Avtaler om øyebehandling

Bergens Tidende og Aftenposten har rettet kritisk søkelys mot en avtale som er inngått om behandling av pasienter med våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), en tilstand som ubehandlet fører til synstap. Avtalen ble inngått i 2013 fordi det ikke var kapasitet i våre egne helseforetak til å behandle alle pasientene. Kunnskapsgrunnlaget og kapasiteten i dag er annerledes enn i 2013.

​Etter en anbudskonkurranse i 2013 inngikk Helse Sør-Øst RHF en fireårig rammeavtale med Aleris om injeksjonsbehandling for øyesykdommen AMD. Helse Sør-Øst RHF la til grunn at godkjent legemiddel skulle benyttes, og prisen for medisinen var den gang over 9000 kroner per injeksjon. Det fantes et kreftlegemiddel (Avastin) som ikke var godkjent for behandling av AMD, men som ble foreskrevet «off-label». Det pågikk den gangen en studie for å sammenlikne effekten av Avastin med det godkjente legemiddelet Lucentis. Studien ble avsluttet høsten 2014 og resultatene, som ble publisert i 2015 og 2016, viste at preparatet som ikke er godkjent var like sikkert og effektivt som den godkjente medisinen. Avastin har en langt lavere pris enn Lucentis, og det rimeligste preparatet er i økende grad blitt brukt i behandlingen av AMD ved landets øyeavdelinger. Dette ligger også til grunn for de nye avtalene som Helse Sør-Øst RHF har inngått.

Nye avtaler

Helse Sør-Øst RHF startet i 2017 arbeidet med nye avtaler med private leverandører og fagfolk fra våre helseforetak har vært med på dette arbeidet. De nye avtalene med private leverandører som er inngått i 2018 åpner for bruk av den rimeligste medisinen, noe som også bidrar til at prisen for behandlingen er betydelig lavere enn i den gamle avtalen. Et regionalt helseforetak skal sørge for at befolkningen får nødvendige spesialisthelsetjenester. Behovet for kjøp fra private leverandører vurderes forløpende og det er nå inngått en ettårig avtale med mulighet for forlengelse.

Frivillig

Helseforetakene er ikke pålagt å sende pasienter til private tilbydere, og en privat avtalepart er heller ikke garantert et bestemt antall pasientbehandlinger. Avtalene er således en «ventil» og frem til nå har avtalene med private vært nødvendige for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Fra et faglig ståsted er det ønskelig at pasienter med AMD behandles i helseforetakene, bl.a. for å unngå brudd i oppfølgingen i forbindelse med anbudskonkurranser. Flere øyeavdelinger har den siste tiden arbeidet for å øke kapasiteten for å behandle pasienter med AMD, noe som er en ønsket utvikling.

Helse Sør-Øst RHF ble i juni 2018 gjort oppmerksom på at Aleris skal ha splittet medisin i flere doser. Vi har alt varslet at vi vil foreta en helhetlig gjennomgang av denne saken.