Enige om løsning etter avbestilt IKT-kontrakt

Sykehuspartner HF har forhandlet fram en endelig avtale med selskapet DXC Technology etter avbestilt IKT-kontrakt.  Det er nå inngått en avtale som gir omfattende gjenbruk av maskin- og programvare.

- Jeg er tilfreds med at Sykehuspartner HF har kommet til en omforent løsning med DXC Technology. At partene nå er enige om et avsluttende oppgjør, innebærer at Sykehuspartner HF kan rette all oppmerksomhet mot drift og videre utvikling og modernisering. Det er avgjørende for informasjonssikkerheten og den videre IKT-utviklingen i regionen at infrastrukturen blir standardisert og modernisert, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Forhandlingsresultatet ble godkjent av styret i Sykehuspartner HF i møte 24. oktober 2018. Som en del av avbestillingsoppgjøret skal Sykehuspartner HF overta maskin- og programvare. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i styremøte 28. oktober 2018 Sykehuspartner HF investeringsfullmakt til å kjøpe ut maskin- og programvare.

Avtalen om oppgjør mellom Sykehuspartner HF og DXC Technology ble signert 30.oktober 2018.

Les mer:

Sak på Sykehuspartners hjemmeside

Følgende styresak var unntatt offentlighet inntil avtalen var signert:

098-2018 Saksframlegg - Finansieringsfullmakt til SP for utkjøp av utstyr