Postdoktorstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om postdoktorstipend 2019

Please scroll down for English text

​Sammendrag

​Type støtte
​Postdoktorstipend
​Søknadsadgang
​Ansatte med doktorgrad og minst 20 % stilling i sønadsberettiget institusjon
​Tildelingsperiode
​3 år - 100 % eller 6 år - 50 %
​Tildelingsbeløp
​Årlig rundsum (1 095  000 kr. for 2019)
​Budsjettramme
​Antall tildelinger vil kunne bli vurdert opp mot antall tildelte doktorgradsstipend
​Senest mulig oppstartsdato
​1. desember 2019

Postdoktorkandidat

Helse Sør-Øst RHF tillater søknader om postdoktorstipend både med og uten navngitt postdoktorkandidat.

Postdoktorkandidaten skal være ansatt og ha sin hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet. Ansettelse av kandidaten i en postdoktorstilling kan først skje etter godkjent disputas.

Det kan søkes om postdoktorstipend til kandidater som tidligere har hatt postdoktorstipend finansiert fra andre kilder, men det er ikke anledning til å søke om postdoktorstipend til kandidater som tidligere har hatt postdoktor, forsker- eller karrierestipend finansiert av Helse Sør-Øst RHF.

Ett og samme postdoktorstipend kan ikke deles av flere kandidater på samme tid.

Søknad med navngitt kandidat

Ved søknad med navngitt kandidat er postdoktorstipendet personlig og kan derfor ikke overføres til andre. Kandidatens vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt under søknadsvurderingen.

Postdoktorkandidater må ha levert doktorgradsavhandlingen innen søknadsfristen. Dersom kandidaten ikke har disputert før søknadsfristen, må dokumentasjon på innlevert avhandling vedlegges søknaden.

Søknad uten navngitt kandidat

Ved tilslag om støtte til søknad uten navngitt kandidat, bør postdoktorstillingen fortrinnsvis utlyses åpent og i samsvar med helseforetakets praksis for rekruttering til vitenskapelige stillinger. Søkerinstitusjonen er ansvarlig for at det ansettes en kandidat med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse. Det forutsettes at kandidaten ikke har hatt en postdoktorperiode med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF tidligere (se pkt. varighet). Navn på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF rett etter ansettelse. 

 

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst i hele prosjektperioden.

Prosjektleder kan eventuelt være ansatt ved et annet helseforetak/ sykehus i Helse Sør-Øst enn søkerinstitusjonen. I slike tilfeller skal prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjon. 

 

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler maks. ett postdoktorstipend á 3 årsverk pr kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 3 år i en 100 % stilling eller 6 år i en 50 % stilling. 

 

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn satsen brukt av Norges forskningsråd for postdoktor-stipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter/indirekte kostnader og driftsmidler. For 2019 er satsen til Norges forskningsråd på 1 095 000 kr for postdoktorstipend. Det er ikke mulig å søke om ekstra driftsmidler.

 

Utenlandsopphold

Helse Sør-Øst RHF kan gi tilskudd til ett utenlandsopphold for 3-12 måneder pr. kandidat i løpet av postdoktorperioden. Søknad om støtte til utenlandsopphold kan inkluderes i søknad om postdoktorstipend. Totalrammen for et postdoktorstipend kan da økes tilsvarende aktuell sats og varighet for utenlandsoppholdet. Det er også mulig å søke om utenlandsstipend for kandidaten etter prosjektstart.

Utenlandsoppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og må skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Jf. føringer for utenlandsstipendObligatoriske vedlegg for søknad om postdoktorstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. CV/publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse og ev. invitasjon fra utenlandsk fagmiljø må også være engelsk.    

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer

Prosjektleders CV skal vedlegges. Dersom postdoktorkandidaten er navngitt i søknaden, skal også postdoktorkandidatens CV vedlegges.

Se forslag til mal for CV 

Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
Publikasjonslister
Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. Dersom postdoktorkandidaten er navngitt i søknaden, skal også postdoktorkandidatens publikasjonsliste vedlegges.
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Hvis utenlandsopphold er inkludert i søknaden, skal det også vedlegges en invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet. 

Jf. føringer for utenlandsstipend 
Invitasjonen skal skrives på engelsk. 
Dokumentasjon på innlevert avhandling
Hvis kandidaten ikke har disputert før søknadsfristen, skal det vedlegges dokumentasjon på innlevert avhandling. 

