7,2 millioner kroner fordelt på forskningsbaserte innovasjonstiltak i Helse Sør-Øst

Høstens tildeling av regionale innovasjonsmidler til forskningsbasert innovasjon er nå klar. I overkant av 7,2 millioner kroner har blitt fordelt på 15 prosjekter.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 44 søknader. Søknadene er behandlet i en vurderingskomité etter gitte kriterier for gjennomførbarhet, innovasjonsgrad og nytteverdi for helsetjenesten.

Se liste over tildelingene her