Utenlandsstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om utenlandsstipend 2018

Helse Sør-Øst RHF ønsker å stimulere yngre forskere til å inkludere et forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon i deler av sin prosjektperiode. Fra og med 2017 er det av den grunn innført to søknadsfrister i året for søknader om utenlandsstipend.

 

Tildeling av utenlandsstipend

Utenlandsstipend skal bidra til kompetanseheving og internasjonalisering av norsk forskning. Oppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Det tildeles midler til forskningsopphold i utlandet på to ulike måter:

  • Utenlandsstipend som del av nytt forskningsprosjekt

Utenlandsstipend kan gis som del av et forskningsprosjekt. I søknader om doktor-, postdoktor-, forsker-, karrierestipend eller åpen prosjektstøtte kan det legges inn ett utenlandsopphold pr. kandidat. Totalrammen for forskningsprosjektet økes da avhengig av aktuell sats og varighet for utenlandsstipendet.

  • Utenlandsstipend som del av pågående forskningsprosjekt  

Ved søknad om utenlandsstipend knyttet til pågående forskningsprosjekt skal det benyttes et særskilt søknadsskjema tilpasset søknadskategorien. Stipendet gis til doktorgrads-, postdoktor-, forsker-og karrierestipendiater med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF eller søkerinstitusjonen.

Ved søknad om utenlandsstipend for igangsatte prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF, skal prosjektleder for søknaden være den samme som for prosjektet stipendiaten er knyttet til. Prosjektnummeret for det pågående prosjektet skal da oppgis i prosjektbeskrivelsen.  

 

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst.

Ved søknad om utenlandsstipend for forsker- eller karrierestipendiat må kandidaten selv stå om prosjektleder.

 

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler ett utenlandsstipend for 3-12 måneder pr. stipendperiode (doktorgrads-, postdoktor-, forsker- og karrierestipend) for en kandidat.

 

Finansiering

Satsene for utenlandsstipend skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land.

Kandidater som har barn under 16 år, og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i prosjektbeskrivelsen. Familie er definert som stipendiat med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn.

Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av stipend eller arbeidsgiver.

 

Vurdering av søknader om utenlandsstipend som del av pågående forskningsprosjekt

Søknader om slike utenlandsstipend vil bli vurdert av en egen komité, siden disse prosjektene allerede er kvalitetssikret. Dette vil gi betydelig kortere behandlingstid for disse søknadene.

Obligatoriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.  


CVer

Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges. 

Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.


Publikasjonslister

Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonsliste for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges.

Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.


Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være påmaks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.


Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø

Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges. 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.