Karrierestipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om for karrierestipend 2019

Please scroll down for English text

​Sammendrag
Type støtte​
​Karrierestipend
​Søknadsadgang
​Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon (ev. må det vedlegges en bekreftelse på ansettelse ved prosjektstart) 
​Tildelingsperiode
​4 år – 100 % eller 8 år – 50 %
​Tildelingsbeløp
​Årlige rundsummer (1 095 000 kroner for 2019 pr person) og driftsmidler. Inntil 8,0 mill. kr for hele tildelingsperioden.
​Budsjettramme
​3-6 tildelinger; forutsatt tilstrekkelig høy kvalitet. Det vil kunne bli gjennomført en fordeling av tildelingene  på flere faggrupper.
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2019

Dette stipendet er beregnet på yngre (under 45 år - født 1974 eller senere), fremragende forskere, som planlegger å starte eller er i ferd med å etablere en egen, selvstendig forskningsgruppe. Det stilles særlig høye kvalitetskrav til søknader innen denne kategorien. Karrierestipendet må omfatte lønn til prosjektleder, samt en doktorgrads- eller postdoktorstipendiat. I tillegg kan det søkes om noe driftsmidler (jf. avsnitt finansiering).

Karrierestipendet er et personlige stipend som ikke kan overføres til andre.

Prosjektleder (karrierestipendiat), samt doktorgrads- eller postdoktorstipendiat i forskningsprosjektet, skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden.

Navn på doktorgrads- eller postdoktorkandidaten skal ikke oppgis i søknaden, men ved ev. tilslag om støtte skal navnet på kandidaten meldes inn til Helse Sør-Øst RHF rett etter at vedkommende er ansatt. Det kan ikke ansettes en doktorgrads- eller postdoktorkandidat med tidligere finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Jf.  føringer for doktorgrads- og postdoktorstipend.


Prosjektleder

Karrierestipendiaten må selv stå som prosjektleder.

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. Eventuelt må søknaden vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektleder vil bli ansatt der ved prosjektstart.

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler karrierestipend á 4 årsverk pr kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 4 år i en 100 % stilling eller 8 år i en 50 % stilling. En 50 % stilling i karrierestipend kan kun kombineres med en 50 % annen stilling i klinikk.

Merk! Det forutsettes at prosjektleder søker om forskningsmidler fra større konkurranseutsatte, internasjonale kilder i løpet av prosjektets tre første år (f.eks. ERC Starting Grants eller Consolidator Grants, Marie Sklodowska-Curie actions, EUs Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund osv.). Jf. også avsnitt vedrørende krav til søknader om karrierestipend for andre periode.

 

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF tildeler totalt 8,0 mill. kr for hele perioden, hvorav inntil 2,3 mill. kr pr år i tre år og ca. 1,1 mill. kr i ett år. 

Søknad om karrierestipend må omfatte:

  • lønn til prosjektleder (forskerstipend, inntil 4 år)
  • ett doktorgrads- eller postdoktorstipend til annen kandidat (inntil 3 år)

Det kan i tillegg søkes om driftsmidler.

Dersom karrierestipendiaten får innvilget internasjonal støtte i løpet av sitt karrierestipend vil hun/han fortsatt få beholde de tildelte midlene fra Helse Sør-Øst RHF.

Tildelingsbeløpet pr. stipend er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter/ indirekte kostnader og driftsmidler. Denne følger Norges forskningsråd for tilsvarende stipend som for 2019 er 1 095 000 kr. 


Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av tildelingsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om karrierestipend. Totalrammen for karrierestipendet kan da økes tilsvarende aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Jf. føringer for utenlandsstipend.

Utenlandsoppholdet må grunngis og være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

 

Forlengelse av karrierestipendet

Når den første perioden har utløpt kan karrierestipendiaten søke om forlengelse i den ordinære søknadsprosessen. Helse Sør-Øst RHF tildeler karrierestipend for inntil 8 år pr. kandidat totalt, uavhengig av stillingsandel.  

 

Krav til søknader om karrierestipend for andre periode

Det stilles følgende tilleggskrav til søknader om karrierestipend for andre periode utover ordinære krav for kategorien. Tildeling for andre periode er fortsatt forbeholdt yngre, fremragende forskere under 45 år (f. 1974 eller senere). 

  • Prosjektleder må ha etablert en selvstendig forskningsgruppe.

  • Prosjektleder må dokumentere vitenskapelig produksjon på høyt internasjonalt nivå.

  • Prosjektleder må ha søkt forskningsmidler fra store internasjonale kilder. (f.eks. ERC Starting Grants eller Consolidator Grants, Marie Sklodowska-Curie actions, EUs Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund osv.) 

Obligatoriske vedlegg for søknad om karrierestipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
Kun prosjektleders CV skal vedlegges. 


Ev. lovbestemte permisjoner skal oppgis (f.eks. foreldrepermisjoner)

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk. 
Publikasjonsliste
Kun prosjektleders CV skal vedlegges.

Kandidater som har hatt foreldrepermisjon i løpet av de siste fem årene kan utvide perioden for publikasjonslisten tilsvarende lengden på permisjonen(e). 
Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider
Etablering av egen forskningsgruppe
Ved søknad om førstegangs karrierestipend skal det vedlegges en plan for etablering av egen selvstendig forskningsgruppe. 


Ved søknad om andregangs karrierestipend skal det vedlegges beskrivelse/oversikt over egen forskningsgruppe. 

I tillegg anbefales det at søknaden vedlegges en støtteerklæring fra søkerinstitusjon hvor det fremgår hvilken betydning kandidatens kompetanse og etableringsplan har for institusjonens forskningsstrategi.

