Utenlandsstipend

Føringer og obligatoriske vedlegg til søknad om utenlandsstipend

Please scroll down for English text

​Sammendrag
​Type støtte
​Utenlandsstipend
​Søknadsadgang
​Ansatte med doktorgrad og  minst 20 % stilling i søknadsberettiget institusjon 
​Tildelingsperiode
​3 - 12 mnd
​Tildelingsbeløp
​Avhnger av aktuell sats og varighet
​Senest mulig oppstartsdato 
​1. desember 2019

Helse Sør-Øst RHF ønsker å stimulere yngre forskere til å inkludere et forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon i deler av sin prosjektperiode. Det er av den grunn innført to søknadsfrister i året for søknader om utenlandsstipend.

Tildeling av utenlandsstipend

Utenlandsstipend skal bidra til kompetanseheving og internasjonalisering av norsk forskning. Oppholdet må være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet og skje i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø.

Det tildeles midler til forskningsopphold i utlandet på to ulike måter:

 • Utenlandsstipend som del av nytt forskningsprosjekt

Utenlandsstipend kan gis som del av et forskningsprosjekt. I søknader om doktor-, postdoktor-, forsker-, karrierestipend eller åpen prosjektstøtte kan det legges inn utenlandsopphold. Totalrammen for forskningsprosjektet økes da tilsvarende aktuell sats og varighet for utenlandsstipendet.

 • Utenlandsstipend som del av pågående forskningsprosjekt  

Se utlysning av utenlandsstipend som del av pågående forskningsprosjekt

Ved søknad om utenlandsstipend knyttet til pågående forskningsprosjekt skal det benyttes et eget søknadsskjema tilpasset søknadskategorien. Stipendet kan gis til doktorgrads-, postdoktor-, forsker- og karrierestipendiater med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF eller søkerinstitusjonen.

Ved søknad om utenlandsstipend for pågående prosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF, skal prosjektleder for søknaden være den samme som for prosjektet kandidaten er knyttet til. Prosjektnummeret for dette prosjektet skal da oppgis i prosjektbeskrivelsen.  


Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak/ søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden.

Ved søknad om utenlandsstipend for forsker- eller karrierestipendiat må kandidaten selv stå om prosjektleder. 


Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler ett utenlandsstipend for 3-12 måneder pr. stipendperiode (doktorgrads-, postdoktor-, forsker- og karrierestipend) for en kandidat. 


Finansiering

Satsene for utenlandsstipend skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land.

Kandidater som har barn under 16 år og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av stipend eller arbeidsgiver. 


Vurdering av søknader om utenlandsstipend som del av pågående forskningsprosjekt

Søknader om utenlandsstipend som del av pågående forskningsprosjekt vil bli vurdert av en egen komité siden disse prosjektene allerede er kvalitetssikret. Dette vil gi kortere behandlingstid for disse søknadene.

Obligatoriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil. 

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Skrifttypen skal være tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanseliste og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk!  Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.  

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges ved søknad om utenlandsstipend til pågående forskningsprosjekter.
Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
PublikasjonslisterPublikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonsliste for ev. doktor- eller postdoktorkandidat vedlegges ved søknad om utenlandsstipend til pågående forskningsprosjekter. 
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.
Prosjektbeskrivelse
Se mal for prosjektbeskrivelsen
Prosjektbeskrivelsen skal  skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.

Prosjektbeskrivelsen skal oppdateres dersom det er sønad om utenlandsstipend til pågående forskningsprosjekter
Begrunnelse for oppholdet
 • Relasjon til hovedprosjektet
 • Faglige mål- og innhold for oppholdet
 • Merverdi av oppholdet for stipendiaten
 • Kompetanseutvikling
 • Betydning for forskningsmiljøet
 • Begrunnelse for valg av oppholdssted, utenlandsk samarbeidspartner
Begrunnelsen skal skrives på engelskDen skal være på maks. 1-2 sider.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø
Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges. 
Invitasjonen skal skrives på engelsk. 


