Utlysning av regionale forskningsnettverk

Helse Sør-Øst RHF utlyser strategiske forskningsmidler til 2-4 regionale forskningsnettverk.

Søknadsfrist var tirsdag 5. september 2017 kl. 16.00

Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang. Nettverksleder må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele nettverksperioden.

Forskningsmidler tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes forskningsnettverket, som må ha oppstart før 1. desember 2018.

Øvre aldersgrense for nettverksleder

Personer over 70 år (f. 1947 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men de kan gjerne bidra som samarbeidspartnere. Hvis nettverksleder fyller 70 år i løpet av nettverksperioden, må det vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at lederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

 

Definisjon og formål

Et regionalt forskningsnettverk er et strategisk virkemiddel for å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av et avgrenset forskningsområde i regionen utover det som kan oppnås av ett enkelt forskningsmiljø alene.

Det er ønskelig at det regionale nettverket omfatter ulike profesjoner i et tverrfaglig samarbeid.

 

Krav

Nettverket skal bestå av aktivt deltagende forskningsmiljøer ved tre eller flere helseforetak/sykehus i regionen, hvorav minst to av miljøene må være ved ikke-universitetssykehus.

Kjernen og hovedtyngden av nettverket må befinne seg i Helse Sør-Øst. Nettverket bør også samarbeide med universiteter/høgskoler i regionen, samt andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å knytte til seg nødvendig kompetanse.

Se utfyllende føringer for regionale forskningsnettverk

 

Brukermedvirkning i nettverket

Nettverksleder skal i nettverksbeskrivelsen redegjøre for plan for brukermedvirkning, og/eller i hvilken grad brukere allerede er involvert i nettverksstrukturen.

 

Søknadsvurdering

Vurdering av søknader om strategiske forskningsmidler følger kriterier og vurderingsprosess som i den ordinære utlysningen av forskningsmidler i Helse Sør-Øst. Det vil i tillegg bli lagt vekt på søknadskategoriens strategiske formål.

 

eSøknad


 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.