Brukerutvalget setter habilitering og senskader på dagsorden

Habilitering av barn og ungdom og senskader etter kreftbehandling sto på dagsorden da styret i Helse Sør-Øst RHF møtte brukerutvalget 19. september.

Illustrasjon
​Habilitering av barn og ungdom

Barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn ble løftet frem som en gruppe som trenger større oppmerksomhet i habiliteringstjenestene av Øystein Kydland. Det er for stor variasjon i tilbudet. Hvordan kan vi legge bedre til rette for ambulant virksomhet? Habilitering er lavstatusmedisin – hvordan kan vi heve den statusen?

Senskader etter kreftbehandling

Heidi Brorson tok for seg pakkeforløp, med hovedvekt på senskader. For mange pakkeforløp ligger under måltallene. Ved noen av helseforetakene i regionen er det for lite kjennskap til pakkeforløpene. I tillegg er det svikt i overgangene mellom avdelinger og ikke minst i overføringene til kommunene.

Det er for lite kunnskap om senskader etter dagens behandling, og pasientene får lite informasjon.

Vi vet for lite om livene til de som overlever og deres pårørende. Et reddet liv skal også leves.

La oss bruke pasientenes erfaring som en viktig kilde til forbedring. Det er ikke bare kliniske mål som overlevelse som er viktig, poengterte Brorson.

Innsikt, arbeidsinnsats og mot

Styreleder Svein Gjedrem understreket at brukerrepresentantene spiller en viktig rolle og ivaretar pasientenes interesser. De kan snakke ledelsen imot hvis det er påkrevet.

-Vi vet dette er noe som koster, noen av dere mottar veldig harde meldinger i den offentlige debatten.

-Dere har en klar demokratisk forankring i pasientorganisasjonene, sa Gjedrem til brukerutvalget. Dere utfører et arbeid som krever innsikt, arbeidsinnsats og mot. Styret setter stor pris på deres innsats.