Ber om endringer i foreslått inntektsfordeling mellom de regionale helseforetakene

Helse Sør-Øst RHF mener at deler av forslaget til inntektsfordeling mellom regionale helseforetak i «NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak» baserer seg på skjønnsmessige vurderinger som ikke er godt faglig begrunnet. Dette fremgår av det regionale helseforetakets høringssvar.

Den foreslåtte inntektsfordelingen mellom regionale helseforetak slår negativt ut for Helse Sør-Øst, med en omfordelingseffekt på minus 233 millioner kroner. Dette representerer tapt investeringsevne i årene framover på nesten seks milliarder kroner, som er neddiskontert verdi av omfordelingseffekten. Øvrige regioner får enten en nøytral eller økt inntekt sammenlignet med dagens nivå

Befolkningsutvikling og investeringsetterslep

Helse Sør-Øst RHF mener at deler av forslaget til fordeling baserer seg på skjønnsmessige vurderinger som ikke er godt faglig begrunnet. I tillegg tar ikke den foreslåtte inntektsfordelingen hensyn til at forventet befolkningsutvikling og graden av investeringsetterslep er svært ulik for helseregionene. Utvalgets forslag legger ikke til rette for at Helse Sør-Øst med høy forventet befolkningsvekst og stort investeringsetterslep kan gjennomføre nødvendige tilpasninger i bygg og utstyr for å møte fremtidige behov.

Helse Sør-Øst mener at det er avgjørende med en vurdering av kvaliteten i NOU 2019:24 i og med at det ble oppdaget regnefeil i etterkant av at utredningen ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette betyr at utvalget ikke hadde den helhetlige oversikten når de skjønnsmessige vurderingene ble gjort.

Ønsker tre endringer

I Helse Sør-Østs høringssvar ber det regionale helseforetaket om minimum tre konkrete endringer:

  • Kostnadsindeksen innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vektes med 25 prosent på hypotesen om ingen kostnadsforskjell og 75 prosent på historiske kostnader
  • Ordningen med utjevning av kapital mellom regionene opprettholdes som forutsatt i dagens inntektsfordeling
  • Tilnærmingen til gjestepasientoppgjøret innen somatikk innføres som foreslått fra utvalget, men volum oppdateres årlig eller som et minimum til pasientmobilitet i 2018

Høringssvaret er styrebehandlet i RHFet før det ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet 24. mars.

Helse Sør-Øst RHFs høringsuttalelse om "NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak"