Utlysning av innovasjonsmidler for nye løsninger knyttet til testing av koronainfeksjon

Laboratorietesting for SARS-CoV-2, som gir sykdommen Covid-19, innebærer både metoder for påvisning av virus og metoder som påviser antistoffer (serologi) produsert som respons på infeksjon.

Det utlyses med dette midler til forskningsbasert innovasjon rettet mot nye løsninger for diagnostikk, herunder:

  • Alternative løsninger til etablerte, PCR-baserte tester fra kommersielle leverandører, inkludert alternative reagenser og metoder både for prøveekstraksjon av RNA samt for den PCR-baserte analysedelen av SARS-CoV-2 diagnostikk
  • Serologiske testmetoder for påvisning av antistoffer etter virusinfeksjon
  • Løsninger for håndtering av tester i stor skala med utgangspunkt i behovene skissert over (både metodologiske og IT-baserte løsninger)

Utlysningen har en løpende frist med start fra dags dato og med siste mulige søknadsdato 15. mai 2020. (UTLØPT)

Vurdering av innkomne søknader vil bli gjennomført over to trinn:

  1. Intern gjennomgang av løsningens innhold og evaluering opp mot regionalt og nasjonalt behov.
  2. Endelig vurdering med innspill fra eksterne ressurser der det også legges vekt på faglig kvalitet og potensial for realisering.

Vurderingsprosessene vil bli gjennomført fortløpende slik at det vil være mulig å utløse midler uten forsinkelser.

Utlysningen har en total ramme på 5 millioner kroner. En søknad kan kun sendes inn én gang, og det er denne søknaden som vil bli behandlet. Det legges imidlertid ingen begrensning på antall søknader fra samme prosjektansvarlig. Tildelingsbeløpets størrelse vil bli bestemt etter dialog med søker.

Hvem kan søke?

Prosjektansvarlig må være ansatt (i minst 20% stilling) i et helseforetak/privat, ideell institusjon i Helse Sør-Øst.

Prosjektbeskrivelse

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av løsningen over maksimalt 5 A4-sider (f.eks. Calibri 11 pt, enkel linjeavstand). I prosjektbeskrivelsen skal alle utviklingstrinn for løsningen beskrives med milepæler og realistisk tidsramme for realisering. Det kan søkes om støtte til utviklingskostnader (personalkostnader, driftskostnader, materiell, innkjøp av tjenester etc.). Innovasjonsmidlene dekker imidlertid ikke innkjøp av utstyr eller indirekte kostnader (dekningsbidrag o.l.).

Prosjektteam

Prosjektteamet skal beskrives i eget vedlegg (maks. 2 A4-sider) der det kort redegjøres for deltakernes roller i utvikling og realisering av løsningen.

Innsending

Søknaden består av prosjektbeskrivelsen og beskrivelsen av prosjektteamet. Disse dokumentene sendes som pdf-filer til Helse Sør-Øst RHF på e-post til følgende adresse: innovasjon@helse-sorost.no.

Kontakt

Spørsmål til utlysningen kan rettes på e-post til innovasjon@helse-sorost.no eller på telefon til  avdelingsdirektør Øystein Krüger,mob 909 97 634.

Fant du det du lette etter?