Utlysning av forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2021

Styret i Helse Sør-Øst RHF ønsker å videreføre styrkingen av forskningen ved ikke-universitetssykehusene (jf. styresak 040-2020). Helse Sør-Øst RHF utlyser derfor inntil 6 mill. kr til helseforskning ved ikke-universitetssykehusene i regionen.

Sammendrag
SøknadsadgangAnsatte med doktorgrad og minst 20 % stilling ved ikke-universitetssykehus eller privat, ideell søknadsberettiget institusjon i regionen
Type støtteVitenskapelige stillinger eller driftsmidler
TildelingsrammeFinansiering av 50 % vitenskapelig stilling for inntil 6 år eller driftsmidler (maks 600 000 kr per år) for inntil 3 år
UtlysningspottInntil 6 mill. kroner
Senest mulig oppstartsdato1. desember 2021
SøknadsbegrensningInntil 2 søknader per søkerinstitusjon

Søknadsfrist er torsdag 1. oktober 2020 kl. 16.00.

Det kan kun sendes inn inntil to søknader fra hver institusjon.

 

Prosjektleder

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved et ikke-universitetssykehus eller en privat, ideell søknadsberettiget institusjon i Helse Sør-Øst på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. Se oversikt over hvilke helseforetak/sykehus som kan søke her.

Dersom søknaden gjelder støtte til forskerstipend, må kandidaten selv stå som prosjektleder for søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at utlysningen er åpen for ulike profesjoner tilknyttet søkerinstitusjonene (lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog osv.).

 

Finansiering og varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler forskningsmidlene øremerket prosjektet. Det tildeles inntil 600 000 kr per år, der midlene enten kan benyttes for finansiering av en 50 % vitenskapelig stilling (doktorgradsstipendiat, postdoktor eller forsker) eller driftsmidler til forskningsprosjektet. Budsjettperioden er fleksibel og kan strekke seg over en tidsperiode på inntil 3 år for søknader om kun driftsmidler og inntil 6 år for søknader om vitenskapelige stillinger. Aktuelle kostnadselementer for drift er forskningsmateriell, innkjøp av forskningstjenester og rekrutteringskostnader ved pasientinklusjon.  

Merk at de samme føringene for vitenskapelige stillinger gjelder i denne utlysningen som for andre regionale midler. Dette gjelder også føringer for driftsmidler og benyttelse av disse.  

Det skal ikke oppgis navn på doktorgrads- og postdoktorkandidater i søknadene.   

 

Søknadsvurdering

Vurdering av søknader om strategiske forskningsmidler baseres på de samme kriteriene for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi som i den ordinære utlysningen. I tillegg kan strategisk betydning for tjenesten bli tillagt vekt.


Søknadsskjema og klassifisering av forskningsprosjektet

Søknadene skal sendes inn elektronisk via den nettbaserte løsningen eSøknad (tilgjengeliggjøres innen 1. juli)

I eSøknad skal søknaden klassifiseres av søker i en av følgende faggrupper:

  • Klinisk somatisk forskning, inkl. pasientrettet translasjonsforskning
  • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus/avhengighet
  • Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenester m.m.
  • Biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv*

*Faggruppen inkluderer forskning på molekylære, cellulære og biokjemiske sykdomsmekanismer, samt metodeutvikling innen alle fagområder inkludert psykisk helse og rus/avhengighet.


Brukermedvirkning i forskningsprosjektene

I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Plan for brukermedvirkning inngår i søknadsvurderingen. Det vises til RHF-enes veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten.


Ofte stilte spørsmål

Under ofte stilte spørsmål  finnes svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler.

Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no.

Ta eventuelt kontakt med:

Randi Vad (tlf. 936 18 028): Føringer for alle kategorier
Berit Merete Øien (tlf. 974 00 284): Spørsmål om eSøknad og føringer for alle kategorier


Obligatoriske vedlegg for søknader

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk. 

VedleggKravFormatkrav
CV

Kun prosjektleders CV skal vedlegges

Mal for CV: PDF  Word

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
PublikasjonslisteKun prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges

Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner og skal ikke overstige 3 sider.

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen:
PDF  Word

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Erklæring fra søkerinstitusjonen med begrunnelse for støtte av prosjekt

Det er viktig at begrunnelsen viser til forankring i helseforetakets forskningsstrategi og utvalgte satsningsområder der dette er relevant. Søkerinstitusjonen må selv legge til rette for en satsning innenfor fagområdet gjennom etablering av nødvendig forskningsinfrastruktur, bevilgning av forskningstid etc.

Se mal: Word

Dette vedlegget kan skrives på norsk.

 

 


Personvernerklæring


Kontaktinformasjon

Forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF kan kontaktes på e-postadressen forskningsmidler(a)helse-sorost.no

 

Fant du det du lette etter?