Utlysning av strategiske forskningsmidler til regionale forskningsnettverk

Helse Sør-Øst RHF utlyser strategiske forskningsmidler til regionale forskningsnettverk.

Please scroll down for English text

Søknadsfrist var onsdag 5. september 2018 kl. 16.00

Hvem kan søke?

Alle søknader må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang. Nettverksleder må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon på søknadstidspunktet og i hele nettverksperioden.

Forskningsmidler tildeles søkerinstitusjonen og øremerkes forskningsnettverket, som må ha oppstart før 1. desember 2019. 

Øvre aldersgrense for nettverksleder

Personer over 70 år (f. 1948 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men de kan gjerne bidra som samarbeidspartnere. Hvis nettverksleder fyller 70 år i løpet av nettverksperioden, må det vedlegges en skriftlig bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at lederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

 

Krav til nettverket

Nettverket skal bestå av aktivt deltagende forskningsmiljøer ved tre eller flere helseforetak/sykehus i regionen, hvorav minst to av miljøene må være ved ikke-universitetssykehus. 

Kjernen og hovedtyngden av nettverket må befinne seg i Helse Sør-Øst. Nettverket bør også samarbeide med universiteter/høgskoler i regionen, samt andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å knytte til seg nødvendig kompetanse.

Se utfyllende føringer for regionale forskningsnettverk.

 

Brukermedvirkning i nettverket

Brukermedvirkning skal inngå i nettverksstrukturen. Det kan være brukermedvirkning i forskningsprosjektene og / eller på strategisk nivå i styringsgruppe/referansegruppe for nettverket.

Se nettside om brukermedvirkning i helseforskning her.

 

Søknadsskjema

Søknadene skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknadSøknadsvurdering

Søknader om regionale forskningsnettverk blir vurdert etter regionale kriterier. Det vil i tillegg bli lagt vekt på søknadskategoriens strategiske betydning for styrking av fagområdet i regionen. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no, eller ta kontakt med:

  • Berit Merete Øien (tlf. 974 00 284)
  • Randi Vad (tlf. 936 18 028)


In English

Strategic research funding for regional research networks

The South-Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør-Øst RHF) announces research funding for regional research network.

Application deadline: Wednesday, September 5th 2018 at 16:00


Who may apply?

All applications must be submitted through an applicant institution, i.e hospitals or private health care institutions in Helse Sør-Øst with application access to regional research funds. The leader of the network must have a doctoral degree and hold at least 20% employment at an institution with application access to regional research funds at the time of submission and throughout the grant period.

Research funding is awarded to the applicant institution and earmarked research network, and must start before December 1st 2019.

Upper age limit for network leader

People over 70 years old (born 1948 or earlier) do not have application access, but they may contribute as collaborators. If the network leader reaches 70 years of age during the network period, a written confirmation from the applicant institution must be enclosed stating that the leadership responsibility will be transferred to another person when this occurs.

Network requirements

The network should include actively participating research groups at three or more health care institutions/hospitals in the region, of which at least two must be located at non-university hospitals.

The core activity of the network must be located in the Helse Sør-Øst region. The network may also collaborate with universities/colleges in the region, and other research groups nationally and internationally who have necessary expertise.

See additional guidelines for regional research networks.

User involvement in the network

User involvement must be included in the network structure. There may be user involvement in the research projects and / or at strategic level in the steering group / reference group for the network.

See the website on user involvement in health research here.

Application form

Applications must be submitted electronically via an online solution, called eSøknad.

Evaluation of Applications

Applications for regional research networks are assessed according to criteria applicable to this category. In addition, emphasis will be placed on the networks strategic importance for strengthening the area of expertise in the region.

Contact

If you have any questions, please send an e-mail to forskningsmidler(a)helse-sorost.no, or contact:

  • Berit Merete Øien (tlf. 974 00 284)
  • Randi Vad (tlf. 936 18 028)


In the event of any discrepancies between the Norwegian and the English versions of the application documents, the Norwegian version takes precedence. 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.