Eksperter på egne liv

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst har definert sine fanesaker ved inngangen til 2020. Reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika og bedre samhandling mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten er to av dem.

Leder og nestleder av brukerutvalget, Nina Roland og Lilli-Ann Stensdal

Leder og nestleder av brukerutvalget, Nina Roland og Lilli-Ann Stensdal

Fra 2020 består brukerutvalget i Helse Sør-Øst av til sammen 12 medlemmer, hvorav 6 helt nye. Nina Roland fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er valgt inn som leder av utvalget. Lilli-Ann Stensdal, som representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Norges Handikapforbund, er nestleder. I slutten av januar hadde det nye utvalget sitt første møte på Hamar, der de blant annet møtte administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og viseadministrerende direktør Jan Frich.

- Det krever å være brukerrepresentant i Helse Sør-Øst. Det er stor forventning til at vi leverer, og vi opplever absolutt å bli tatt på alvor. Vår jobb er å komme tidlig inn i prosessene og gi råd til Helse Sør-Øst. Det er også administrerende direktør opptatt av. Hun er lydhør og hun involverer. Vi opplever at stadig flere lever med kronisk sykdom, noe som innebærer et langt liv i samspill med helsetjenesten. Det er viktig at pasientene er involvert i beslutninger som angår dem. Det er jo vi som er eksperter på egne liv, sier Roland

Regional utviklingsplan

Roland som allerede har fire år bak seg i brukerutvalget i Helse Sør-Øst som nestleder, er stolt av den jobben brukerutvalget har gjennomført i forrige periode. Hun trekker spesielt frem arbeidet med regional utviklingsplan 2035.

- Der fikk vi lov til å være med å ha hånden på rattet. Vi opplevde at våre innspill ble lyttet til og ivaretatt. Da så vi hvilken påvirkningskraft vi kan ha. Mange ganger tar det lang tid før vi ser effekten av det vi spiller inn, men her ble det veldig synlig veldig fort, sier hun.

Fullverdige medlemmer

Nestleder Lilli-Ann Stensdal er ny inn i brukerutvalget i Helse Sør-Øst men har til sammen 13 års bakgrunn fra brukerråd og brukerutvalg ved Oslo universitetssykehus.

- For meg har det vært spesielt å se hva som har skjedd med synet på brukermedvirkning i disse årene, og måten vi etter hvert har blitt regnet som fullverdige medlemmer inn i råd og utvalg. I begynnelsen var det fremmed for veldig mange. Brukeren ble oppfattet som noe fremmed og litt skremmende, sier hun.

Paradigmeskifte

De to lederne er enige om at pasientens helsetjeneste har blitt et paradigmeskifte i norsk helsetjeneste.  De roser helse- og omsorgsminister Bent Høie for at han har vært konsekvent i gjennomføringen av dette.

- Vi vet at det å snu holdninger tar tid men jeg må jo si at den jobben helse- og omsorgsministeren har satt i gang i forhold til det å endre holdninger, er enormt viktig. «Hva er viktig for deg» handler om å lytte til hva pasienten prioriterer. At Høie er så tydelig på å støtte opp om at pasienten er ekspert på eget liv og innehar kompetanse som er viktige for tjenesten, påvirker helt klart arbeidet med brukermedvirkning på både system- og individnivå. Brukerutvalget skal ivareta alle pasientgrupper. Dette arbeidet ser jeg på som et viktig samfunnsoppdrag, og det er en av hovedårsakene til at jeg har engasjert meg i brukerutvalget, sier Roland.

 

Samvalg

Til tross for Høies standhaftighet rundt pasientens helsetjeneste og samvalg er målet på langt nær nådd, mener Roland.

- Vi har fortsatt en vei å gå. Vi ser jo at de ansatte ikke vet nok om hvilke rettigheter pasientene har. Derfor ser vi nå blant annet på om dette er et tema det er mulig å få inn i utdannelsen til helsepersonell. Vi er også glad for at samvalg er tatt inn i oppdragsdokumentet, det har brukerutvalget brukt lang tid på å få inn, sier hun.

- Jeg er forbauset over at sykepleiere som er utdannet for få år siden ikke har kjennskap til samvalg. En del sier også at de er ukjent med hva brukermedvirkning innebærer, sier Stensdal. 

 

Antibiotika resistens

Det er mange saker som skal opp på brukerutvalgets bord i løpet av 2020. Høyt oppe i bunken ligger tiltak mot antibiotikaresistens. I styringsmålene fra Høie er kravet en reduksjon på 30 prosent i forbruk av bredspektret antibiotika i 2020 sammenlignet med 2012.

- Jeg er veldig bekymret for antibiotikaresistens. Her har Helse Sør-Øst et stort ansvar. Vi er jo det største regionale helseforetaket og hvis vi ikke klarer å levere på det, så er det alvorlig. Når vi vet at noen av helseforetakene kan vise til gode resultater mens andre har store utfordringer er det viktig at regionen legger til rette for og bistår sykehusene til å lære av hverandre, sier Roland.  

 

Samhandling

Når det gjelder pasientforløp fra hjem til hjem opplever pasientene fremdeles store mangler, påpeker Stensdal, som håper etablering av helsefellesskapene vil bedre situasjonen.

- En stor utfordring i helsevesenet fremover er at det er så sammensatte sykdommer mens helsevesenet er så spesialisert. Det fører til at fagfolk mister noe av helheten. Når du ikke ser helheten blir det ikke god kvalitet for hele mennesket, sier hun.

- Jeg er spent på hvordan dette kan løses. Pasientene er ikke så veldig opptatte av hvem som gir helsetjenesten, men at de får rett behandling til rett tid. Det er her pasientene faller mellom to stoler, sier Roland. Men jeg har håp om at disse helsefelleskapene er et godt steg på veien til at primær- og spesialisthelsetjenesten går fra parter til partnere.