Karrierestipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om for karrierestipend 2018

Please scroll down for English text


Dette stipendet er beregnet på yngre (under 45 år - født 1973 eller senere), fremragende forskere, som planlegger å starte eller er i ferd med å etablere en egen, selvstendig forskningsgruppe. Det stilles særlig høye kvalitetskrav til søknader innen denne kategorien. Karrierestipendet må omfatte lønn til prosjektleder, samt en doktorgrads- eller postdoktorstipendiat. I tillegg kan det søkes om en del driftsmidler (jf. avsnitt 3.3.).

Karrierestipendet er et personlige stipend som ikke kan overføres til andre.         

Prosjektleder (karrierestipendiat), samt doktorgrads- eller postdoktorstipendiat i forskningsprosjektet, skal være ansatt ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden.

Prosjektleder

Karrierestipendiaten må selv stå som prosjektleder.

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet. Eventuelt må søknaden vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektleder vil bli ansatt der ved prosjektstart.

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler karrierestipend á 4 årsverk pr kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 4 år i en 100 % stilling eller over 8 år i en 50 % stilling. En 50 % stilling i karrierestipend kan kun kombineres med en 50 % annen stilling i klinikk.

Merk! Fra og med tildelinger for 2017, er følgende førende for søknader om karrierestipend:

 • Det forutsettes at prosjektleder har søkt om forskningsmidler fra større konkurranseutsatte, internasjonale kilder i løpet av prosjektets tre første år (f.eks. ERC Starting Grants eller Consolidator Grants, Marie Sklodowska-Curie actions, EUs Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund osv.).
 • Kvittering for innsendt søknad vil utløse det fjerde og siste året av karrierestipendets lønn til prosjektleder.  Andre stillinger og driftsmidler er ikke berørt av dette kravet.

 

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF tildeler totalt 7,6 mill. kr for hele perioden, hvorav inntil 2,2 mill. kr pr år i tre år og ca. 1 mill. kr i ett år.

Søknad om karrierestipend må omfatte:

 • lønn til prosjektleder (forskerstipend, inntil 4 år)
 • ett doktorgrads- eller postdoktorstipend til annen kandidat (inntil 3 år)

I tillegg kan det søkes om noe driftsmidler.

Satsene for doktorgrads- og postdoktorstipend følger Norges forskningsråds satser for tilsvarende stipend. Tildelingsbeløpet pr. stipend er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2017 er satsen til Norges forskningsråd på 1039 000 kr for doktorgrads- og postdoktorstipend. Satsen for forskerstipend følger Norges forskningsråds sats for postdoktorstipend. For 2018 vil satsene bli oppjustert (sannsynligvis med ca. 3 %) i henhold til statsbudsjettet som legges fram til høsten.

Dersom karrierestipendiaten får innvilget internasjonal støtte i løpet av sitt karrierestipend vil hun/han fortsatt få beholde de tildelte midlene fra Helse Sør-Øst RHF.

Navnet på doktorgrads- eller postdoktorkandidaten skal ikke oppgis i søknaden, men ved ev. tilslag om støtte skal navnet på kandidaten meldes inn til Helse Sør-Øst RHF rett etter at vedkommende er ansatt. Det kan ikke ansettes en doktorgrads- eller postdoktorkandidat med tidligere finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Se egne føringer for doktorgrads-  og postdoktorstipend.


Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av tildelingsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om karrierestipend. Totalrammen for karrierestipendet kan da økes avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Jf. føringer for utenlandsstipend.

Utenlandsoppholdet må grunngis og være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

 

Forlengelse av karrierestipendet

Karrierestipendiaten kan søke om forlengelse i den ordinære søknadsprosessen når den første perioden har utløpt. Helse Sør-Øst RHF tildeler totalt sett maksimum 8 år karrierestipend pr. kandidat, uansett stillingsandel. 

 

Krav til søknader om karrierestipend for andre periode

Det stilles enkelte tilleggskrav til søknader om karrierestipend for andre periode utover ordinære krav til kvalitet og forventet nytte. Tildeling for andre periode er fortsatt forbeholdt yngre, fremragende forskere under 45 år (f. 1973 eller senere).

 • Prosjektleder må ha etablert en selvstendig forskningsgruppe.
 • Prosjektleder må dokumentere vitenskapelig produksjon på høyt internasjonalt nivå.
 • Prosjektleder må ha søkt forskningsmidler fra store internasjonale kilder. (Se forutsetninger for tildeling av fjerde år for første gangs karrierestipend.)  


Obligatoriske vedlegg for søknad om karrierestipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CV
Kun prosjektleders CV skal vedlegges. 

Ev. lovbestemte permisjoner skal oppgis (f.eks. foreldrepermisjoner)


CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk. 
Publikasjonsliste
Kandidater som har hatt foreldrepermisjon i løpet av de siste fem årene kan utvide perioden for publikasjonslisten tilsvarende lengden på permisjonen(e). 
Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider
Etablering av egen forskningsgruppe
Ved søknad om førstegangs karrierestipend skal det vedlegges en plan for etablering av egen selvstendig forskningsgruppe. 


Ved søknad om andregangs karrierestipend skal det vedlegges beskrivelse/oversikt over egen forskningsgruppe. 

I tillegg anbefales det at søknaden vedlegges en støtteerklæring fra søkerinstitusjon hvor det fremgår hvilken betydning kandidatens kompetanse og etableringsplan har for institusjonens forskningsstrategi.