Vedlegget skal være på maks 1 side og skrives på engelsk.
ProsjektbeskrivelseSe mal for prosjektbeskrivelsen

For denne søknadskategorien er det spesielt viktig med en redegjørelse av forskerkandidatens selvstendige forskningsprosjekt. 

Det må også gjøres rede for hvordan oppgavene for en doktorgrads- eller postdoktorstipendiat inngår i prosjektets helhet. 
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelskDen skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend
Invitasjonen skal skrives på engelsk. 
Bekreftelse på ansettelse
Hvis prosjektleder ikke er ansatt ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at vedkommende vil bli ansatt ved prosjektstart.

Dokumentasjon på at det er søkt om internasjonal finansiering
Ved søknad om andregangs karrierestipend skal det vedlegges dokumentasjon på at det er søkt om internasjonalt finansiering. 

Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregistere, skal det vedlegges en forankringsavtale, se malIn English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary
Type of funding:
Career fellowship
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds 
Duration:
4 FTEs; either 4 years at 100% or 8 years at 50% employment
Amount:
Up to 8 million NOK for the project period
Expected number of grants awarded: 
3-6 grants provided sufficiently high quality. A distribution between the subject groups may be considered.
Latest possible start date:
December 1st 2019


The fellowship is intended for younger (born 1974 or later), excellent scientists, who are planning to start or are in the process of establishing an independent research group. Please note that there are high quality requirements for applications within this category. Career Fellowship applications must include salaries of the principal investigator as well as a PhD student or post-doctoral fellow. In addition, the application may include support of running costs (ref. funding).

The career grant is personal and cannot be transferred to others.

Any personnel funded by these awards must be employed by the applicant institution during the entire project period.

PhD or postdoctoral candidates should not be named, however, as soon as a candidate is appointed, Helse Sør-Øst RHF should be informed of the name. A PhD or postdoctoral candidate with prior funding from Helse Sør-Øst RHF can not be appointed. See separate guidelines for PhD and postdoctoral fellowships.Principal investigator

The candidate must apply him-/herself as principal investigator. 

The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. If not, a written statement must accompany the application confirming his / her employment at the applicant institution in time for project start.


Duration

Helse Sør-Øst RHF awards career fellowships for up to 4 years (FTEs) per candidate. These grants may be set up as a 100% position for 4 years or as a 50% position for 8 years, provided it is combined with 50% clinical work.

Note! The principle investigator should apply for funding from major competitive international sources during the first three years of the project period (e.g ERC Starting Grants or Consolidator Grants, Marie Sklodowska - Curie actions, the EU Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund etc.). Cf. Section 4.6 regarding requirements for applications for a career fellowship for the second period.Funding

A career fellowship award is limited upwards to a total of 8 million NOK for the project period, of which up to 2.3 million NOK per year for three years and about 1 million NOK for one year.

The application for a career fellowship should include:

  • Salary of the principal investigator (up to 4FTEs)
  • One PhD or postdoctoral position for another candidate (up to 3 FTEs)

In addition, the application may include running costs.

If the principal investigator is awarded international funding during the career fellowship, support from Helse Sør-Øst RHF will be continued.

Helse Sør-Øst RHF awards a lump sum as used by the Norwegian Research Council for equivalent fellowships. The lump sum includes salary and social costs as well as running costs.Research abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding to perform research abroad for 3-12 months per candidate during a project period. Applications for these grants can be included in the application, for acareer fellowship. The total grant awarded is increased accordingly depending on the current rate and duration of the stay broad. Cf. Guidelines for overseas fellowships

It is imperative that the research term abroad must bring value to the research project, and it should take place in an internationally recognized research environment.


Extension of a career fellowship award

A career fellow funded by Helse Sør-Øst RHF may apply for an extension of the career fellowship after the initial research period has expired. Helse Sør-Øst RHF will fund a career fellow for a maximum of eight years, regardless of the employment status (50 or 100%). 


Application requirements for extesion of the career fellowships

Applications for extension of career fellowship grants will be evaluated following particularly strict criteria, and will only be awarded to young, outstanding researchers under the age of 45.

  • The applicant must have established an independent research group
  • The applicant must demonstrate a scientific production at a high international level
  • The applicant must have applied for funding from major international sources 


Mandatory attachments for applications for career fellowships


All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.

Attachment
Requirements
Format
CV

Include the CV of the applicant only.

Please include any statutory leaves (e.g. maternity leave).

The CV should be maximum 2 pages and written in English. 
List of publications

Enclose list of publications for the applicant only. 

Candidates who have had parental leave over the last five years may extend the period for publication list corresponding length of the leave(s).

The list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Plan for establishing independent research group

Applications for career fellowships must be accompanied by a plan for the establishment of an independent research group and building a research network with collaborators.

When applying for an extension of a career fellowship, a description / overview of the research group must accompany the application. 

In addition, it is recommended that the application is accompanied by a letter of support from the applicant institution stating the significance of the candidate's competencies and research plan for the research strategy of the institution.

The plan should not exceed1 page and must be written in English.
Project description
Please view template for the project description.


For this application category, the description of the applicant’s individual research project is particularly important. When applying for a career fellowship, details of the tasks for a PhD or post-doctoral researcher and their role in the project should be provided.

The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Invitation from an international research group 
If the application contains funding for overseas research, an invitation from the international research group should be included. Cf. Guidelines for overseas fellowships.
The invitation should be written in English
Confirmation of employment
If the principal investigator is not employed at the applicant institution by the time of submission, a written statement confirming his / her employment at the applicant institution at project start should be enclosed.

Agreement of commitment
If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template 


Documentation of application for international funding
When applying for an extension of a career fellowship, please enclose documentation showing that an application for international funding has been submitted.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.