logo Helse Sør-Øst

100 millioner kroner til klinisk behandlingsforskning

Fem prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt i alt 100 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Studiene skal skje innen rusmiddelavhengighet, hjernesykdommer og genterapi .

Publisert 24.05.2022
Sist oppdatert 25.05.2022
En mann og en kvinne i et rom med datamaskiner

Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. mai.​

KLINBEFORSK mottok i juli 2021 en engangsbevilgning på 100 millioner kroner (ref. Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-2021)) for finansiering av nasjonale, kliniske studier innenfor følgende prioriterte områder:

  • bruk av sentralstimulerende midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet
  • behandling av hjernesykdommer som demens og ALS
  • bruk av genterapi for behandling av pasienter med:
    • sjeldne diagnoser
    • tilstander som uhelbredelig blodkreft, øyesykdommer, sjeldne immunsykdommer
    • alvorlige sykdommer som rammer barn

Midlene ble konkurranseutsatt gjennom KLINBEFORSK med søknadsfrist 30. november 2021. I alt ble 15 søknader vurdert av internasjonale fageksperter etter kriterier for både vitenskapelig kvalitet og forventet nytteverdi for pasientbehandlingen.

​ Det er svært gledelig at fagmiljøene på kort tid har utviklet gode prosjekter som svarer på denne ekstraordinære utlysningen i de regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og programstyrets leder.

Prosjektene som har fått støtte omfatter områder med stort behov for ny kunnskap, samtidig som de bidrar til å gi pasienter tilbud om deltakelse i avansert, utprøvende behandling. Tildelingslisten omfatter studier innen substitusjonsbehandling av rusmiddelavhengighet, demens, ventilasjonsbehandling ved ALS (amyotrofisk lateral sklerose) og genterapier for kreftbehandling og dekker samtlige områder prioritert i bevilgningen.

- Dette er kliniske behandlingsstudier som vil være av stor betydning for kompetansebygging innen de prioriterte områdene for hele Norge, sier Frich.

Om KLINB​EFORSK

KLINBEFORSK finansierer kliniske behandlingsstudier med samarbeidspartnere fra alle helseregioner. Ett av programmets hovedmål er å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i utprøvende behandling, organisert gjennom strukturerte studier. Prosjekter som mottar programmidler må derfor legge til rette for like muligheter for pasientinklusjon fra hele landet. Søknadene i denne utlysingen er vurdert av internasjonale fageksperter fra relevante spesialiseringer med særskilt kompetanse innen klinisk behandlingsforskning. Det er krav om brukermedvirkning i prosjektene, og det er brukere representert i KLINBEFORSKs programstyre.


​​Prosjektleders navn/institusjon
​Prosjektets tittel
​Tildeling (tusen kr)
​Kjell Arne Johansson
Helse Bergen HF
​Agonist Treatment with Lisdexamphetamine for Amphetamines Dependence: A Randomised Controlled Trial (ATLAS4dependence)
​19 995

​Dag Årsland
Helse Stavanger HF
​The Norwegian Anti-Dementia Drug Trial Platform (NORADD-TP): A nationwide trial platform of symptomatic and disease-modifying anto-dementia compounds.
​20 000
​Ole Bjørn Tysnes
Helse Bergen HF
​Effects of long-term ventilation support in ALS on quality of life in patients and their families
​19 922
​Bjørn Tore Gjertsen
Helse Bergen HF
​Clinical evaluation of CD37 CAR T for acute myeloid leukaemia
​19 991
​Jochen Büchner
Oslo universitetssykehus HF
​InsighT-1_ A phase I first-in-human trial of genetically modified TdT TCR T-cells in childen and adults with T- and B-vell acute lymphoblastic leukemia
​19 99​3