Postdoktorstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om postdoktorstipend 2018

Please scroll down for English text

Postdoktorkandidat

Helse Sør-Øst RHF tillater søknader om postdoktorstipend både med og uten navngitt postdoktorkandidat.

Postdoktorkandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden med unntak av eventuell forskningsopphold i utlandet. Ansettelse av kandidaten i en postdoktorstilling kan først skje etter godkjent disputas.

Ett og samme postdoktorstipend kan ikke deles av flere kandidater på samme tid.

Navngitt kandidat

Ved søknad med navngitt kandidat er postdoktorstipendet personlig og kan derfor ikke overføres til andre. Kandidatens vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt ved den faglige vurderingen.

Postdoktorkandidater må ha levert doktorgradsavhandlingen innen søknadsfristen. Dersom kandidaten ikke har disputert før søknadsfristen, må dokumentasjon på innlevert avhandling vedlegges søknaden.

Søknad uten navngitt kandidat

Ved tilslag om støtte til søknad uten navngitt kandidat, bør postdoktorstillingen fortrinnsvis utlyses åpent i henhold til helseforetakets praksis for ansettelser. Søkerinstitusjonen er ansvarlig for at det ansettes en kandidat med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse i stillingen. Det forutsettes at kandidaten ikke har hatt en postdoktorperiode med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF tidligere (jf. 2.3.). Navnet på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF rett etter ansettelse.

 

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst.

 

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler maks. ett postdoktorstipend á 3 årsverk pr kandidat.  Stipendet kan enten tas ut over 3 år i en 100 % stilling eller over 6 år i en 50 % stilling. Postdoktorstipendet kan gis i tillegg til en tidligere postdoktorperiode finansiert fra en annen kilde.

 

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for postdoktor-stipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2017 er satsen til Norges forskningsråd på 1 039 000 kr for doktorgradsstipend. Satsen for 2018 vil bli oppjustert (sannsynligvis med ca. 3 %) i henhold til statsbudsjettet som legges fram til høsten. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler.

 

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av postdoktorperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om postdoktorstipend. Totalrammen for et postdoktorstipend kan da økes avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Jf. føringer for utenlandsstipend.

Utenlandsoppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.


Obligatoriske vedlegg for søknad om postdoktorstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.  

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
Prosjektleders CV skal vedlegges. Dersom postdoktorkandidaten er navngitt i søknaden, skal også postdoktorkandidatens CV vedlegges.
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonslister
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Dersom postdoktorkandidaten er navngitt i søknaden, skal også postdoktorkandidatens publikasjonsliste vedlegges.
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend 


In English

Guidelines and mandatory attachments for applications for postdoctoral fellowships 2018

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Postdoctoral candidate

Helse Sør-Øst RHF accepts applications for postdoctoral fellowships with or without named postdoctoral candidates.

Postdoctoral candidates must be employed by and have his/her main work address at the applicant institution during the fellowship period. (Excemption: research term abroad.)

A single postdoctoral fellowship award cannot be shared by several candidates at the same time.

Applications with a named candidate
When applying with a named candidate, the postdoctoral fellowship is a personal award and is not transferable to others. The candidate's academic qualifications will be considered by the peer-review committees.
 
Postdoctoral candidates must have submitted their theses prior to the application deadline. If the candidate has not defended the thesis prior to the application deadline, a confirmation of submission of the thesis must accompany the application.

Applications without a named candidate
If an application for a postdoctoral fellowship without a named candidate is successful, the postdoctoral position should preferably be advertised openly in accordance with the health trust practices for such appointments. The applicant institution is responsible for employing a candidate with the required scientific qualifications. It is assumed that the candidate has not previously received a postdoctoral fellowship funded by Helse Sør-Øst RHF (ref. 2.3.). The name of the candidate should be reported to Helse Sør-Øst RHF after appointment. 


Principal investigator

The principal investigator must have a PhD/doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. 


Duration

Helse Sør-Øst RHF awards postdoctoral fellowships for up to 3 years (FTEs) per candidate. The grant may be set up as a 100% position for 3 years or as a 50% position for 6 years.

A postdoctoral fellowship may be awarded to a person having previously received funding for a similar position from a different source.


Funding

Helse Sør-Øst RHF awards lump sums as used by the Norwegian Research Council for postdoctoral fellowships. For 2017, the Norwegian Research Council has set the rate at 1 039 000 NOKs for postdoctoral grants, while the rates for 2018 will be revised (probably increased by approx. 3%) according to the state budget to be presented in the autumn. The lump sum includes salary costs, social and overhead costs as well as running costs. It is not possible to apply for additional running costs.


Research abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding to perform research abroad for 3-12 months per candidate. Applications for grants to study abroad can be included in the application for a postdoctoral fellowship. The total grant awarded is increased accordingly depending on the current rate and duration of the stay broad. See guidelines for overseas fellowships.

To be awarded a grant for performing research abroad, the stay must be vital to the research project and must take place in an internationally recognized research group. 


Mandatory attachments for applications for postdoctoral fellowships

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file.

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The font should be Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and figure legends, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. 

Attachments
Requirements
Format
CVs
The principal investigator's CV should be enclosed.


If a postdoctoral candidate is named in the application, the candidate's CV should be included.

Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
A list of publications for the principal investigator should be attached. If a postdoctoral candidate is named in the application, the candidate's list of publications should also be enclosed.
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Project description
Please view template for the project description.
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Invitation from an international research group 
If the application contains funding for overseas research, an invitation from the international research group should be included.

Cf. Guidelines for overseas fellowships.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.