Endringer i styrene for Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Sykehuspartner

Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøter i dag gjort endringer blant de eieroppnevnte styrerepresentantene i styrene for Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehuspartner HF. Oppnevningene gjelder fram til ny oppnevning av styrer i helseforetakene i februar 2020.

Sykehuset Innlandet HF

I Sykehuset Innlandet er Daniel Haga oppnevnt som nytt styremedlem. Daniel Haga er tidligere samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge RHF og har også vært konstituert administrerende direktør I Helse Midt-Norge RHF. Haga har styreerfaring som styreleder i Luftambulansetjenesten HF og er styremedlem i St. Olavs hospital HF. Han erstatter Maren Kyllingstad, som går ut av styret.

Styret ved Sykehuset Innlandet HF har da følgende medlemmer:

 • Anne Enger (leder)
 • Tor E. Berge (nestleder)
 • Kaija Eide Drønen
 • Kjell-Petter Tønnesen
 • Daniel Haga (ny)
 • Jørgen Hurum (valgt av og blant de ansatte)
 • Marianne Nielsen (valgt av og blant de ansatte)
 • Ove Talsnes (valgt av og blant de ansatte)

Sykehuset Østfold HF

I Sykehuset Østfold HF er Nils Fredrik Wisløff oppnevnt som ny styreleder. Nils Fredrik Wisløff har tidligere vært direktør i Vestre Viken HF. Han har bred erfaring som leder og fra styreverv både i og utenfor foretaksgruppen. Han har blant annet vært direktør i KS, rådmann i Lier og Drammen, fylkesrådmann i Vestfold og ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Han erstatter Marianne Nordby Fålun, som går ut av styret.

Styret ved Sykehuset Østfold HF har da følgende medlemmer:

 • Nils Fredrik Wisløff (leder, ny)
 • Petter Brelin (nestleder)
 • Ketil Solbakke
 • Nina Tangnæs Grønvold
 • Gro Seim
 • Anita Talåsen Granli (valgt av og blant de ansatte)
 • Anne-Karin Rime (valgt av og blant de ansatte)
 • Kjetil Aker Olsen (valgt av og blant de ansatte)

Sykehuspartner HF

I Sykehuspartner HF er Nina Mevold oppnevnt som nytt styremedlem. Nina Mevold er administrerende direktør i Sørlandet Sykehus HF. Hun erstatter Anita Schumacher, som går ut av styret.

Styret i Sykehuspartner HF har da følgende medlemmer:

 • Morten Thorkildsen (leder)
 • Anne Kari Lande Hasle (nestleder)
 • Just Ebbesen
 • Eivind Gjemdal
 • Nina Mevold (ny)
 • Nanette Loennechen (valgt av og blant de ansatte)
 • Terje Aurdal (valgt av og blant de ansatte)
 • Joachim Thode (valgt av og blant de ansatte)