Strategisk forskerstipend

Hvem kan søke

Søknadskategorien “Strategisk forskerstipend” er opprettet på bakgrunn av dette styrevedtaket. Tiltaket er rettet direkte mot stimulering av forskningsaktivitet ved de store ikke-universitetssykehusene, og det legges derfor føringer for søknaden både for prosjektlederen selv og for søkerinstitusjonen (se nedenfor). Kategorien er åpen for søknader fra følgende helseforetak i regionen:

  • Sykehuset Innlandet HF 
  • Sykehuset Telemark HF 
  • Sykehuset i Vestfold HF 
  • Sykehuset Østfold HF 
  • Sørlandet sykehus HF 
  • Vestre Viken HF


 

Søknader i kategorien “Strategisk forskerstipend” må omfatte lønn til forsker som gis i form av en rundsumbevilgning. I tillegg kan søknaden inkludere ekstra driftsmidler.

Det understrekes at forskerstipendet er personlig og ikke kan overføres til andre. Prosjektleder (forskerstipendiat) skal være ansatt ved søkerinstitusjonen under hele prosjektperioden.

Det kan kun sendes inn inntil to søknader fra hver institusjon.

Føringer for søkerinstitusjonen

Søknadene skal vedlegges en erklæring fra søkerinstitusjonen med begrunnelse for utvelgelsen av prosjektlederkandidaten(e) og fagområde(r). Det er viktig at begrunnelsen viser til forankring i helseforetakets forskningsstrategi og utvalgte satsingsområder der dette er relevant. Søkerinstitusjonen må selv legge til rette for en satsing innenfor fagområdet gjennom etablering av nødvendig forskningsinfrastruktur, bevilgning av forskningstid osv. For 2016 kan det søkes om bidrag til slik etablering gjennom en engangsbevilgning for støtte til infrastrukturtiltak. Det forutsettes at helseforetaket selv viderefører tiltak ut over 2016 med basis i helseforetakets eget budsjett. Institusjonens bidrag vil spesielt vektlegges dersom det søkes om forlengelse av stipendperioden i en senere utlysning.

Det vises for øvrig til etablering av ny spesialistutdanning for leger der det legges spesiell vekt på forskningsbasert undervisning og kompetansebygging utover rene doktorgrads- og postdoktorforløp. Generell klinisk forskningskompetanse vil være viktig for godkjenning som utdanningsinstitusjon med et framtidig tilbud i spesialistutdanningen.

Føringer for prosjektleder

Forskerkandidaten må selv stå som prosjektleder og skal ha doktorgrad ved søknadstidspunktet. Dersom forskerkandidaten ikke er ansatt ved søkerinstitusjonen på søknadstidspunktet, må søkerinstitusjonen bekrefte at han/hun vil bli ansatt der senest ved oppstart av prosjektet.

Varighet

Helse Sør-Øst RHF tildeler forskerstipend á 2 årsverk pr kandidat. Stipendet kan enten tas ut over 2 år i en 100 % stilling eller over 4 år i en 50 % stilling. En 50 % stilling kan kun kombineres med en annen 50 % stilling i klinikk ved samme institusjon.

Forskerstipendiaten kan søke om forlengelse av det strategiske forskerstipendet med ytterligere en periode når den første perioden har utløpt.

NB! Søknadskategorien holdes utenfor ordinær kvote for forskningsmidler i Helse Sør-Øst.

Mottaker av strategisk forskerstipend kan motta andre ordinære stipend utlyst av Helse Sør-Øst RHF etter endt prosjektperiode, og kan derfor søke om f.eks. ordinært forskerstipend eller karrierestipend, forutsatt at kandidaten oppfyller øvrige krav og føringer for disse søknadskategoriene.

Finansiering – hva kan det søkes om?

Satsen for "strategisk forskerstipend" følger Norges forskningsråds sats for postdoktorstipend. Tildelingsbeløpet er en rundsumbevilgning som inkluderer lønn, sosiale utgifter, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2016 utgjør rundsumbevilgningen 1 004 000 kr.

Det kan i tillegg søkes om ekstra driftsmidler (inntil 300 000 kroner) som skal begrunnes i budsjett for prosjektet.

I denne utlysningen kan det videre søkes om strategisk støtte til styrking av forskningsinfrastruktur ved helseforetaket. Midlene skal primært rettes inn mot støtte av det aktuelle fagområdet/forskningsmiljøet, men det er ikke nødvendig at tiltakene ensrettes mot dette og en bred anvendelse av infrastrukturtiltaket er ønskelig. Strategisk støtte tildeles institusjonen som en engangssum på inntil 500 000 kroner. Tildeling av slik støtte forutsetter at helseforetaket skisserer plan for bruk av midlene ved søknadstidspunktet i eget skjema vedlagt søknaden.

Utenlandsopphold

Det kan søkes om utenlandsopphold for stipender gitt i denne søknadskategorien gjennom den ordinære søknadsrunden i Helse Sør-Øst.

Søknadsvurdering

Vurdering av søknader om Strategisk forskerstipend følger kriterier og vurderingsprosess som i den ordinære utlysningen av forskningsmidler i Helse Sør-Øst. I tillegg vil det erklæringen fra søkerinstitusjonen bli særskilt vurdert.

Det vil bli lagt opp til en bred fordeling mellom institusjonene i helseregionen under forutsetning av søknader med høy kvalitet.

Spørsmål og kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende utlysningen kan rettes til: forskningsmidler@helse-sorost.no eller ta kontakt med Berit Merete Øien (tlf. 974 00 284) eller Randi Vad (tlf. 936 18 028).

Obligatoriske vedlegg for søknad om strategisk forskerstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format og samles i en felles pdf-fil for innsending. Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Merk! Prosjektbeskrivelsen skal fylles ut på engelsk.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.