Karrierestipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om for karrierestipend 2021

Scroll down for English text

​Sammendrag
Type støtte​
​Karrierestipend
​Søknadsadgang
​Søker skal ha doktorgrad og være under 45 år (født 1976 eller senere).
​Tildelingsperiode
​4 år – 100 % eller 8 år – 50 %
​Tildelingsbeløp
Totalt inntil 9 mill. kr for hele perioden. 
​Innhold

​Årlig rundsum til prosjektleder (1 303 000 kr for 2021), årlig rundsum til doktorgrads- eller postdoktorstipend (1 156 000 kroner for 2021) og totalt inntil 320 000 kr i driftsmidler.

​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2021

Forutsatt tilstrekkelig høy vitenskapelig kvalitet, vil det kunne bli gjennomført en fordeling av tildelingene på flere faggrupper.


Formål

Denne kategorien er beregnet på yngre, fremragende forskere, som ønsker å etablere en egen, selvstendig forskningsgruppe. Det stilles særlig høye kvalitetskrav til søknader innen denne kategorien.


Prosjektleder

Kandidaten må selv stå om prosjektleder/søker. Prosjektleder skal ha doktorgrad og må være under 45 år (født 1976 eller senere).

Prosjektleder skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet.  

Karrierestipendet er et personlig stipend som ikke kan overføres til andre.

Helse Sør-Øst finansierer karrierestipend for kun én periode per kandidat.


Varighet og finansiering

Det kan søkes om totalt inntil 9,0 mill. kr for hele prosjektperioden.

Søknad om karrierestipend omfatter:  

Lønn til prosjektleder/karrierestipendiaten
Lønn til prosjektleder tildeles som en rundsum som inkluderer lønnskostnader, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2021 er satsen på 1 303 000 kr.

Helse Sør-Øst RHF tildeler karrierestipend på inntil 4 årsverk per kandidat. Stipendet kan tas ut som en 50 % eller 100 % stilling. En 50 % stilling kan ikke kombineres med en annen forskningsstilling.

Lønn til en doktorgrads- eller postdoktorkandidat
Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for doktor- og postdoktorstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumsbevilgning som inkluderer lønnskostnader, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2021 er satsen på 1 156 000 kr for begge typer stipend.

Driftsmidler
Det kan søkes om inntil 320 000 kr i driftsmidler samlet sett for hele prosjektperioden. Dersom det legges inn publiseringskostnader, skal ikke disse overstige 50 000 kr per år.

Dersom prosjektleder får innvilget internasjonal støtte i løpet av sitt karrierestipend vil hun/han fortsatt få beholde de tildelte midlene fra Helse Sør-Øst RHF.


Vitenskapelige stillinger i prosjektet

Navn på doktorgrads- eller postdoktorkandidaten i prosjektet skal ikke oppgis i søknaden, men meldes inn til Helse Sør- Øst RHF så snart vedkommende er ansatt.  

Alle personer i vitenskapelige stillinger finansiert av Helse Sør-Øst RHF i forskningsprosjektet skal ansettes og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele perioden.  

Det vises for øvrig til føringene for doktorgrads- og postdoktorstipend.

Obligatoriske vedlegg for søknad om karrierestipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i én pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal v
ære på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk.

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
Kun prosjektleders CV skal vedlegges. 


Ev. lovbestemte permisjoner skal oppgis (f.eks. foreldrepermisjoner)

Mal for CV: PDF  Word

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk. 
Publikasjonsliste
Kun prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges.


Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner, og skal ikke overstige 3 sider

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner. 
Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen:
PDF  Word 

For denne søknadskategorien er det spesielt viktig med en redegjørelse av kandidatens selvstendige forskningsprosjekt. 

Det må også gjøres rede for hvordan oppgavene for en doktorgrads- eller postdoktorstipendiat inngår i prosjektets helhet

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Etablering av egen forskningsgruppe

Det skal vedlegges en plan for etablering av egen, selvstendig forskningsgruppe.