Vedlegget skal være på maks 1 side og skrives på engelsk.
ProsjektbeskrivelseSe mal for prosjektbeskrivelsen

For denne søknadskategorien er det spesielt viktig med en redegjørelse av forskerkandidatens selvstendige forskningsprosjekt. 

Det må også gjøres rede for hvordan oppgavene for en doktorgrads- eller postdoktorstipendiat inngår i prosjektets helhet. 
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelskDen skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend


In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

The career Fellowship is intended for younger (under 45 years, born in 1973 or later), eminent scientists, who are planning to start or are in the process of establishing an independent research group. There are high quality requirements for applications within this category. Career Fellowship applications must include salaries of the principal investigator as well as a PhD student or post-doctoral fellow. In addition, the application may include support of running costs.

Career grants are personal and cannot be transferred to others.

Personnel funded by these awards must be employed by the applicant institution during the entire project period. 


Principal investigator

The candidate must apply him-/herself as principal investigator. 

The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. If not, a written statement must accompany the application confirming his / her employment at the applicant institution in time for project start. <


Duration

Helse Sør-Øst RHF awards career fellowships for up to 4 years (FTEs) per candidate. These grants may be set up as a 100% position for 4 years or as a 50% position for 8 years. For the career fellowship grant, a 50% position is assumed combined with 50% clinical work.

Note! As of 2017, the following applies to application for a career fellowship:

 • The principle investigator must have applied for funding from major competitive international sources during the first three years of the project period (e.g . ERC Starting Grants or Consolidator Grants, Marie Sklodowska - Curie actions , the EU Horizon2020 , Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund etc.)

 • Receipt of a submitted application will trigger award of the fourth and final year of career fellowship, i.e. salary for the principal investigator. Other positions and running costs are not affected by this requirement. 


Funding

Helse Sør-Øst RHF may award a total of 7.6 million NOK for the full project period, of which up to 2.2 million NOK per year for three years and about 1 million NOK for one year. 

The application for a career fellowship should include:   

 • Salary of the principal investigator (up to 4 years)
 • One PhD or postdoctoral position for another candidate (up to 3 years) 

In addition, the application may include running costs. 

Helse Sør-Øst RHF awards  a lump sum as used by the Norwegian Research Council for postdoctoral fellowships. For 2017, the Norwegian Research Council has set the rate at 1 039 000 NOKs for doctoral and postdoctoral grants, while the rates for 2018 will be revised (probably increased by approx. 3%) according to the state budget to be presented in the autumn. The lump sum includes salary costs, social and overhead costs as well as running costs. It is not possible to apply for funding of additional running costs. 

If the principal investigator is awarded international funding during the career fellowship, the funding from Helse Sør-Øst RHF will be retained. 

PhD or postdoctoral candidates should not be named in the application, however, as soon as the candidate is appointed, Helse Sør-Øst RHF should be informed of the name. A PhD or postdoctoral candidate with prior funding from Helse Sør-Øst RHF may not be appointed. See separate guidelines for PhD  and postdoctoral fellowships.


Research abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding to perform research abroad for 3-12 months per candidate during a project period. Applications for these grants can be included in the application, both for a researcher and a career fellowship award. The total grant awarded is increased accordingly depending on the current rate and duration of the stay broad. Cf. Guidelines for overseas fellowships

To be awarded a grant for performing research abroad, the stay must be vital to the research project and must take place in an internationally recognized research group. 


Extension of a career fellowship award

A career fellow funded by Helse Sør-Øst RHF may apply for an extension of the career fellowship after the initial research period has expired. Helse Sør-Øst RHF will fund a career fellow for a maximum of eight years, regardless of the employment status (50 or 100%). 


Application requirements for extesion of the career fellowships

Applications for extension of career fellowship grants will be evaluated following particularly strict criteria, and will only be awarded to young, outstanding researchers under the age of 45.

 • The applicant must have established an independent research group
 • The applicant must demonstrate a scientific production at a high international level
 • The applicant must have applied for funding from major international sources 


Mandatory attachments for applications for career fellowships


All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, a Times New Roman 9 pt or equivalent, single spacing, min. 2 cm margins may be used.

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English.

Attachment
Requirements
Format
CV
Only CV of the applicant should be encolsed. 

Please include any statutory leaves (e.g. maternity leave).

The CV should be maximum 2 pages and written in English. 
List of publications
Only the applicant’s list of publications should be enclosed.
 
Candidates who have had parental leave over the last five years may extend the period for publication list corresponding length of the leave(s).
The list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Plan for establishing independent research group
Applications for career fellowships must be accompanied by a plan for the establishment of an independent research group and building a research network with collaborators.


When applying for an extension of a career fellowship, a description / overview of the research group must accompany the application. 

In addition, it is recommended that the application is accompanied by a letter of support from the applicant institution stating the significance of the candidate's competencies and research plan for the research strategy of the institution.

The plan should not exceed 1 page and must be written in English.
Project description
Please view template for the project description.


For this application category, the description of the applicant’s individual research project is particularly important. When applying for a career fellowship, details of the tasks for a PhD or post-doctoral researcher and their role in the project should be provided.

The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Invitation from an international research group 
If the application contains funding for overseas research, an invitation from the international research group should be included. Cf. Guidelines for overseas fellowships.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.