Medarbeiderundersøkelsen

​Medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte trives på jobb i sykehusene i Helse Sør-Øst.

Den årlige medarbeiderundersøkelsen i Helse Sør-Øst viser at de fleste ansatte i sykehusene synes arbeidsmiljøet er godt og sier de gleder seg til å gå på jobb. Medarbeiderne opplever i stor grad at de kan si fra hvis de synes noe er galt og at sykehusene tar forbedringsarbeid på alvor.

​Medarbeiderundersøkelsen kartlegger forhold som påvirker motivasjon, trivsel og helse. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres for at ledere og medarbeidere sammen skal finne frem til konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

For å skape pasientens helsetjeneste er det viktig at de som jobber i sykehusene trives og er motiverte. Helse Sør-Øst har hatt felles medarbeiderundersøkelse fra 2008, som primært brukes til å forbedre arbeidsmiljøet lokalt. Men undersøkelsen gir også en verdifull innsikt i hvordan de ansatte har det på jobb og hvordan sykehusene kan videreutvikles.

Last ned medarbeiderundersøkelsen 2015

Viktig å lære av feil

Ett av temaene medarbeiderundersøkelsen måler, er hvordan feil brukes til læring og videreutvikling av driften. De ansatte i helseforetakene bes om å ta stilling til fire påstander:

 • I min enhet er vi flinke til å melde og følge opp avvik
 • I vår enhet er det trygt å varsle om kritikkverdige forhold
 • Vi diskuterer åpent om de feil og hendelser som oppstår for å lære av dem
 • Vi oppmuntrer hverandre til å tenke ut måter å gjøre tingene bedre i min enhet

På en skala hvor 0 er dårligst og 100 er best, oppnådde de fire påstandene henholdsvis poengsummene 64, 71, 73 og 74. Resultatene for de to første påstandene er identisk med 2014-undersøkelsen, mens summen for begge de to siste påstandene har økt med ett poeng.

Resultatene viser at medarbeiderne i stor grad synes de kan si fra hvis noe er galt og at de opplever en god kultur for forbedringsarbeid. Dette er svært viktig for at sykehusene skal fortsette å utvikle seg i ønsket retning. Samtidig ser vi at sykehusene har en vei å gå før alle medarbeiderne synes det er helt greit å si fra om kritikkverdige forfold. Resultatene går i riktig retning og vi forventer at helseforetakene fortsetter det viktige arbeidet med å finne gode tiltak på dette området.

Arbeidsmiljø, samspill og motivasjon

Et annet viktig tema i undersøkelsen er arbeidsmiljø og samspill. Her måles negative faktorer som kan skape stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles positive faktorer som kan bidra til mestring og fungere som viktige buffere mot negative belastninger. Spørsmålene de ansatte bes om å svare på, er blant annet:

 • Oppmuntres du til å si fra når du har en annen mening?
 • Er det sosiale klimaet i din enhet preget av medansvar og lagånd?
 • Har du lagt merke til om noen er blitt utsatt for mobbing eller trakassering i din enhet i løpet av de siste seks måneder?
 • Har du lagt merke til forstyrrende konflikter i din enhet?

På skalaen hvor 0 er dårligst og 100 er best, oppnådde de fire spørsmålene henholdsvis poengsummene 62, 78, 89 og 73. De to første spørsmålene øker med ett poeng fra året før, mens de to siste oppnår samme resultat.

Temaet arbeidsglede og motivasjon er også viet flere spørsmål og påstander i medarbeiderundersøkelsen. Blant spørsmålene og påstandene de ansatte skal svare på, finner vi:

 • Hvor fornøyd er du samlet sett med den jobben du har nå?
 • Jeg sier til mine venner at dette er en god arbeidsplass å jobbe på
 • Jeg er stolt av min arbeidsplass
 • Gleder du deg til å gå på jobb?

På skalaen hvor 0 er dårligst og 100 er best, oppnådde disse henholdsvis poengsummene 80, 78, 79 og 78.  Påstanden "Jeg er stolt av min arbeidsplass" økte med to poeng fra 2014 til 2015.

Et kontinuerlig forbedringsarbeid

Medarbeidere som trives og er motiverte er viktig, både for dem selv, for kolleger og for pasientene. Selv om resultatene jevnt over er gode, blir man aldri ferdig med å utvikle arbeidsmiljøet. Det å ha tiltak som bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø, er like viktig som å ta tak i ting der en har utfordringer. Vi ser at de enhetene som jobber jevnt og trutt og som involverer medarbeiderne i forbedringsarbeidet, får bedre resultater over tid.

Det er ikke slik at enheter må lage ny handlingsplan hvert år.

Det som er viktig er å ha en gjennomgang av handlingsplanen og gjøre en vurdering av hvilke tiltak som er utført, om noen skal videreføres eller avvikles, og om det er behov for noen nye tiltak. Det er viktig at leder deler resultatene for enheten med sine medarbeidere, og involverer dem i oppfølging og forbedringsarbeidet. Regionens målsetting er at alle medarbeidere skal delta i oppfølgingsarbeidet, og her har vi et stykke igjen til mål. I 2015 svarte 55 prosent at de hadde deltatt i oppfølgingen av forrige medarbeiderundersøkelse. 

Norge største medarbeiderundersøkelse

Helse Sør gjennomførte medarbeiderundersøkelser fra 2003, mens Helse Øst startet i 2005. Etter sammenslåingen av de to regionene, har Helse Sør-Øst hatt felles medarbeiderundersøkelse fra 2008. Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har gjennomført den samme medarbeiderundersøkelsen siden 2010.

I 2014 delte Helse Sør-Øst for første gang spørreskjema og oppfølgings- og forbedringsmetodikk med Helse Nord, Helse Midt-Norge og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Undersøkelsen gikk ut til nær 85 000 medarbeidere. I Helse Sør-Øst var det drøyt 44 000 ansatte som mottok undersøkelsen og 77 prosent av disse svarte.

HR i Helse Sør-Øst

HR-avdelingen i Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for å utarbeide overordnede strategier og planer som understøtter utviklingen av medarbeidere og ledere, samt å koordinere og gjennomføre fellesoppgaver innen HR-området.

HR skal bidra til en bedre helsetjeneste gjennom de tre overordnede innsatsområdene: Tydelig ledelse, riktig kompetanse og god ressursstyring

Foretaksgruppens strategi innen HR området er å:

 • Være en resultatorientert arbeidsgiver som sørger for planlegging av drift og utvikling av virksomheten i henhold til fastsatte mål, opptrer samfunnsansvarlig og som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser

 • Bemanne riktig og utvikle rett kompetanse for å sikre en effektiv og trygg tjeneste

 • Utvikle ledere og medarbeidere med vilje til å omsette de ressurser og muligheter som finnes til å skape en stadig bedre helsetjeneste

 • Involvere medarbeidere på systematisk vis i forpliktende dialoger om måloppnåelse og forbedring av virksomheten

HR-avdelingen i Helse Sør-Øst har også ansvar for gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen i regionen. 

12 prinsipper for medvirkning

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2008 12 prinsipper for medvirkning.

Last ned 12 prinsipper for medvirkning
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.