Vedlegget skal være på maks 1 side og skrives på engelsk. 


Anbefaling fra søkerinstitusjonen

Det skal vedlegges en anbefaling  fra søkerinstitusjonen hvor det fremgår hvilken betydning kandidatens kompetanse og etableringsplan har for realisering av institusjonens forsknings-strategi.


Bekreftelse fra søkerinstitusjonen på ansettelseHvis prosjektleder ikke er ansatt ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at vedkommende vil bli ansatt ved prosjektstart.
Forankringsavtale

Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregistere, skal det vedlegges en forankringsavtale.

Se mal: PDF  WordIn English

Summary

Type of funding
Career fellowship
Application access
The applicant must have a PhD, under 45 years (born 1976 or later)
Duration
4FTEs; eighter 4 years at 100 % or 8 years at 50 % employment
Amount
Up to 9 million NOK for the project period
Content
Annual lump sum for PI (1 303 000 kr; 2021); annual lump sum for PhD og postdoctoral candidate (1 156 000 kr; 2021) and up to 320 000 kr in running costs
Latest possible start date
December 1st 2021
Distribution of awards across subject groups may be considered, provided the scientific quality of the applications is sufficiently high.

Purpose

The fellowship is intended for young, excellent scientists, who wish to establish an independent research group. Please note that there are high quality requirements for applications within this category.


Principal investigator

The career awardee should have a PhD and must act as principal investigator for the project.  

The PI should be employed by and have his/her main work address at the applicant institution during the entire fellowship period (exemption:  any research term spent abroad). 

The award is personal and cannot be transferred to another candidate.

Helse Sør-Øst award only one periode per kandidate.


Duration and funding

An application for a career fellowship award should include:

  1. personnel expenses for the PI
    awarded as a lump sum (1 303 000 NOK for 2021), including salary and social costs, running costs
  2. one PhD or postdoctoral award for another candidate
    conditions and awards as for ordinary PhD and postdoctoral grants (1 156 000 NOK per FTE)
  3. running costs
    Running costs for up to 320 000 NOK for the project period. If publication costs are included, these costs cannot exceed 50 000 NOK per year.

If the principal investigator is awarded international funding during the career fellowship, support from Helse Sør-Øst RHF will be not be discontinued.


Scientific postitions

Any PhD or postdoctoral candidates should not be named in the application, however, as soon as a candidate is appointed, Helse Sør-Øst RHF should be informed of the name. See separate guidelines for PhD and postdoctoral fellowships.

Personnel in scientific positions funded by Helse Sør-Øst RHF should be employed by and have his/her main work address at an applicant institution throughout the project period.


Mandatory attachments for applications for career fellowships
All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used.

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. Norwegian can only be used when the templates are in Norwegian.

Attachment
Requirements
Format
CV
Include the CV of the applicant only.
 
Please include any statutory leaves (e.g. maternity leave).

See template for CV: PDF  Word
The CV should be maximum 2 pages and written in English.

List of publicationsEnclose list of publications for the applicant only.
 


The list must contain relevant publications and should not exceed 3 pages
Project description

Please view template for the project description: PDF  Word 

For this application category, the description of the applicant’s individual research project is particularly important. When applying for a career fellowship, details of the tasks for a PhD or post-doctoral researcher and their role in the project should be provided.

The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Plan for establishing independent research group Applications for career fellowships must be accompanied by a plan for the establishment of an independent research group and building a research network with collaborators.The plan should not exceed 1 page and must be written in English.
Confirmation from the applicant institution

A written statement with a recommendation should be included. This should describe the significance of the candidate’s expertise and research plans for realization of the research strategy of the institution.

Confirmation of employmentIf the principal investigator is not employed at the applicant institution by the time of submission, a written statement confirming his / her employment at the applicant institution at project start should be enclosed.
Agreement with the Norwegian cancer registry

If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template: PDF  Word


Fant du det du lette etter?