- Nytt sykehus i Drammen skal bygges

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen. Klargjøringsarbeider på byggetomten på Brakerøya starter medio mars 2019. Byggearbeidet skal være avsluttet i løpet av 2024, slik at sykehuset kan tas i bruk trinnvis fra slutten av 2024. Planen er at sykehuset skal være i full drift fra mai 2025.

Illustrasjon: LINK Arkitektur

-Dette er en viktig milepæl for befolkningen i Drammens-området, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

– Det har vært en lang vei fram til denne beslutningen og det har vært flere alternativer for plasseringen nytt sykehus i Drammen. Nå skal vi realisere et stort og moderne sykehus sentralt plassert i byen. For alle våre medarbeidere i Drammen, for pasienter og pårørende og for lokalsamfunnet – er det all grunn til å glede seg over dagens beslutning og planene som er lagt opp for det videre arbeidet, sier Lofthus.

Cathrine M. Lofthus sa i styremøtet at det etter hennes mening er gjort et grundig arbeid i forprosjektfasen. Dette legger et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet.

Nye sykehus med lavere utnyttelsesgrad
Helse Sør-Øst planla tidligere nye sykehus med høy utnyttelsesgrad og utvidet åpningstid. Nye sykehus skal nå planlegges med 85% belegg og ordinære åpningstider. Vestre Viken HF har derfor gjort en ny vurdering av kapasitetsbehovet, og deres beregninger viser at dette vil gi noe økt kapasitetsbehov, spesielt for poliklinikkrom. Samtidig redegjør Vestre Viken HF for at behovet kan løses innenfor samlet bygningsmasse og gjennom endret driftsopplegg. I tillegg viser forprosjektet gode utvidelsesmuligheter innenfor alle områder i bygget.

Totalt areal for sykehuset er 122 000 kvadratmeter. Sykehuset vil få 378 døgnplasser for somatikk, 228 rom for poliklinisk virksomhet og dagbehandling innen somatikk, syv fødestuer og 23 operasjonstuer. For psykisk helsevern og TSB vil det være 167 døgnplasser og 16 rom for poliklinisk virksomhet.

Tomten på Brakerøya ligger nær Drammen sentrum, i et område som går over i nabokommunen Lier. Tomten har en sentral bynær plassering, med kort avstand til togstasjon. Området vil få god veiforbindelse med busstilbud og er godt tilrettelagt for gående og syklende. Sykehuset vil få god utsikt mot og nærhet til fjorden.

Organisasjonsutvikling
Vestre Viken HF har gjennomgått økonomiske beregninger og bærekraftanalyse på nytt i forprosjektfasen. Vurderingene av økonomisk bærekraft viser at prosjektet isolert sett ikke er bærekraftig, og Vestre Viken HFs arbeid med gevinstrealiseringsplaner har ikke har kommet så langt som det er ønskelig for et forprosjekt.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ber derfor om at Vestre Viken HF oppretter et organisasjonsutviklingsprosjekt og gjennom dette forbereder organisasjonen på endring, tilpasser arbeidsprosesser og legger til rette for positive resultater i forkant av innflytting slik at de økonomiske forutsetningene for utbyggingen innfris.

Videre skal Vestre Viken HF arbeide videre med en detaljert gevinstrealiseringsplan og konkrete tiltak for å oppnå den nødvendige økonomiske utviklingen, herunder planer for bemanningsutviklingen i årene frem til ferdigstillelse av bygget.

Prosjektet skal gjennomføres innenfor et økonomisk styringsmål på 9 249 millioner kroner (prisnivå desember 2017). I tillegg kommer investeringer i ikke byggnær IKT med 717 millioner kroner og kostnader forbundet med tomteerverv.

 

 Se også:

Foreløpig protokoll fra styremøtet 14. mars 2019