Bedre tilbud til pasienter med hjerneslag i Helse Sør-Øst

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok torsdag 14. juni at Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF skal etablere tilbud om mekanisk trombektomi. I dag er det kun Oslo universitetssykehus som utfører trombektomi ved hjerneslag i Helse Sør-Øst. 

 

​Hjerneslag er en alvorlig tilstand som krever rask diagnostikk og behandling, og hvor behandling i slagenhet er viktig. Trombolyse er den mest vanlige medikamentelle behandlingen. For utvalgte pasienter vil mekanisk trombektomi, som er en «utfisking» av blodproppen i hjernen gjennom blodårene, være en bedre og mer effektiv behandling.

Vedtaket i styret er i tråd med anbefalingene fra en arbeidsgruppe bestående av relevante fagmiljøer, brukere og tillitsvalgte fra Helse Sør-Øst, samt en gruppe av syv fagpersoner fra Helse Vest, Helse Nord og Helse Midt-Norge. Arbeidsgruppens rapport har vært ute på innspillsrunde med svarfrist 16. mai. Se høringssvar

Vedtaket innebærer at Oslo universitetssykehus HF viderefører sitt eksisterende regionale behandlingstilbud innen mekanisk trombektomi og videreutvikler Oslo slagsenter, slik at det innen utgangen av 2018 etableres «en dør inn» og samlokalisering av diagnostikk og akuttbehandling for pasienter med hjerneslag som mottas fra Oslo sykehusområde.

Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF etablerer et tilbud om mekanisk trombektomi som dagbehandling innen 2019 og med full døgndrift fra 2020.

På lengre sikt kan det være aktuelt å etablere et behandlingstilbud ved flere helseforetak i regionen, avhengig av foretakenes status og hvordan tilbudet og behandlingen utvikler seg i fremtiden.

Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av organiseringen av tilbudet i regionen innen 2021.

Se også:

Styresak 049-2018 om fremtidigorganisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutthjerneinfarkt i Helse Sør-Øst