Utlysning av strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus

Strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehusene – utlysning av prosjektmidler for styrking av kompetanse og infrastruktur


Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2016 å styrke forskning ved ikke-universitetssykehusene gjennom en øremerket avsetning av forskningsmidler til dette formålet (jfr. styresak nr. 085-2015). Det er som følge av vedtaket gjennomført utlysninger av forskerstipend og doktorgradsprosjekter for ikke-universitetssykehusene i regionen henholdsvis i 2016 og 2017. Den strategiske satsingen er i utgangspunktet tidsavgrenset og vil bli evaluert etter endt finansieringsperiode.  

I 2018 utlyses det strategiske forskningsmidler for ikke-universitetssykehusene med en samlet pott på 3 millioner kroner. Utlysningen er åpen for søknader fra følgende helseforetak/sykehus i regionen: 

 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF 
 • Sykehuset i Vestfold HF 
 • Sykehuset Østfold HF 
 • Sørlandet sykehus HF 
 • Vestre Viken HF 
 • Betanien Hospital 
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus 
 • Martina Hansens Hospital 
 • Revmatismesykehuset

Det kan kun sendes inn inntil to søknader fra hver institusjon. Søknadsfrist var  5. september 2018 kl. 16:00.

Særskilte føringer for kategorien


I 2018 lyses det ut prosjektmidler for styrking av forskningskompetanse og -infrastruktur ved ikke-universitetssykehusene. Prosjektmidlene er begrenset oppad til 500 000 kroner per prosjekt, og det kan søkes om strategiske forskningsmidler til:

 • Støtte til personell som laboratorieteknikker, administrativ støtte/koordinator etc.
 • Pilotstudier, spesifikke analyser, tilskudd til drift  
 • Innkjøp av tjenester fra regional forskningsstøtte
 • Utstyr (forutsetter 50% delfinansiering fra helseforetaket)

Prosjektmidlene vil bli tildelt under ett og kan benyttes over en treårsperiode. Prosjektleder skal være ansatt ved søkerinstitusjonen, dvs. at man ikke kan opptre som ekstern prosjektleder for denne utlysningen.


Søknaden skal vedlegges: 

 1. Prosjektbeskrivelse der det gjøres rede for hvordan midlene skal benyttes. Prosjektbeskrivelsen skal for øvrig følge mal som angitt for ordinære forskningsmidler.

  Det gis også rom for å benytte allerede eksisterende prosjektbeskrivelse der behovet for prosjektmidler synliggjøres og understøttes av allerede eksisterende forskningsaktivitet 

 2. CV og publikasjonsliste for prosjektleder

 3. Forankringsbrev fra sykehusets forskningsledelse med begrunnelse for behov for prosjektmidler.

NB! Tildeling av strategiske forskningsmidler holdes utenfor ordinær kvote for forskningsmidler i Helse Sør-Øst. 

Søknadsvurdering

Vurdering av søknader om strategiske forskningsmidler følger kriterier som i den ordinære utlysningen av forskningsmidler i Helse Sør-Øst. I tillegg vil det bli nedsatt en egen komité med medlemmer rekruttert fra helseregionen som vil gjøre en vurdering av strategiske/regionale forutsetninger for tildelingen. Det vil bli lagt opp til en bred fordeling mellom institusjonene i helseregionen under forutsetning av søknader med høy kvalitet. Søknadskategorien følger ellers ordinære føringer og kriterier for søknader om regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF.Personvernerklæring

Brukermedvirkning i helseforskning


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.