Behandler konseptrapport for Aker og Gaustad i to trinn

Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag orientert om den ferdigstilte konseptrapporten for Aker og Gaustad, og det legges opp til at styret skal ta en beslutning i januar 2019.

​Det er gjort et omfattende arbeid med å utrede løsningene for et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et stort lokalsykehus på Aker. Konseptutredningen vil danne et grunnlag for beslutningen som styret tar sikte på å fatte i januar 2019 om den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus.
Dagens redegjørelse var første gang styret fikk hele konseptrapporten til behandling og anledning til å drøfte denne.
Ved å legge opp til behandling i flere trinn, blir det mer tid til å vurdere blant annet anbefalingen fra styret i Oslo universitetssykehus HF. Styret i Oslo universitetssykehus HF behandlet konseptrapporten i sitt styremøte 6.desember. Styret for Oslo universitetssykehus vedtok i dette møtet å anbefale at Helse Sør-Øst RHF legger konseptrapporten til grunn for videre arbeid med forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.
Redusere og begrense risiko
I redegjørelsen til styret for Helse Sør-Øst RHF i dagens møte ble det understreket at prosjekter av denne størrelsen alltid vil ha vesentlig risiko. Dette gjelder blant annet dimensjonering, investeringsbehov, regulering og driftsøkonomi. Tiltak må settes i verk for å redusere risiko, og styret må vurdere om restrisikoen er akseptabel.
Ved avslutningen av konseptfasen vurderes risiko knyttet til reguleringsprosessen og til økonomisk bærekraft å være særlig viktige områder.
- Vi har med dagens gjennomgang kommet et skritt videre i behandlingen av denne viktige saken, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein I. Gjedrem.
Styret skal etter planen fatte beslutning om den videre prosessen for utvikling på Aker og Gaustad i møtet 31. januar 2019.

Les hele styresaken

Se også:

Informasjonsside om videreutvikling av Aker og Gaustad