In English

In case of any discrepancies between the Norwegian and English versions, the Norwegian version shall take precedence.

Summary

Type of funding:
Overseas fellowship
Application access:
Researchers with a doctoral degree and at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds 
Duration:
3 - 12 months
Award sum:
Depending on the current rate and duration 
Latest possible start date:
December 1st 2019

Helse Sør-Øst RHF wishes to encourage young researchers to include a research term at a foreign institution during their project period. There are two separate application deadlines for this category annually.

Requirements

It is imperative that the research term abroad brings value to the research project, and it should take place in an internationally recognized research environment.

Funding of a research period abroad is granted in two ways: 

a) Overseas fellowship as part of a new research project

The overseas fellowship may be awarded as part of a research project. In an application for fellowships or Open project support, one overseas fellowship may be included per candidate. The total funds granted for the research project are consequently increased depending on current rate and duration for the stay. 

b) Overseas fellowships as part of an on-going research project

See call for research funding for overseas grant here

The grant may also be awarded to candidates who have started a fellowship funded by Helse Sør-Øst RHF or the applicant institution. In such cases, a separate application form for overseas stipends affiliated with on-going research projects should be submitted.

The principal investigator of the research project and for the overseas fellowship application should be the same, and the project number for the research project must be referred to in the project description.

Principal investigator

The principal investigator must have a doctoral degree and should hold at least 20% employment at the applicant institution by the time of submission.

For overseas fellowship applications for a research fellow, the candidate him-/herself must be principal investigator. Duration

Helse Sør-Øst RHF awards one overseas grant for 3-12 months per fellowship period (PhD, postdoctoral and research/career fellowship).Funding

The rates for overseas research grants cover documented costs and additional expenses incurred by a research term abroad. The application may include travel expenses (cheapest mode of travel). Helse Sør-Øst RHF provides funding for one return ticket for up to two destinations, given that the research term is conducted in two different countries.

Candidates who have children under the age of 16, and who will not be accompanied by their family, may apply for funding of several shorter stays and returns. The need for a flexible solution must be justified in the project description. A family is defined as a research fellow with partner/spouse and children.

Salaries during the stay abroad must be covered by an ordinary fellowship or by the candidate's employer.


Evaluation of applications for overseas fellowships - ongoing projects

Applications for overseas fellowships for candidates affiliated with on-going research projects are evaluated by a separate committee as these projects have already been reviewed and funded. The turn-over for this procedure is shorter as a consequence.


Mandatory attachments for applications for overseas fellowshipsAll documents must be converted to PDF format before uploading in eSøknad. The project description is uploaded as a separate PDF file, while all other attachments must be merged in a single PDF file. 

Submit the requested attachments only. Additional attachments will not be considered by the peer-review committees.

The recommended font is Arial 11 point/Times New Roman 12 pt or similar, single spacing, min. 2 cm margins. For references and tables, 9 pt may be used. 

Note! The application and all uploaded attachments must be completed in English. 

Attachment
Requirements
Format
CVs

Enclose the CV of the principal investigator.

In addition, the CV for the PhD or postdoctoral candidate should be attached. 

Each CV should be maximum 2 pages and written in English. 

List of publications
List of publications should be included for the principal investigator and the PhD or postdoctoral candidate should be enclosed.
Each list must contain relevant publications from the last five years and should not exceed 3 pages
Project description
Please view template for the project description.

An updated version of the project description should be attached. It should be written in English and be maximum. 10 pages including figures, tables and list of references.

Reason for the stay
 • State the relation of the research term to the main project
 • Professional goals and scientific content
 • Added valueand professional developement for the candidate
 • Importance of the research environment
 • Reasons for the choice of location
The rationale should be written in English.

Maximum. 1-2 pages 


Invitation from an international research group
An invitation from the international research group should be included.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.