Beregning av arealer og sengetall

Helse Sør-Øst RHF baserer seg på en felles nasjonal modell når vi dimensjonerer fremtidige sykehusbygg.

Arealer for senger, operasjonsstuer, poliklinikk- og dagbehandling, såkalte kapasitetsbærende rom, beregnes ut fra en framskriving av befolkningens behov for sykehustjenester. Behovene vurderes ut fra både matematiske og kvalitative tilnærminger:

  • Den matematiske framskrivingen består i at dagens aktivitetsnivå framskrives med utgangspunkt i framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå for befolkningsutviklingen og alderssammensetningen
  • For å fange opp utviklingstrekk ut over det som følger av befolkningsutviklingen gjøres vurderinger av blant annet sykdomsutvikling, medisinsk teknologisk utvikling, forventet omstilling til dagbehandling og bruk av observasjonssenger og pasienthotell

Ut fra disse vurderingene defineres et samlet sett av forutsetninger for dimensjoneringen.

Denne beregningen, basert på den nasjonale modellen, kobles så med hva som er bestemt når det gjelder utnyttelsesgrad av sengekapasitet og åpningstider for poliklinikk og operasjonsstuer. I tillegg kommer beregninger bl.a. av behov for areal til medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner.

Samtlige sykehus i Norge de siste 15-20 årene er dimensjonert med basis i den nasjonale modellen. Det gjelder også beregningene for nye sykehusareal på Aker og Gaustad.

Beregnet sengetall for Oslo universitetssykehus

Helse Sør-Øst RHF gjennomfører nå konseptfaseutredninger for utbyggingen av første etappe på Aker og Gaustad. Når utredningene er ferdige vil det foreligge endelige tall for arealer og fordeling av disse mellom ulike funksjoner, og derigjennom også tall for sykehussenger. Konseptfaserapporten skal etter planen behandles i styret for Helse Sør-Øst RHF mot slutten av 2018.

Per september 2018, mens vi fortsatt arbeider med utredningene, innebærer planene at Oslo universitetssykehus utvides fra rundt 1 870 sykehussenger per i dag til om lag 2 300 senger i 2028. Dette tilsvarer en økning på 23 prosent. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå fra juni i år, viser en forventet vekst i befolkningen i Oslo i samme periode på 11 prosent.

De beregningene som er gjort per nå viser følgende fordeling av sykehussenger i Oslo universitetssykehus i 2028:

  • Aker: 448 (somatikk) og 263 (psykisk helsevern/rusbehandling) – totalt 711 senger
  • Gaustad: 423 (somatikk) og 657 (dagens Rikshospital) – totalt 1080 senger
  • Resten av sengene vil i 2028 være på Radiumhospitalet, Ullevål og i andre lokaliteter

I utredningene blir det også tatt høyde for vekst i arealer for poliklinisk aktivitet og dagbehandling.

Etappe 1 av utbyggingen skal være gjennomført innen 2028. Etappe 2 av utbyggingen på Aker og Gaustad skal etter planen være gjennomført innen 2035. Helse Sør-Øst RHF vil vurdere dimensjonering i etappe 2 ut fra nye prognoser for befolkningsveksten.

Les mer:

RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og framtidig kapasitetsberegning - kortversjon