Strategisk utlysning

Midler til kvalitetsforbedringsprosjekter med forskningstilnærming innen somatikk/rus og somatikk/psykisk helse

Med referanse til sak 119-2017 «Fordeling av forskningsmidler for 2018» til styret i Helse Sør-Øst RHF, er det foreslått en avsetning på inntil 3.0 millioner kroner til styrking av prosjekter målrettet mot systematisk innhenting av ny kunnskap av stor betydning for kvalitetsforbedring av tjenesten. 

Det lyses med dette ut midler til støtte for prosjekter som legger en forskningsbasert tilnærming til grunn for kvalitetsforbedring av helsetjenester til pasienter med somatiske lidelser og langvarige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblematikk.

Det er kjent at somatiske helseproblemer bidrar til økt sykelighet og redusert livslengde hos pasienter med rusmiddelavhengighet, og samtidig har en andel av pasientene som innlegges på somatiske sykehusavdelinger en underliggende rusmiddelproblematikk. Videre er det et mål at helsetjenesten skal etablere prosedyrer og rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling får behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende at pasienter som behandles for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Prioriteringen av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er uttrykt som ett av tre overordnede styringsmål for spesialisthelsetjenesten i Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene for 2018.

Prosjektmidlene lyses ut til prosjekter innrettet mot kvalitetsforbedring med et overordnet mål om å undersøke hvordan samsykelighet påvirker behandlingsutfall. Det forutsettes at prosjektene gjennomføres med en forskningsbasert tilnærming slik at de kan bygge ny kunnskap med mulighet for direkte betydning for kvaliteten av tjenesten på kort sikt slik som: 1) å utvikle og utprøve prosedyrer, verktøy og/eller rutiner som er egnet til å fremme at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling får behandling for somatiske lidelser, eller 2) å utvikle og utprøve prosedyrer, verktøy og/eller rutiner som er egnet til å fremme at pasienter som er innlagt for somatiske lidelser får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Søknadsfrist er satt til 1. oktober 2018 kl. 16:00.


Søknaden sendes til Helse Sør-Øst RHF som vedlegg til e-post med følgende adresse: forskningsmidler@helse-sorost.no


Særskilte føringer for utlysningen

Utlysningen er åpen for søknader fra helseforetak/sykehus og private institusjoner med søknadsadgang til regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst. Det kan kun sendes inn inntil to søknader fra hver institusjon, og søknadene skal forankres i institusjonens klinikkledelse. Bekreftelse på forankring skal vedlegges søknaden ved innsendelse.

Det lyses ut prosjektmidler til aktiviteter som er sentrale for gjennomføringen av prosjektet.  Midlene kan disponeres som støtte til prosjektkoordinator og annet støttepersonell samt tilskudd til driftsmidler, særskilte kompetansebyggingstiltak for deltakere i prosjektet o.l. Prosjekter dekket av denne utlysningen skal ikke innrettes mot utdanningsstillinger, og det er derfor ikke mulig å søke om midler til doktorgradsstipend i denne utlysningen.

Tildelingen er begrenset oppad til 1.5 millioner kroner per år per prosjekt, og det kan søkes om støtte til prosjekter med varighet i maksimalt 3 år.  Midlene vil tildeles prosjektene i 2018 med tanke på oppstart før 1. juni 2019. Prosjektleder skal være ansatt ved søkerinstitusjonen, dvs. at man ikke kan opptre som ekstern prosjektleder for denne utlysningen (jfr.  føringer for regionale forskningsmidler).

NB! Tildeling av slike strategiske midler holdes utenfor ordinær kvote for forskningsmidler i Helse Sør-Øst.

Den strategiske satsingen vil bli evaluert etter endt finansieringsperiode.


Evaluering

Vurdering av søknader om prosjektmidler vil følge kriterier for kvalitet og forventet nytteverdi (jfr. vurderingskriterier for regionale forskningsmidler). Kvalitet vil bli evaluert med hovedvekt på realisering og gjennomføring av prosjektet, mens vurdering av forventet nytteverdi vil ta utgangspunkt i definert behov for kvalitetsforbedring og et styrket kunnskapsgrunnlag, omfang av forbedringen og muligheter for implementering på kort sikt. Det vil bli nedsatt en egen komité for vurdering av søknadene som i tillegg vil vurdere strategiske/regionale forutsetninger for tildelingen.

Prosjekter med samarbeid på tvers av helseforetak/sykehus vil bli vektlagt under søknadsevalueringen. Det vil bli tildelt forskningsmidler til 1-3 prosjekter i denne utlysningen. 


Søknadens innhold


Søknaden skal gjøre rede for hvordan de omsøkte midlene skal benyttes, og hvordan dette relaterer til utlysningens fokus på kvalitetsforbedring av spesialisthelsetjenesten. Prosjektets forskningstilnærming skal beskrives. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende elementer

  • Introduksjon med framstilling av problemstillinger og fagfeltets/tjenestens status
  • Beskrivelse av behov. Gi en kort oversikt over forventet nytte av prosjektet for pasientbehandlingen, helsetjenesten og/eller helsetjenestens organisasjon og kvalitet. Beskriv hvordan resultatene vil komme til nytte for brukerne i et kort tidsperspektiv.
  • Hypoteser, mål og milepæler med forventede resultater
  • Prosjektmetodikk
  • Prosjektdeltakere og organisasjon. Gi en kort presentasjon av prosjektets samarbeidspartnere og deres roller.
  • Budsjett. Oversikt over prosjektets økonomi og hvordan de omsøkte forskningsmidlene vil bli brukt.
  • Plan for implementering eller overføring av resultater fra forskningsprosjektet til praksis i en realistisk tidsramme. Beskriv eventuelle avhengigheter til andre områder som vil bidra til implementering.
  • Brukerinvolvering

Formatkrav: Prosjektbeskrivelse kan skrives på norsk eller engelsk, maksimalt 8 sider. Anbefalt skrifttype: Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger, for referanser og tabeller kan 9 pkt font benyttes. Søknaden skal også inneholde CV og publikasjonsliste for prosjektleder, maksimalt 5 sider.


Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål til utlysningen kan rettes til: forskningsmidler@helse-sorost.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.