Utlysning av forskningsmidler til ikke-universitetssykehus for 2022

Styret i Helse Sør-Øst RHF ønsker å videreføre den strategiske avsetningen av forskningsmidler til styrking av forskningen ved ikke-universitetssykehusene (jf. styresak 025-2021). Helse Sør-Øst RHF utlyser derfor ca. 3,5 mill. kr til helseforskning ved ikke-universitetssykehusene i regionen.

Sammendrag
SøknadsadgangAnsatte med doktorgrad og minst 50 % stilling ved ikke-universitetssykehus eller privat, ideell søknadsberettiget institusjon i regionen
Type støtteVitenskapelig stilling eller driftsmidler
TildelingsrammeFinansiering av 50 % vitenskapelig stilling for inntil 6 år eller driftsmidler (maks 600 000 kr per år) for inntil 3 år
Utlysningspott
Ca. 3,5 mill. kroner (ca 21 mill. kr samlet sett for hele prosjektperioden)
Senest mulig oppstartsdato1. desember 2022
SøknadsbegrensningInntil 2 søknader per søkerinstitusjon

Søknadsfrist var torsdag 20. mai 2021 kl. 16.00 (utløpt)

Det kan kun sendes inn inntil to søknader fra hver institusjon.

 

Hvem kan søke om strategiske forskningsmidler?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, dvs. et ikke-universitetssykehus eller privat, ideell søknadsberettiget institusjon i regionen. Søknadene skal vedlegges en støtteerklæring fra søkerinstitusjonen. Se oversikt over hvilke helseforetak/sykehus som kan søke her.

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 50 % stilling ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet og i hele prosjektperioden. Dersom søknaden gjelder støtte til forskerstipend, må kandidaten selv stå som prosjektleder for søknaden.

En prosjektleder som allerede har et pågående prosjekt finansiert av strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus fra Helse Sør-Øst RHF kan ikke oppnå en ny tildeling i denne utlysningen.
 
Det gjøres oppmerksom på at utlysningen er åpen for ulike profesjoner tilknyttet søkerinstitusjonene (lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog osv.).
 
Øvre aldersgrense for prosjektleder
Personer over 70 år (f. 1951 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men kan delta i prosjektet. Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søknaden vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen når dette inntreffer. Benytt mal for slik bekreftelse

 

Finansiering og varighet

Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes forskningsprosjektet, som må ha oppstart før 1. desember 2022. 

Det tildeles inntil 600 000 kr per år for hvert forskningsprosjekt, der midlene enten kan benyttes for finansiering av en 50 % vitenskapelig stilling (doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstipend) eller kun driftsmidler. Det skal ikke oppgis navn på doktorgrads- og postdoktorkandidater i søknadene.

Prosjektperioden kan være på inntil 3 år for søknader om kun driftsmidler og inntil 6 år for søknader om vitenskapelige stillinger. Aktuelle kostnadselementer for drift er f.eks. forskningsmateriell, innkjøp av forskningstjenester eller rekrutteringskostnader ved pasientinklusjon.

Merk at de samme føringene for vitenskapelige stillinger gjelder i denne utlysningen som for andre regionale forskningsmidler. Dette gjelder også føringer for driftsmidler og benyttelse av disse.


Søknadsskjema og klassifisering av forskningsprosjektet

Søknadene skal sendes inn elektronisk via den nettbaserte løsningen eSøknad

I eSøknad skal søknaden klassifiseres av søker i en av følgende faggrupper:

  • Klinisk somatisk forskning, inkl. pasientrettet translasjonsforskning
  • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus/avhengighet
  • Forskning innen folkehelse, epidemiologi, helsetjenester m.m.
  • Biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv*

*Faggruppen inkluderer forskning på molekylære, cellulære og biokjemiske sykdomsmekanismer, samt metodeutvikling innen alle fagområder inkludert psykisk helse og rus/avhengighet.


Brukermedvirkning i forskningsprosjektene

I prosjektbeskrivelsen skal det redegjøres for i hvilken grad brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Plan for brukermedvirkning inngår i søknadsvurderingen. Det vises til RHF-enes veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten.


Søknadsvurdering

Vurderingen av søknader om strategiske forskningsmidler baseres på de samme kriteriene for vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi som i den ordinære utlysningen. I tillegg kan strategisk betydning for tjenesten bli tillagt vekt.
 
Søknader som ikke oppfyller kravene i utlysningen kan bli avvist. Se oversikt over mulige årsaker til avvisning av søknader her.Ofte stilte spørsmål

Under ofte stilte spørsmål  finnes svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler.

Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no.

Ta eventuelt kontakt med:

Randi Vad (tlf. 936 18 028): Spørsmål om føringer
Berit Merete Øien (tlf. 974 00 284): Spørsmål om eSøknad og føringer


Obligatoriske vedlegg for søknader

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.

Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk. 

VedleggKravFormatkrav
CV

Kun prosjektleders CV skal vedlegges

Ved søknad om doktorgradsstipend: Hvis prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders CV vedlegges

Mal for CV: PDF  Word

CVen skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.
PublikasjonslisteKun prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges.

Ved søknad om doktorgradsstipend: Hvis prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges.

Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner og skal ikke overstige 3 sider.

Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner.

Prosjektbeskrivelse

Se mal for prosjektbeskrivelsen:
PDF  Word

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.
Erklæring fra søkerinstitusjonen med begrunnelse for støtte av prosjekt

Det er viktig at begrunnelsen viser til forankring i helseforetakets forskningsstrategi og utvalgte satsingsområder der dette er relevant. Søkerinstitusjonen må selv legge til rette for en satsing innenfor fagområdet gjennom etablering av nødvendig forskningsinfrastruktur, bevilgning av forskningstid etc.

Se mal: Word

Dette vedlegget kan skrives på norsk.

 

Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar
Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer. 

Se mal: Word

 

Personvernerklæring
Kontaktinformasjon

Forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF kan kontaktes på e-postadressen forskningsmidler(a)helse-sorost.no

 

Fant du det du lette etter?