logo Helse Sør-Øst

Aker en spennende og viktig forskningsarena

Når det nye store lokalsykehuset på Aker fylles med pasienter fra 2030, vil dette gi mulighet for spennende og viktig klinisk forskning innenfor somatikk, psykisk helsevern og avhengighet. Samarbeidet med Oslo kommune og Storbylegevakten vil også gi gode muligheter for forløpsforskning.

Publisert 06.04.2022
Sist oppdatert 04.01.2023
Bilde av Annetine Staff

​Annetine Staff er gruppeleder for medvirkningsgruppe «forskning og undervisning i Nye Aker». Med lang fartstid som både kliniker og forsker i OUS har hun et tydelig mål for forskning i det nye sykehuset.

- Den nye nasjonale satsningen sier at klinisk forskning skal økes med 15% per år. Dette blir umulig for OUS uten stor klinisk forskningsaktivitet på AkerDet er jo der de største pasientgruppene i OUS og Norge vil ivaretas. For å møte befolkningens behov for helsetjenester må også klinisk forskning og undervisning ha en sentral plass i utformingen av det nye sykehuset, sier hun.

I det nye lokalsykehuset på Aker, som blir større enn dagens Akershus universitetssykehus, kommer pasienter fra store deler av Oslo. Disse pasientene vil ha de mest «vanlige sykdommene», det vil si de sykdommene som rammer mange, og som det er viktig å forske på.

Staff peker blant annet på at Nye Aker vil behandle en rekke kvinnesykdommer, livsstilsykdommer og hjerte- og karsykdommer.

- God sambruk av lokaler til klinikk og forskning er nødvendig om det skal være mulig å gi tilbud om deltakelse i behandlingsstudier, slik at vi kan følge opp myndighetenes handlingsplan for kliniske studier. En samling av store deler av psykisk helsevern og avhengighet kan gi et godt grunnlag for fremtidig forskning. Samarbeidet med Oslo Kommune i den nye storbylegevakten vil kunne være en viktig arena for forskning på pasientforløp mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, sier hun.

En samling av store deler av psykisk helsevern og avhengighet kan gi et godt grunnlag for fremtidig forskning. En samling av store deler av psykisk helsevern og avhengighet kan gi et godt grunnlag for fremtidig forskning. 


​Utdan​​​ningssyke​​huset

Aker vil også bli et viktig utdanningssykehus for fremtidig helsepersonell.

- Nye Aker blir fantastisk for medisinstudentene, med den nærheten de får til store pasientgrupper. Studentene får tilgang på nye og godt tilrettelagte universitetslokaler samt rehabiliterte vernede paviljongbygg til lesesaler og studentaktiviteter, sier Staff.

 

Mye gje​ns​tår

Selv om forskningsgrunnlaget ved det nye store lokalsykehuset gir positive muligheter for både utdanning og klinikknær forskning, er det mer som skal på plass før Staff og resten av medvirkningsgruppen er tilfreds. Hovedutfordringen for gruppen er at plassen som er satt av til forskning og utdanning er for liten. Gruppen etterlyser likeledes undervisningsarealer til utdanning av helsefagstudenter og til leger i spesialisering.

Det ble i 2020 besluttet at klinisk forskning skulle bli igjen i Ullevåls lokaler til etappe to i utbyggingen av Aker. En slik beslutning mener Staff ikke tjener pasientenes beste.

- Når pasientene flyttes fra Ullevål, må det være plass nok til at forskerne kan følge med. Det betyr at forskere og studiepersonell må få mer plass enn de er tilgodesett med i dag, understreker hun. Med dagens planer blir det vanskelig å nå oppdraget om økt forskningsaktivitet. De fleste forskerne kombinerer deltidsstillinger i klinikk og forskning. Veldig få forskere vil tilbys enekontor i Nye Akers nybygg, og det mangler også arealer til klinisk studiepersonell, slik som studiesykepleiere.

Staff påpeker at medvirkningsgruppens medlemmer er opptatt av å bidra til at OUS sine pålagte arbeidsoppgaver blir ivaretatt best mulig måte.

- Forskning og undervisning er sammen med pasientbehandling og opplæring de fire hovedoppgavene også i det nye sykehuset.  Utfordringen er å finne gode løsninger som alle er fornøyd med, siden alle medvirkningsgruppene mener de har for liten plass i nybyggene sammenlignet med dagens behov. Å utnytte de gamle byggene på Aker kan være en mulighet sier hun. En slik prosess med å evaluere gjenbruk av gamle bygninger er nå startet.