Karrierestipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om for karrierestipend 2018

Dette stipendet er beregnet på yngre (under 45 år - født 1973 eller senere), fremragende forskere, som planlegger å starte eller er i ferd med å etablere en egen, selvstendig forskningsgruppe. Det stilles særlig høye kvalitetskrav til søknader innen denne kategorien. Karrierestipendet må omfatte lønn til prosjektleder, samt en doktorgrads- eller postdoktorstipendiat. I tillegg kan det søkes om en del driftsmidler (jf. avsnitt 3.3.).

Karrierestipendet er et personlige stipend som ikke kan overføres til andre.         

Prosjektleder (karrierestipendiat), samt doktorgrads- eller postdoktorstipendiat i forskningsprosjektet, skal være ansatt ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden.

Prosjektleder

Karrierestipendiaten må selv stå som prosjektleder.

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet. Eventuelt må søknaden vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektleder vil bli ansatt der ved prosjektstart.

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler karrierestipend á 4 årsverk pr kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 4 år i en 100 % stilling eller over 8 år i en 50 % stilling. En 50 % stilling i karrierestipend kan kun kombineres med en 50 % annen stilling i klinikk.

Merk! Fra og med tildelinger for 2017, er følgende førende for søknader om karrierestipend:

  • Det forutsettes at prosjektleder har søkt om forskningsmidler fra større konkurranseutsatte, internasjonale kilder i løpet av prosjektets tre første år (f.eks. ERC Starting Grants eller Consolidator Grants, Marie Sklodowska-Curie actions, EUs Horizon2020, Human Frontier Science, Novo Nordisk Fund osv.).
  • Kvittering for innsendt søknad vil utløse det fjerde og siste året av karrierestipendets lønn til prosjektleder.  Andre stillinger og driftsmidler er ikke berørt av dette kravet.

 

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF tildeler totalt 7,6 mill. kr for hele perioden, hvorav inntil 2,2 mill. kr pr år i tre år og ca. 1 mill. kr i ett år.

Søknad om karrierestipend må omfatte:

  • lønn til prosjektleder (forskerstipend, inntil 4 år)
  • ett doktorgrads- eller postdoktorstipend til annen kandidat (inntil 3 år)

I tillegg kan det søkes om noe driftsmidler.

Satsene for doktorgrads- og postdoktorstipend følger Norges forskningsråds satser for tilsvarende stipend. Tildelingsbeløpet pr. stipend er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2017 er satsen til Norges forskningsråd på 1039 000 kr for doktorgrads- og postdoktorstipend. Satsen for forskerstipend følger Norges forskningsråds sats for postdoktorstipend. For 2018 vil satsene bli oppjustert (sannsynligvis med ca. 3 %) i henhold til statsbudsjettet som legges fram til høsten.

Dersom karrierestipendiaten får innvilget internasjonal støtte i løpet av sitt karrierestipend vil hun/han fortsatt få beholde de tildelte midlene fra Helse Sør-Øst RHF.

Navnet på doktorgrads- eller postdoktorkandidaten skal ikke oppgis i søknaden, men ved ev. tilslag om støtte skal navnet på kandidaten meldes inn til Helse Sør-Øst RHF rett etter at vedkommende er ansatt. Det kan ikke ansettes en doktorgrads- eller postdoktorkandidat med tidligere finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Se egne føringer for doktorgrads-  og postdoktorstipend.


Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av tildelingsperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om karrierestipend. Totalrammen for karrierestipendet kan da økes avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Jf. føringer for utenlandsstipend.

Utenlandsoppholdet må grunngis og være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

 

Forlengelse av karrierestipendet

Karrierestipendiaten kan søke om forlengelse i den ordinære søknadsprosessen når den første perioden har utløpt. Helse Sør-Øst RHF tildeler totalt sett maksimum 8 år karrierestipend pr. kandidat, uansett stillingsandel. 

 

Krav til søknader om karrierestipend for andre periode

Det stilles enkelte tilleggskrav til søknader om karrierestipend for andre periode utover ordinære krav til kvalitet og forventet nytte. Tildeling for andre periode er fortsatt forbeholdt yngre, fremragende forskere under 45 år (f. 1973 eller senere).

  • Prosjektleder må ha etablert en selvstendig forskningsgruppe.
  • Prosjektleder må dokumentere vitenskapelig produksjon på høyt internasjonalt nivå.
  • Prosjektleder må ha søkt forskningsmidler fra store internasjonale kilder. (Se forutsetninger for tildeling av fjerde år for første gangs karrierestipend.)  

Obligatoriske vedlegg for søknad om karrierestipend


Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.


CV

Kun prosjektleders CV skal vedlegges. 

Ev. lovbestemte permisjoner skal oppgis (f.eks. foreldrepermisjoner)

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk. 


Publikasjonsliste

Kun prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges. 

Kandidater som har hatt foreldrepermisjon i løpet av de siste fem årene kan utvide perioden for publikasjonslisten tilsvarende lengden på permisjonen(e). 

Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider


Etablering av egen forskningsgruppe

Ved søknad om førstegangs karrierestipend skal det vedlegges en plan for etablering av egen selvstendig forskningsgruppe. 

Ved søknad om andregangs karrierestipend skal det vedlegges beskrivelse/oversikt over egen forskningsgruppe. 

I tillegg anbefales det at søknaden vedlegges en støtteerklæring fra søkerinstitusjon hvor det fremgår hvilken betydning kandidatens kompetanse og etableringsplan har for institusjonens forskningsstrategi.

Vedlegget skal være på maks 1 side og skrives på engelsk. 


Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen

For denne søknadskategorien er det spesielt viktig med en redegjørelse av forskerkandidatens selvstendige forskningsprosjekt. 

Det må også gjøres rede for hvordan oppgavene for en doktorgrads- eller postdoktorstipendiat inngår i prosjektets helhet. 

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.

Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø

Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.