Nasjonale tjenester og prioritering

Mye av det som iverksettes av nye tiltak og forbedringsarbeid i vår region vil være organisert som prosjekter. Aktiviteten kan pågå over kortere perioder eller flere år, og ha stor betydning for både den enkelte pasient og helsearbeider.

Prosjektene kan være knyttet til utvikling av fagområder, konkrete byggeprosjekter eller planarbeid.


Nasjonale tjenester

Nasjonale kompetansetjenester

Formålet med nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet. Dette betyr blant annet å levere tjenestene så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av kompetanse nasjonalt, i egen helseregion og til andre helseregioner innenfor en rimelig tidshorisont. Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder til primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere, brukerne og befolkningen.

Nasjonale kompetansetjenester ved Oslo universitetssykehus Årsrapporter fra de nasjonale tjenestene (eRapport)

Kompetansesentre og nettverk

Ved Sunnaas sykehus

Ved Sykehuset InnlandetVed Sørlandet sykehus

Prioritering

Prioritering i spesialisthelsetjenesten er helt nødvendig. Her finner du mer informasjon om hvordan og hvorfor.

Veiledning

Det finnes veiledere, tabeller og kurs for prioritering i spesialisthelsetjenesten. Du finner mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider:

Se prioriteringsveiledning

Råd og forum

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten skal bidra til åpenhet, bevissthet og kunnskap om prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonalt råd for prioritering


Nasjonale beslutninger

Alle kan levere inn forslag på metoder de ønsker vurdert på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene beslutter i fellesskap hvilke metoder som kan tas i bruk på nasjonalt nivå. Beslutningene fattes av Beslutningsforum for nye metoder basert på metodevurderinger gjort av Statens Legemiddelverk eller Kunnskapssenteret. Beslutninger skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer.

Beslutningsforum for nye metoder har egne nettsider:

Nye metoder


Lover og regler

Forskrift om prioritering av helsetjenester, kalles også prioriteringsforskriften. Forskriften tar også for seg rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og omtaler klagenemnd.

Forskrift om prioritering av helsetjenester
Fant du det du lette etter?