Budsjetterer med vekst i pasientbehandlingen på 1,7 prosent

Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet at foretaksgruppen skal budsjettere med en samlet vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,7 prosent fra 2018 til 2019. Dette er i tråd med rammene i forslag til statsbudsjett for 2019.

Veksten i pasientbehandlingen og kostnadsutviklingen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg være høyere enn innen somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus skal legge til rette for at dette kravet innfris.

Helseforetakene skal også planlegge med en reduksjon i ventetider innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som hver for seg er større enn innen somatikk.

Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge prioriteres.

Rammer og krav i oppdrags- og bestillingsdokument

Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav vil bli endelig fastsatt i oppdrag- og bestillingsdokumentene for 2019

I økonomisk langtidsplan 2019-2022 er det lagt opp til et samlet økonomisk resultat for foretaksgruppen på 700 millioner kroner i 2019.

Investeringsprosjekter og lån

Allerede iverksatte investeringsprosjekter videreføres i 2019 med forutsatte beløp. Styret ga administrerende direktør Cathrine M. Lofthus fullmakt til å oppta innvesteringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet innenfor fastsatte rammer til:

  • Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF
  • Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold
  • Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF
  • Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF
  • Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF
  • Nytt protonterapisenter Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF
  • Regional sikkerhetsavdeling (RSA) ved Oslo universitetssykehus HF

Midler til regionale IKT-prosjekter

Til arbeidet med regional IKT-prosjektportefølje skal det reserves inntil 545 millioner kroner til investering og inntil 175 millioner kroner til driftskostnader. Endelig investeringsbudsjett for Sykehuspartner HF fremlegges styret i forbindelse med fastsetting av resultatkrav for Sykehuspartner HF for 2019.

Budsjettet for 2019 skal inneholde en regional resultatbuffer på 500 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner øremerket inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF som følge av overføringen av ansvaret for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF.