Utlysning av strategiske forskningsmidler

Strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehusene – utlysning av doktorgradsstipend 


Søknader om regionale forskningsmidler fra ikke-universitetssykehusene i helseregionen har gjennomgående hatt noe lavere tildelingsandel enn søknader fra universitetssykehusene. Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å styrke forskning ved ikke-universitetssykehusene, og det ble i 2016 avsatt 6,0 mill. kroner til dette formålet (jfr. styresak nr. 085-2015) som et tidsavgrenset tiltak. I løpet av våren 2016 ble det gjennomført en utlysning av Strategisk forskerstipend med søknadsadgang for regionens seks store ikke-universitetssykehus.

Tiltaket følges nå opp med en utlysning av 3 millioner kroner i strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehusene og private, ideelle sykehus til 6 doktorgradsprosjekter med oppstart i 2018. Den strategiske satsingen vil bli evaluert etter endt finansieringsperiode.  

Søknader som ikke oppnår tildeling av strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehusene, vil inngå i den ordinære vurderingsprosessen for søknader om regionale forskningsmidler. 

Hvem kan søke

Årets utlysning er åpen for søknader fra samtlige ikke-universitetssykehus og private, ideelle sykehus i regionen, dvs.:

  • Sunnaas sykehus HF
  • Sykehuset Innlandet HF
  • Sykehuset Telemark HF
  • Sykehuset Østfold HF
  • Sykehuset i Vestfold HF
  • Sørlandet sykehus HF
  • Vestre Viken HF
  • Betanien Hospital
  • Diakonhjemmet Sykehus
  • Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Martina Hansens Hospital
  • Revmatismesykehuset

 

Det kan kun sendes inn inntil to søknader fra hver institusjon. Søkere som velger å sende inn søknad i denne kategorien, kan ikke samtidig sende inn likelydende søknad om ordinært PhD-prosjekt.

Prosjektleder må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden. 

 

Særskilte føringer for kategorien

Det kan søkes om midler til en 50 % stipendiatstilling, PhD, over 6 år. Stipendiatstillingen kan kun kombineres med en annen stilling i klinikk ved samme institusjon. Satsen for doktorgradsstipendet følger Norges forskningsråds sats for samme periode. Tildelingsbeløpet er en rundsumsbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2017 utgjør rundsumsbevilgningen 1 004 000 kr per årsverk, og det vil mao tildeles 502 000 kr årlig per prosjekt.  

Støttebrev med prioritering

Søknadene skal vedlegges støttebrev fra institusjonene med forankring i ledelsen. I brevet skal det gjøres rede for prioritering av søknaden med referanse i institusjonens egen forskningsstrategi og prioritering av fagområder. Det skal også begrunnes hvorfor det foreslåtte prosjektet vil bidra til styrking av forskning i henhold til søknadskategorien strategiske innretning. Se foreslått mal for støttebrev.

Utenlandsopphold

Det kan søkes om utenlandsopphold for stipender gitt i denne søknadskategorien.

NB! Tildeling av strategiske forskningsmidler holdes utenfor ordinær kvote for forskningsmidler i Helse Sør-Øst.

Søknadsvurdering

Vurdering av søknader om Strategiske forskningsmidler følger kriterier og vurderingsprosess som i den ordinære utlysningen av forskningsmidler i Helse Sør-Øst. Det vil i tillegg bli lagt vekt på søknadskategoriens strategiske formål, og det legges opp til en bred fordeling mellom institusjonene i helseregionen under forutsetning av søknader med høy kvalitet.

Søknad


Søknadsfrist var 5. september 2017 kl. 16.00


Søknadskategorien følger ellers ordinære føringer og kriterier for søknader om regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF.
Brukermedvirkning i helseforskning


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.