Antall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke reduseres

Det har sirkulert mange tall om hvor mange sengeplasser det planlegges for ved Oslo universitetssykehus etter utbyggingen av Aker og Gaustad.  Under er tallene slik det ser ut per september 2018.

Statistisk sentralbyrås tall fra juni 2018 beregner at befolkningen i Oslo vil øke med 11 prosent fra 2017 til 2028. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn en nasjonal modell for framskrivinger av kapasitet og planlegger for rundt 20 prosent flere senger i Oslo fram mot 2028.

 

Oslo universitetssykehus har i dag rundt 1 870 senger og antall senger utvides til om lag 2 300 senger i 2028. Vi planlegger altså å øke den totale sengekapasiteten ved Oslo universitetssykehus med 23 prosent gjennom utbyggingen som utredes nå. Utbyggingen tar dessuten høyde for en forventet vekst i poliklinisk behandling og dagbehandling. Dette innebærer at arealene for denne delen av virksomheten derfor vil økes.  

 

Økningen i sengekapasitet i Oslo skal også dekke behovet for Alna bydel, som er den første av bydelene i Groruddalen som tilbakeføres til Oslo fra Akershus universitetssykehus.

 

Konseptfasen for første etappe av utbygging på Aker og Gaustad gjennomføres i 2018. Styret for Helse Sør-Øst RHF skal etter planen ta stilling til samlede konseptfaseutredninger for Aker og Gaustad mot slutten av året. Endelig areal og sengetall bli konkretisert gjennom arbeidet som nå pågår.

 

Etappe 2 av utbyggingen av Aker og Gaustad skal etter planen være gjennomført innen 2035. Ved planleggingen av denne utbyggingen vil vi vurdere dimensjonering ut fra nye prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo og omegn.