Postdoktorstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om postdoktorstipend 2018

Postdoktorkandidat

Helse Sør-Øst RHF tillater søknader om postdoktorstipend både med og uten navngitt postdoktorkandidat.

Postdoktorkandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden med unntak av eventuell forskningsopphold i utlandet. Ansettelse av kandidaten i en postdoktorstilling kan først skje etter godkjent disputas.

Ett og samme postdoktorstipend kan ikke deles av flere kandidater på samme tid.

Navngitt kandidat

Ved søknad med navngitt kandidat er postdoktorstipendet personlig og kan derfor ikke overføres til andre. Kandidatens vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt ved den faglige vurderingen.

Postdoktorkandidater må ha levert doktorgradsavhandlingen innen søknadsfristen. Dersom kandidaten ikke har disputert før søknadsfristen, må dokumentasjon på innlevert avhandling vedlegges søknaden.

Søknad uten navngitt kandidat

Ved tilslag om støtte til søknad uten navngitt kandidat, bør postdoktorstillingen fortrinnsvis utlyses åpent i henhold til helseforetakets praksis for ansettelser. Søkerinstitusjonen er ansvarlig for at det ansettes en kandidat med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse i stillingen. Det forutsettes at kandidaten ikke har hatt en postdoktorperiode med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF tidligere (jf. 2.3.). Navnet på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF rett etter ansettelse.

 

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst.

 

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler maks. ett postdoktorstipend á 3 årsverk pr kandidat.  Stipendet kan enten tas ut over 3 år i en 100 % stilling eller over 6 år i en 50 % stilling. Postdoktorstipendet kan gis i tillegg til en tidligere postdoktorperiode finansiert fra en annen kilde.

 

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for postdoktor-stipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2017 er satsen til Norges forskningsråd på 1 039 000 kr for doktorgradsstipend. Satsen for 2018 vil bli oppjustert (sannsynligvis med ca. 3 %) i henhold til statsbudsjettet som legges fram til høsten. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler.

 

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF gir tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av postdoktorperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om postdoktorstipend. Totalrammen for et postdoktorstipend kan da økes avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Jf. føringer for utenlandsstipend.

Utenlandsoppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.


Obligatoriske vedlegg for søknad om postdoktorstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.  


CVer

Prosjektleders CV skal vedlegges. Dersom postdoktorkandidaten er navngitt i søknaden, skal også postdoktorkandidatens CV vedlegges.

Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.


Publikasjonslister

Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Dersom postdoktorkandidaten er navngitt i søknaden, skal også postdoktorkandidatens publikasjonsliste vedlegges.

Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.


Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.


Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø

Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.