Utenlandsstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om utenlandsstipend 2018

Please scroll down for English text

Varighet og finansiering

Helse Sør-Øst RHF tildeler ett utenlandsstipend for 3-12 måneder pr. stipendperiode (doktorgrads-, postdoktor, karriere- og forskerstipend) for en kandidat.

Satsene for utenlandsstipend er ment å dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land.

Kandidater som har barn under 16 år, og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer, kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i prosjektbeskrivelsen. Familie er definert som stipendiat med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn.

Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av annet stipend/prosjekt eller arbeidsgiver. 

Obligatoriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Skrifttypen skal være tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanseliste og ev. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes.

Merk!  Alle vedlegg må også være på engelsk.  

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges. 
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
PublikasjonslisterPublikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonsliste for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges.
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal oppdateres og skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Begrunnelse for oppholdet
 • Relasjon til hovedprosjektet
 • Faglige mål- og innhold for oppholdet
 • Merverdi av oppholdet for stipendiaten
 • Kompetanseutvikling
 • Betydning for forskningsmiljøet
 • Begrunnelse for valg av oppholdssted, utenlandsk samarbeidspartner
Begrunnelsen skal skrives på engelskDen skal være på maks. 1-2 sider.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges. 


In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Duration and Funding

Helse Sør-Øst RHF awards one overseas grant for 3-12 months per fellowship period (PhD, postdoctoral, researcher and career fellowship).

The rates for overseas research grants cover documented establishment costs and additional expenses incurred by research abroad. The application may also include travel expenses (cheapest mode of travel). Helse Sør-Øst RHF will grant funding for one return travel to maximum two destinations, given that the research term is conducted in two different countries.

Candidates who have children under the age of 16, and who will not be accompanied by their children and spouse / partner may apply for funding of several shorter stays and return travels. The need for a flexible solution must be justified in the project description. Family is defined as a research fellow with partner and any children.

Salaries during the stay abroad must be covered by an ordinary fellowship or by the candidate's employer. 

Mandatory attachments for application for overseas grants as part of on-going projects

All documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered.

The font should be Arial 11 point/Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and figure legends, a 9 pt font may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. 

Attachment
Requirements
Format
CVs
The principal investigator's CV should be enclosed. In addition, the CV for the PhD or postdoctoral candidate should be attached. 
Each CV should be maximum 2 pages and written in English. 
Lists of publication
List of publications should be included for the principal investigator and the PhD or postdoctoral candidate should be enclosed.
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Project description
Please view template for the project description.
An updated version of the project description should be attached. It should be written in English and be maximum. 10 pages including figures, tables and list of references.
Reason for the stay
 • Relation to the main project
 • Professional goals and content for your stay
 • Added value of the stay for the fellow
 • Professional development
 • Importance of the research environment
 • Reasons for the choice of place of residence, partnership
The rationale should be written in English.

Maximum. 1-2 pages 


Invitation from an international research group
An invitation from the international research group should be included.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.