logo

- Skulle hatt BUP i en koffert

Barneombud Inga Bejer Engh presenterte sentrale funn og anbefalinger fra rapporten «- Jeg skulle hatt BUP i en koffert» for styret i Helse Sør-Øst RHF. Ombudet vektla at barnets beste skal være førende for utformingen av tjenestetilbudet. 

Publisert 21.10.2021
Sist oppdatert 29.10.2021
Inga Bejer Engh og Svein Gjedrem

Inga Bejer Engh og Svein Gjedrem


Barneombudet omtalte tre temaer: 
  • Veien til hjelp, hvor blant annet ulik behandling av henvisninger, ventetider og avvisningsrater ble pekt på som viktige områder hvor det trengs bedring. 
  • Innholdet i helsehjelpen, hvor det ble vektlagt kunnskapsbasert praksis og behov for å styrke forskningsinnsatsen innen BUP
  • Samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, hvor ombudet pekte på behovet for tydelige krav og føringer for tjenestetilbudet i kommunene og gode rutiner for samhandlingen mellom nivåene. 

Barneombudet viste til Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester og pekte på at funnene og anbefalingene i de to rapportene i stor grad sammenfallende. 

- Den gode og tydelige orienteringen gir oss endra bedre grunnlag for å følge opp dette viktige området, sa styreleder Svein Gjedrem etter gjennomgangen. Han understreket at tilbudet til barn og unge innen psykisk helsevern er et område styret er svært opptatt av. 

Barneombudet skal framover besøke også styrene for de tre andre regionale helseforetakene.

Le​s mer