Samarbeidsavtale ekstern prosjektleder
Hvis prosjektleder er ansatt ved annen institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en samarbeidsavtale. Se mal

Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

Forankringsavtale
Hvis prosjektleder er ansatt ved Kreftregisteret, skal det vedlegges en forankringsavtale. Se mal 


In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary

Type of funding:
Postdoctoral fellowships
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds
Tildelingsperiode:
3 FTEs; either 3 years at 100% or 6 years at 50% employment
Tildelingsbeløp:
1 095 000 NOK a year (2019)
Expected number of grants awarded:

The number of grants awarded may be balanced towards the number of PhD fellowships

Latest possible start date:

December 1st 2019


Postdoctoral candidate

Helse Sør-Øst RHF accepts applications for postdoctoral fellowships with or without named postdoctoral candidates.

The candidate must be employed by and have his/her main work address at the applicant institution during the fellowship period (exemption:  any research term spent abroad). Appointment of the candidate in a postdoctoral position can only take place after approval of a PhD dissertation.

It is not possible to split a single postdoctoral fellowship among several candidates at the same time.

Applications with a named candidate

The postdoctoral fellowship is a personal award when the application contains a named candidate, thus, it is not transferable to others. Note that the peer-review committees will consider the academic qualifications of the candidate.

Postdoctoral candidates must have submitted their thesis prior to the application deadline. If the candidate has not completed his/her dissertation prior to the application deadline, a confirmation of submission of the PhD thesis must accompany the application.

Applications without a named candidate
If an application for a postdoctoral fellowship without a named candidate is successful, the postdoctoral position should preferably be advertised openly in accordance with the institution’s practices for such appointments. The applicant institution is responsible for employing a candidate with the required scientific qualifications. The candidate should not previously hold a postdoctoral fellowship funded by Helse Sør-Øst RHF (ref. Duration). The name of the candidate should be reported to Helse Sør-Øst RHF after appointment.  


Principal investigator

The principal investigator must have a PhD/doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission. 

A principal investigator may be employed by a hospital / private, ideal hospital in health region other than the applicant institution. If this is the case, the rights and responsibilities of the principal investigator in relation to the project should be specified in a separate written agreement between the institutions involved.Duration

Helse Sør-Øst RHF awards postdoctoral fellowships for up to 3 years (FTEs) per candidate. The grant may be set up as a 100% position for 3 years or as a 50% position for 6 years.


Funding

Helse Sør-Øst RHF awards lump sums as used by the Norwegian Research Council for postdoctoral fellowships. The lump sum includes salary and social costs as well as running costs. It is not possible to apply for additional running costs.


Research abroad

Helse Sør-Øst RHF provides funding for one research term abroad for 3-12 months per candidate. Applications for grants to perform research abroad can be included in the application for a postdoctoral fellowship. The total grant awarded is increased accordingly depending on the current rate and duration of the stay abroad. It is also possible to apply for a grant to study abroad after project start.

It is imperative that the research term abroad must bring value to the research project, and it should take place in an internationally recognized research environment. See guidelines for overseas fellowships.Mandatory attachments for applications for postdoctoral fellowships

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file.

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 pt / Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. 

Attachments
Requirements
Format
CVs

Enclose the CV of the principal investigator.

Applications with a named postdoctoral candidate should also include the CV of the candidate. See template example for CV 

Each CV should be maximum 2 pages and written in English.
List of publications
Enclose the list of publications for the principal investigator. If the application includes a named postdoctoral candidate, please also attach the candidate's list of publications.
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Project description
Please view template for the project description.
The project description should be written in English. It should be max. 10 pages including figures, tables and list of references.
Invitation from an international research group 
If the application contains funding for overseas research, an invitation from the international research group should be included.

Cf. Guidelines for overseas fellowships.
The invitation should be written in English
Documentation of thesis submission
If the dissertation has not been completed before the application deadline, please enclose documentation of thesis submission.

Collaboration agreement- external principal investigator
Enclose a written agreement between the institutions involved, if an institution in the region other than the applicant institution employs the principal investigator. See template 

Confirmation of transfer of principal investigator responsibility
If a principal investigator turns 70 during the project period, a written confirmation from the applicant institution must be submitted stating that responsibilities as principal investigator will be transferred to another researcher when this occurs.

Agreement of commitment
If the principal investigator is employed by the Norwegian cancer registry, please attached an agreement of commitment, see template 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.