillingsliste for samtlige søknader, uavhengig av om søknaden er rettet inn mot den tematisk åpne utlysningen eller mot et av de prioriterte fagområdene. Det settes også opp en rangert venteliste som benyttes dersom det av ulike årsaker blir tilgjengelige midler.

 

Komité for strategisk må​​​lretting av regionale forskningsmidler

Søknader innenfor de fire prioriterte fagområdene som ikke oppnår innstilling etter diskusjon, sendes videre til en egen komite for strategisk målretting av forskningsmidler. Der foretas det en strategisk vurdering av søknadene for målretting av inntil 10 mill. kr av utlysningspotten til prosjekter innenfor de utvalgte fagområdene.Vedtak om tildeling, for​​melle prosesser

Innstillingslisten fra hovedkomiteen må godkjennes av Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst​. Samarbeidsorganet endrer ikke listen.
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar endelig tildeling av regionale forskningsmidler ut fra innstillingslisten fra hovedkomiteen/Samarbeidsorganet og forslaget fra komiteen for strategisk målretting av forskningsmidler.
 
Oversikten over innvilgede søknader legges ut på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF umiddelbart etter vedtak i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF (se dato for styremøte​). Samtlige prosjektledere mottar samme dag svar på sine søknader.
 


​Habilitet

Helse Sør-Øst RHF stiller strenge krav til habilitet i alle ledd av vurderingsprosessen

  • Medlemmene i vurderingskomiteene må erklære seg habile for hver enkelt søknad de skal bedømme
  • Regionalt forskningsutvalg gjennomgår vurderingsprosessen, men blir ikke forelagt innstillingslisten
  • Medlemmene i Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst må vurdere sin habilitet i forhold til alle prosjekter som er innstilt til støtte eller venteliste. Det er utarbeidet gitte kriterier for dette. 
  

Fant du det du lette etter?