Innkjøp

Ved alle anskaffelser skal lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter følges. Dette regelverket bidrar til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte

​De grunnleggende krav er blant annet god forretningsskikk, høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling, og at det ikke skjer forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelser skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, og hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas. Helse Sør-Øst vedtok i desember 2009 etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt. Disse ble oppdatert i 2012.

Våren 2009 meldte Helse Sør-øst RHF seg inn i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er et ressurssenter for etisk handel med formål om å sikre menneske- og arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Dette er et tydelig signal om å ville være pådrivere for en etisk leverandørkjede.

Etiske retningslinjer

Alle medarbeidere i helseregion Sør-Øst og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk. Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst er en presisering av denne allmenne etikken.

Retningslinjer som gjelder helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater, skal være et hjelpemiddel for å ivareta foretakets aktsomhets- og undersøkelsesplikt som følger av regelverk og av foretakets rolle som offentlig tjenesteyter.

Enhet for innkjøp og logistikk

Enhet for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF

Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 2015. Selskapet skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. I selskapets vedtekter heter det at «Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester. Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i internasjonale nettverk og søke deltagelse i internasjonale allianser for å framme økt samordning av innkjøp på internasjonalt nivå. Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for kundene. Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp. Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.»

Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 25 prosent hver. Administrerende direktør i selskapet er Kjetil M. Istad.

Fant du det du lette etter?